5В021000-Шетел филологиясы:(түрік филология)

БІЛІКТІЛІГІ

  • Гуманитарлық ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

  • Қоғамдағы жаңа өркендеудің алдыңғы шегінде болу;
  • Мәліметтерді табу, тиімді пайдалану мен талдау жасауды өз бетімен жасай білу;
  • Өзгерістер мен белгісіздік үдей түсуі жағдайындағы жылдам өзгермелі әлемде ұтымды және тиімді өмір сүру және жұмыс істеу, қажет болған жағдайда географиялық және әлеуметтік топтастыруға дайын болу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

  • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
  • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары шетел филологтарын даярлау;
  • Зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
  • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

  • Гуманитарлық білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
  • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
  • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
  • Базалық пәндерді оқу барысында: базалық шетел тілі (А1,А2,В1,В2), тіл білімі мен әдебиеттануға кіріспе, осман тілі, көне дәуір әдебиеті (пропедевтика), лексикология, шет тілі мен әдебиетті оқытудың қазіргі әдістемесі, арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1,С2) және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
  • Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
  • Кәсіби пәндерді оқу барысында: шетел филологиясы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі:

  • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын және басқа да білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді білуі керек;
  • Білім беру мекемелерінде шетел филологиясының маманы ретінде оқу процесін ұйымдастырады, ғылыми жобаларды дайындауға қатысады.

Біліктілігі:

  • Тілдің грамматикалық ерекшеліктері мен құрылымдарын, оқудың негізгі ережелерін біледі;
  • Өз ойын жүйелі түрде сауатты жеткізетін және көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дәлдікпен орындайды;
  • Білім, ғылым және әлеуметтік ғылыми салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас құралы ретінде тілді қолданудың маңыздылығын түсінеді.

Құзіреттілігі:

  • Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;
  • Тілдер бойынша ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасай алу қабілеті;
  • Тұлғааралық қарым-қатынас икемі, сапалы нәтижеге қол жеткізуге ұмтылысы, сыни тұрғыдан ойлауы;
  • Ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс жағдайлары шеше білу және келісімдер жүргізе алу қабілеті;
  • Қоғамдық жауапкершілік және азаматтық сана тұрғыларынан әрекет ету қабілеті;
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдалану, мәселелерді анықтай, тұжырымдай және шеше білу қабілеті.

БІЛІКТІЛІГІ

  • Гуманитарлық ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

  • Қоғамдағы жаңа өркендеудің алдыңғы шегінде болу;
  • Мәліметтерді табу, тиімді пайдалану мен талдау жасауды өз бетімен жасай білу;
  • Өзгерістер мен белгісіздік үдей түсуі жағдайындағы жылдам өзгермелі әлемде ұтымды және тиімді өмір сүру және жұмыс істеу, қажет болған жағдайда географиялық және әлеуметтік топтастыруға дайын болу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

  • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
  • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары шетел филологтарын даярлау;
  • Зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
  • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

  • Гуманитарлық білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
  • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
  • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
  • Базалық пәндерді оқу барысында: базалық шетел тілі (А1,А2,В1,В2), тіл білімі мен әдебиеттануға кіріспе, осман тілі, көне дәуір әдебиеті (пропедевтика), лексикология, шет тілі мен әдебиетті оқытудың қазіргі әдістемесі, арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1,С2) және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
  • Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
  • Кәсіби пәндерді оқу барысында: шетел филологиясы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі:

  • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын және басқа да білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді білуі керек;
  • Білім беру мекемелерінде шетел филологиясының маманы ретінде оқу процесін ұйымдастырады, ғылыми жобаларды дайындауға қатысады.

Біліктілігі:

  • Тілдің грамматикалық ерекшеліктері мен құрылымдарын, оқудың негізгі ережелерін біледі;
  • Өз ойын жүйелі түрде сауатты жеткізетін және көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дәлдікпен орындайды;
  • Білім, ғылым және әлеуметтік ғылыми салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас құралы ретінде тілді қолданудың маңыздылығын түсінеді.

