Философия

БІЛІКТІЛІГІ

 • Философия мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары: 

 • Студенттерге тұлғаның қалыптасу жағдайлары, оның бостандығы, табиғаты, азаматтардың адамзат алдында тұрған парыздарын түсіндіру тұрғысында білім беру;
 • Қазіргі заманның өзекті мәселелерін шешуге кәсіби философиялық әдістерді қолдану және ойдың философиялық мәдениетін қалыптастыру;
 • Білім беру барысында студенттердің дүниеге көзқарастарын кеңейте отырып, философиялық танымға үйрету;
 • Мемлекеттік билік, қоғамдық ұйымдар және үкіметтік емес құрылымдарының басқару органдарының іс-әрекетін ғылыми қамтамасыз етуге білім беру;
 • Бүгінгі күн талабына сәйкес азаматтыққа негізделген демократиялық қоғамның негізіндегі философиялық білім берудің жүйесін ұсына отырып, философиялық анализ жасауға үйрету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Студенттердің ойлану мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары Философияшыларды даярлау;
 • Студенттердің ғылыми-ізденістік жұмыстарын жүргізуге және тың философиялық мәселелерге дұрыс жауап табу қабілетін жетілдіру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және философия ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгереді;
 • Философиялық мәселедегі қазіргі ғылыми сұхбаттар жағдайы және олардың даму үрдістері туралы түсініктерді игереді;
 • Басқару жүйесіндегі философиялық зерттелердің әдістемесі мен техникасын басқарудың ұйымдастырылу құрылымымен қоғамдық үдерістердің негіздерін кәсіби іс-әрекетімен технологиясын меңгере алады;
 • Білім алушы өздігінен жетілу және өздігінен дамуын шығару, шығармашылық жаңа білімдерді алуы, өзінің қабілеттерімен және қажеттіліктерін бүкіл белсенді өмір қызметінде меңгере алады.  

Қолдана білуі:

 • Қазіргі заманның өзекті мәселелерін шешуге кәсіби философиялық әдістерді қолдану және ойдың философиялық мәдениетін қалыптастыра алу керек;
 • Қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасап, шешім қабылдай білуге, бірлескен кәсіптік қызметпен шұғылдануға, топпен  қабілетті қызмет ету, кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін қолдана білу керек.
 • Қоғамның идеологиялық мәселелерін шешуге шығармашылық түрде қарау, рухани құбылыстарды зерттеу үдерісіне инновациялық технологиялар мен әдістерді кеңінен енгізе алу керек.

Біліктілігі:

 • Гуманистік құндылықтар мен қазіргі өркениет пен қоғамды дамыту мен сақтау қауіптерінің, қоршаған ортаға, қоғамға, басқа адамдарға және өзіңе деген өнегелік міндеттерінің мәнін түсіне алу керек;
 • Студенттердің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы мен жұмысшы нарығында бәсекелестікке дайын болуы үшін олардың әлеуметтік интеллекті мен инновациялық ойын қалыптастыра алу керек;
 • Өз пікірін сыни сараптау мен дәйектілі қорғай білуге, қарсылас пікірін сылау мен келісімге келу жолдарын іздей білу қабілетті болу керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ философтың қоғамның рухани өмірі мен институттарының әр түрлі саласын іске асыру мен дамытудың кешенді талдауы,  ҚР білім беру жүйесі реформаларын ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етуі, білім беру саласында инновацияларды тұжырымдауы, қоғамның әлеуметтік мұратын қалыптастыруы  жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль Философия тарихы

 • Ежелгі Қытай және Үнді философиясы
 • Антикалық Грек философиясы

Модуль- Ұлттық философия 

 • Түркі -ислам философиясы
 • Қазақ философиясы

Модуль- Философия және қоғам

 • Әлеуметтік философия
 • Этика
 • Ортағасыр батыс философиясы

Модуль-Философиядағы білім беру мәселелері

 • Болмыс философиясы
 • Білім философиясы

Модуль- Жаңа заман философиясы 

 • 19 ғасыр философиясы
 • 18 ғасыр философиясы
 • 17 ғасыр философиясы

Модуль-  Диалектикалық философия мәселелері 

 • Диалектика және ғылыми таным теориясы
 • Өнер философиясы

Модуль-Философия және дүниетаным 

 • Философиялық мәтіндерді оқу I
 • Адам философиясы
 • Табиғат философиясы

Модуль- Философиялық методология 

 • Неміс классикалық философиясы
 • Қазіргі таңдағы философиялық мәселелер

Модуль- Шетел философиясы

 • 20 ғ. Батыс философиясы
 • Орыс философиясы

Модуль- Философияның әдістемелік категориялары

 • Спиноза философиясы
 • Философияны оқыту әдістемесі
 • Философиялық мәтіндерді оқу ІІ

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Философиялық аспектілер бағыты»

Модуль- Көзқарастық критика

 • Cын теориялары
 • Кино философиясы

Модуль- Дүниетанымдық генезис

 • Тарих философиясы
 • Ғылыми танымның әдісі және нақтылығы

ЖБТ2 Заманауи философия бағыты

Модуль — Көзқарас және танымдық өзгеріс

 • Заманауи эстетика
 • Риторика

Модуль- Пайым және түсінік

 • Саяси аксиология
 • Феноменология және герменевтика

Кәсіби тәжірибе

 Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;
 • 2,3-курстарда Түркістан қаласының тарихи-мәдени этнографиялық орталығы және Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейлерінде өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 5 апта;
 • 4-курста Түркістан қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінде өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;
 • 4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 • Түркістан медициналық колледж
 • Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж
 • Түркістан қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі
 • Түркістан қаласының тарихи-мәдени этнографиялық орталығы
 • Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., №19 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Философия

Мамандық шифры

6В022

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Дүниежүзілік тарихы

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

350 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

500 000 тг.