6D010900-Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Жаһандану мен интернацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын меңгеру;
 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін меңгеруі;
 • Халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты іске асыру үшін шет тілдерді жетік меңгеруі;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамаларын меңгеру;
 • жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын үйрету;
 •  ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін; зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, бағалауды, салыстыруды және қорытынды жасау;
 • зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсете білу;
 • белгілі бір саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика саласы бойынша озық әдіс-әрекеттер мен дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • озық математикалық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді.
 • физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы , оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • математиктің белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Педагогиканың философиясы және әдіснамасы 

Бейіндеуші пәндер модулі

 Кәсіби элективті модулі

 • Математиканы оқыту мен ғылыми зерттеуде ақпараттық технологияларды қолданудың әдістері
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және математика саласында оқыту әдістемесі және тәрбиелеу
 • Геометрия курсын оқыту әдістемесі
 • Математика тарихын оқыту әдістемесі
 • Ғылыми жазба
 • Теориялық және қолданбалы математиканың актуальды мәселелері
 • Математикалық физика теңдеулері теориясының қосымша тараулары
 • Интегро-дифференциалдық теңдеулерді шешудің арнайы әдістері
 • Кәсіби тәжірибе
 • Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:
 • 1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Педагогикалық тәжірибе» — 3 апта, «Зерттеушілік тәжірибе» — 6 апта;

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибе алмаса алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университет
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика институты Дифференциалдық теңдеулер лабораториясы
 • ҚР Білім және  ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • М.Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті «Математикалық физика» кафедрасы
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті, «Математикалық анализ» кафедрасы.

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Математика

Мамандық шифры

6D060100

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Оқу түрлері

Күндізгі