6М050100-Әлеуметтану

БІЛІКТІЛІГІ

 • Әлеуметтану мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Ғылыми негізде социумның өзекті проблемаларын зерттеу;
 • Әлеуметтік жүйе, үдерістер және құбылыстарды зерделеуге қабілетті әлеуметтанушы маманды даярлау;
 • Білім беру бағдарламасы бітірушіде әлеуметтік шындықты талдау, оған тән объективті байланыстарды, негізгі тенденциялар мен қарама-қайшылықтарды анықтау қабілеттерін қалыптастыру;
 • Бітірушілер жаһандану үдерісінің қайшылығы және әлеуметтік-экономикалық салдары туралы, ғылым мен білімнің қоғам өміріндегі рөлі туралы, ғылыми саланың негізгі әдіснамалық және философиялық проблемалары туралы білім алу;
 • «Магистр» академиялық дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында танылуын қамтамасыз етеді.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Өз-өзін дамытуға, әлеуметтік бейімделуге қабілетті, халықаралық еңбек нарығында
  бәсекелесе алатын жоғары кәсіби мамандарды, сонымен қатар, жалпы және кәсіби
  мәдениетке ие кәсіби элитаны дайындау;
 • Кәсіби мобилділікті қамтамасыз етуші ғылымдардың тоғысында фундаменталды білім алу үшін жағдайлар жасау;
 • Белсенді өмір сүру барысында магистранттардың дербес те шығармашылықты тұрғыда жаңа білімдерді игеріп алу қабілеттері мен қажеттіліктерін қалыптастыру;
 • Әлемнің ғылыми бейнесін жалпылай қабылдауды қамтамасыз ететін маңызды және
  тұрақты білімдерді магистранттарды игеру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Әлеуметтік сипаттағы міндеттерді шешуге байланысты арнайы теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың комплексін меңгереді;
 • Әлеуметтанулық білімнің типологиясын, әлеуметтік даму факторларын, әлеуметтік өзара әсер түрлерін, әлеуметтену процесін, әлеуметтанулық талдаудың негіздерін тұжырымдауды игереді;
 • Әлеуметтік-социологиялық диагностика әдістерін қоғамдық процестерді зерттеу барысында пайдаланады;
 • Қоғамның әлеуметтік жағдайын зерттеуге бағытталған кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

Қолдана білуі: 

 • Қоғамдағы болып жатқан құбылыстар мен процестердің себептерін анықталған заңдылықтар негізінде түсіндіру керек;
 • Әлеуметтік жүйелердің қалыптасу мен дамуы процесін болжай алу керек;
 • Қоғамды іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін әлеуметтанулық білімдерді ғылыми негізде қолдана білуге дағдылар қалыптастыру керек;
 • Қоғамның ондағы әр түрлі топтардың, таптардың, индивидтердің ерекшелік даму деңгейін саралап, әртүрлі әлеуметтік мәселелердің себеп-салдарын анықтап диагноз жасай білу керек.

Біліктілігі:

 • Қоғамның құрылымын жетілдіруге байланысты яғни қарама-қарсы қасиеттер мен тенденцияларды қажет бағытқа қарай өзгерту шараларын ұсыну керек;
 • Қоғамда әлеуметтік зерттеулердің әртүрлі үдерісін ұйымдастыруда сенімділікті көрсету әлеуметтанулық зерттеулер жұмысының сапасын жақсартудағы  жауапкершілікті білу және дұрыс ұйымдастыра алу керек;
 • Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлік пен шығармашылығын арттырып өзін-өзі дамыту қабілетті болу керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ магистр-әлеуметтанушы кәсіби қарым — қатынас жасау мәдениетінің жоғары деңгейін меңгерген, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі ғылыми және әлеуметтік мәселелерді қалыптастырып, шеше білетін маман болуы жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзіретті.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Педагогика
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Ғылымның тарихы және философиясы

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛІ 

Кәсіби міндетті модулі 

 • Әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасы
 • Әлеуметтанулық теориялар

Кәсіби элективті модулі 

 • Постмодерн дәуіріндегі әлеуметтанулық теориялар
 • Транзиттік қоғамдағы институттық өзгерістер
 • Жаһандану және әлеуметтік институттар
 • Халықтың орналасуының ауқымды мәселелері
 • Әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау
 • Теңсіздіктің классикалық және заманауи теориялары
 • Дәстүрлі әлеуметтану: түсіндіру үлгілері
 • Қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеулеріндегі қазіргі әдістер
 • мен технологиялар
 • Әлеуметтанулық зерттеу дизайны және талдау
 • Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификация және әлеуметтік
 • дифференсация
 • Билік, қоғам және мәдениет
 • Әлеуметтанудағы сапалы зерттеу стратегиялары
 • Саяси әлеуметтанудың өзекті мәселелері
 • Әлеуметтану пәнін оқыту әдістемесінің негізі
 • Әлеуметтік басқаруды стратегиялық жоспарлау

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

ЖБТ1 Әлеуметтік институттар мен  процестер бағыты бойынша

 Модуль – Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар

 • Әлеуметтік коммуникация теориялары
 • Визуальдық әлеуметтану: теориясы мен әдістері 

Модуль – Ұйымдар әлеуметтануы және персоналды басқару

 • Жаһандық әлеуметтік процесстер

Ұйымдар әлеуметтануы және басқару

ЖБТ2 Сараптамалық зерттеу бағыты бойынша

Модуль – Қоғамдағы мәселелерді әлеуметтанулық талдау

 • Ұйымдар мәдениетін әлеуметтанулық зерттеу
 • Қазіргі заманғы діни құрылымдарды салыстырмалы институцианалды талдау 

Модуль – Әлеуметтік антропология

 • Антропология және миграция әлеуметтануы
 • Этникалық процесстерді зерттеудің әдістері

Кәсіби тәжірибе

 Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасында өтетін «Зерттеушілік тәжірибесі» – 6 апта;
 • 2-курста Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімінде өтетін «Зерттеушілік тәжірибе» – 6 апта;
 • 2-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін «Педагогикалық тәжірибесі» – 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде (оқытушылық қызмет ретінде)
 • Түркістан медициналық колледж
 • Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж
 • Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Әлеуметтану

Мамандық шифры

6М050100

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

380 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

500 000 тг.