6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу

Біліктілігі:  6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығы бойынша PhD докторы  

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • жалпы білім берудің мақсаттары:
 • Жаһандану мен интернацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи тенденцияларын, бағыттары мен заңдылықтарын меңгеру;
 • белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін меңгеруі;
 • Халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты іске асыру үшін шет тілдерді жетік меңгеруі.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамаларын меңгеру;
 • жаһандану мен интернациялизацияландыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын үйрету;
 • ғылыми танымның әдіснамасын; белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін; зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдау, бағалау, салыстыру және қорытынды жасау;
 • зерттеу саласында жүйелі түсінік пен таңдап алынған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсете білу;
 • белгілі бір саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • математикалық және компьютерлік модельдеу саласы бойынша озық әдіс-әрекеттер мен  дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • озық математикалық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді.
 • физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы , оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • математиктің белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

 

Құзіреттілігі:

 • математикалық және компьютерлік модельдеу бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және  ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Стационарлы емес физикалық процестерді математикалық модельдеу 

Кәсіби элективті модулі

 • Турбуленттілік: модельдер мен әдістері
 • Физикалық химия процесстерін математикалық және компьютерлік пішіндеу
 • Сандық талдау есептеріндегі шекті элементтер әдісі
 • Математикалық физиканың кері есептерін шешудің сандық әдістері
 • Қолданбалы функционалдық талдау
 • Көп фазалы орталар динамикасы
 • Компьютерлік томографияның математикалық негіздері
 • Қисынсыз есептеу есептерін шешудің қазіргі заманғы мәселері
 • Кәсіби-іс тәжірибелерТәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі.1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Педагогикалық тәжірибе» (3 апта), «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта).

  Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибе алмаса алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университет
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика институты Дифференциалдық теңдеулер лабораториясы
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • М.Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті «Математикалық физика» кафедрасы
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті, «Математикалық анализ» кафедрасы.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Мамандық шифры

6D070500

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары бiлiмнен кейінгі

Оқу түрі

Күндізгі