6M050800-Есеп және аудит

БІЛІКТІЛІГІ

 • «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Экономика мен бизнесті басқару аясында мамандардың жалпы мəдени жəне кəсіби біліктілігін қалыптастыру жəне үнемі жетілдіру болып табылады;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды даярлау

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Есеп жəне аудит саласындағы болашақ мамандардың кəсіби біліктілігін қалыптастыру;
 • Магистранттардың өз бетінше зерттеу жұмыстарымен айналысуының алғышарттарын қалыптастыру;
 • Ғылыми- техникалық, экономикалық ақпаратпен жұмыс жасауға баулу, кəсіби қызметте отандық жəне шетелдік тəжірибені шығармашылықта пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу дағдысын қалыптастыру;
 • Әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру мен дамыту: мақсаткерлік, еңбек сүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, толеранттық, этикалық нормаларды сақтау, топта жұмыс істеу;
 • Білім беру, ғылыми зерттеу жəне өндіріс үрдістерін интеграциялау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Бухгалтерлік есептің, аудиттің және экономикалық талдаудың, қаржылық менеджменттің ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді;
 • Тиімді шаруашылық шешімдерін қабылдау мақсатымен басқару және қаржылық талдауды жүзеге асыруды игереді;
 • Экономикалық есептемелерді, бағалауды және талдауды жүзеге асырады;
 • Жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • Есеп және аудит саласына қатысты ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
 • Ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білуі керек;
 • Ғылыми зерттеулерді жобалап, алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан қарастырып, статистикалық сараптаудан өткізіп, жарияланымдардың ережелерін білу;
 • Әдістемелік бағыттарды бағалауды, олардың талдауды жүзеге асыру мен экономикалық талдау жүргізуде жаңа әдістерді ұсынуды жасай білу;
 • Кәсіби дәрежеде жоспарлау мен мәселелерді шешу.

Біліктілігі:

 • Ақпараттық құралдарды қолдана отырып, есеп және аудит саласының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек;
 • Экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау үшін есеп мәліметтерінің негізінде қорытынды ұсына білу;
 • Базалық теория негізінде, ғылымның ең жаңа жетістіктеріне негізделген бағыт білімдерімен бірге жүйелік білім алу;
 • Бухгалтерлік есеп саласында ғылымның заманауи жағдайын кәсіби талдау, тәжірибе және ғылыми зерттеуде терең біліммен игеру.

Құзіреттілігі:

Мамандықтың арнайы құзыреттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс берушілердің, профессор-оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталады.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

Кәсіби міндетті модулі

 • Бухгалтерлік есеп теориясы мен әдістемесі, қазіргі заманғы тенденциялар
 • Тереңдетілген қаржылық есеп

Кәсіби элективті модуль 

 • Тереңдетілген басқарушылық есеп
 • Экономиканың нақты секторындағы субъектілерде есеп пен есептілікті ұйымдастыру
 • Жетілдірілген шығындарды есепке алу
 • Мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит
 • ДСҰ шарттарындағы қаржылық есептілік
 • Салықтық аудиттің теориясы мен әдістемесі
 • Қаржылық есептілік аудитінің әдістемесі
 • Стратегиялық басқарушылық есебі
 • Шоғырландырылған қаржылық есептілік
 • Бизнес талдаудың теориясы мен әдістемесі
 • Инвестициялық және инновациялық жобалардың есебі мен есептілігі
 • Активтер мен пассивтерді басқарудың тиімділігін талдау және мониторинг

ЖБТ 1 Бухгалтерлік есеп жүйесін зерттеу

Модуль- Ғылыми зерттеу

 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Магистрлік диссертация жазу мен дайындаудың әдістемелік негіздері 

Модуль- Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

 • Қаржылық есеп пен есептіліктің перспективалық сұрақтары
 • Экономикалық зерттеулер әдістемесі

ЖБТ 2 Аудит және талдау

Модуль-  Экономикалық талдау

 • Кешенді экономикалық талдау
 • Стратегиялық талдау 

Модуль- Аудит

 • Аудиттің халықаралық стандарттары, оларды Қазақстанда қолдану тәжірибесі
 • Халықаралық аудиттің теориясы мен тәжірибесі

Кәсіби тәжірибе

 • Педагогикалық (3 — апта) (үздіксіз) — 4курс
 • Зерттеушiлік тәжірибе (6 — апта) І — 2 курс
 • Зерттеушiлік тәжірибе (6 — апта) ІІ — 4 курс

Ғылыми зерттеу жұмысы

 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) — 1-2-4 курс
 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ — 3 курс

Қорытынды аттестация

 • Кешенді емтихан
 • Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРҚ)

Іс тәжірибеден өту базалары

 • Кәсіпорындар мен ұйымдардың бухгалтериясы
 • Ұйымдардың қаржы бөлімдері
 • Аудиторлық ұйымдар
 • Мемлекеттік кәсіпорындар
 • Банктер және басқа да несиелеу мекемелері
 • Қазынашылықтар
 • Жоғары оқу орындары
 • Арнайы оқу орындары
 • Консалтингтік ұйымдар
 • Мемлекеттік кіріс басқармалары

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Есеп және аудит

Мамандық шифры

6M050800

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

646 300 тг