Құзіреттілігі:

  • Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;
  • Тілдер бойынша ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасай алу қабілеті;
  • Тұлғааралық қарым-қатынас икемі, сапалы нәтижеге қол жеткізуге ұмтылысы, сыни тұрғыдан ойлауы;
  • Ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс жағдайлары шеше білу және келісімдер жүргізе алу қабілеті;
  • Қоғамдық жауапкершілік және азаматтық сана тұрғыларынан әрекет ету қабілеті;
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдалану, мәселелерді анықтай, тұжырымдай және шеше білу қабілеті.

Мемлекеттік міндетті модуль

  • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
  • Философия

Коммуникативтік модуль

  • Қазақ тілі
  • Ағылшын тілі
  • Түрік тілі

Базалық кәсіптендіру модулі

Модуль Түрік тілінің грамматикасы

  • Түрік тілінің практикалық фонетикасы
  • Түрік тілінің практикалық грамматикасы

МодульМамандыққа кіріспе

  • Түрік тіл біліміне кіріспе
  • Түрік әдебиеттануына кіріспе
  • Осман тілі І

Модуль Практикалық тілдер грамматикасы

  • Түрік тілі (В2 деңгейі)
  • Осман тілі ІІ

Модуль Классикалық әдебиет

  • Сопылық әдебиет
  • Түрік халық ауыз әдебиеті
  • Осман тіліндегі мәтіндер

Модуль Практикалық және тарихи тілдер

  • Түрік тілі (С1 деңгейі)
  • Осман тілі ІІІ
  • Көне түркі тілі

МодульТеориялық курс

  • Түрік әдебиеті теориясы
  • Жалпы түрік тіл білімі

МодульӘдістеме

  • Түрік тілін оқытудың әдістемесі
  • Түрік әдебиетін оқытудың әдістемесі

Модуль Тіл теориясы мен әдеби шығармалар

  • Түрік тілінің лексикологиясы
  • Түрік тілінің тарихы
  • Түрік поэзиясы

МодульӘдеби шығармалар

  • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІІ
  • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІІ

Модуль Әдеби шығармаларды талдау

  • Түрік тілінің стилистикасы
  • Түрік тілінің синтаксисі

Модуль Тарихи және түрік диалектілері

  • Қазіргі түрік тілдері
  • Ескі Анадолы Түрікшесі

ЖОО электив модулі

  • Түркі мемлекеттер тарихы
  • Ясауитану
  • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
  • Саясаттану
  • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  • Мәдениет және дін
  • Әлеуметтану
  • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  • Экология және тұрақты даму
  • Құқық негіздері
  • Экономикалық теория
  • Ататүрік принциптері
  • Сыни ойлау
  • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
  • Еңбекті қорғау
  • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Түрік әдебиеті

Модуль Әдебиет тарихы

  • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті І
  • Жаңа дәуір түрік әдебиеті І

Модуль Әдебиет кезеңдері

  • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІ
  • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІ
  • Әдебиет жанрлары

ЖБТ2 Түрік тілі

МодульШығарма талдау

  • Орта ғасырлық шығармалар
  • Әдеби шығарма талдау

МодульЖазба және ауыз әдебиеті

  • Түрік фольклоры
  • Шағатай тілі мен әдебиеті
  • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

  • 1-курста қалалық мектептерде өтетін «Оқу тәжірибесі І» – 3 апта (2-ші семестр);
  • 2-курста мектептерде өтетін «Педагогикалық тәжірибе ІІ» – 3 апта (4-ші семестр);
  • 3-курста мектептерде өтетін «Педагогикалық тәжірибе І» – 2 апта (6-ші семестр);
  • 4-курста мектептерде өтетін «Өндірістік тәжірибе ІІІ» – 10 апта (8-ші семестр);
  • 4-курста мектептерде өтетін «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта (8-ші семестр);

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

  • Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия
  • №14 жалпы орта мектеп
  • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
  • Яссы атындағы №19 жалпы орта мектеп
  • №23 жалпы орта мектеп
  • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп
  • №27 жалпы орта мектеп
  • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектеп
  • М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Шетел филологиясы: түрік тілі

Мамандық шифрі:

5В021000

Факультеті:

Филология

Оқу деңгейлері:

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері:

Күндізгі

Таңдау пәні:

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Профильдік пәні:

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Өту балы:

60

Оқу ақысы:

343000 тг

слайд сурет керек