6D050700-Менеджмент

БІЛІКТІЛІГІ

 • Әлеуметтік ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • қазіргі журналистиканың заманауи хал-ахуалы, дамуы, құрылымы жайлы ақпараттармен таныстыру. Қазіргі журналистиканың ерекшеліктері мен осы мамандық жайлы жалпы мәлімет беру.
 • қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін білу, болжамдар жасау; журналистің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін білу;
 • географиялық және әлеуметтік ықшамдылық әдістемесін меңгеру;
 • өзін жеке тұлға ретінде сезіну, әлеуметтік баламалық таңдаулар жағдайында өз құқықтары мен міндеттерін қорғай білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • студенттерге қазіргі журналистика саласының маңызы, мақсаты және құрылымымен қатар, журналистика саласындағы мамандардың рөлі мен міндеттерін оқыту;
 • жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі баспа өнімдерін басып шығарудың әдіс-тәсілдерін меңгерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • студент қазіргі журналистиканың қоғамдағы орны мен рөлін талдауды игереді;
 • әлемдік және отандық басылымдардың жүйесі, жалпы жағдайлары мен құрылымдары туралы мағлұмат алады;
 • жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • студент нарық коньюктурасын ескере отырып, журналистика саласына қатысты ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
 • маркетингтік ақпарат құрылымдарының жоспарын жасай білуі керек;
 • ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

 • Бұқаралық, жүйелік және жаңа ақпараттық құралдарды қолдана отырып, журналистика саласының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек;
 • Журналистика саласында маркетинг, менеджмент және басқа да нарықтық механизмдерді қолдана білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ журналистің маманданған құзыреттілігі жұмыс берушілер мен БАҚ-тардың талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Зерттеулерді басқару

Кәсіби элективті модулі

 • Қазіргі басқарудың әдістемелік негіздері
 • Жалпы сапаны басқару
 • Менеджментте зерттеу әдістері
 • Статистикалық талдау мен модельдеу
 • Стратегиялық басқару шешімдері
 • Өндіріс стартегиясы
 • Лидерлік және ұйымдастыру
 • Кәсіпкерлік тәуекелді басқару

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық (3 — апта) ІІ
 • Зерттеушiлік (8 — апта)  ІІ

Ғылыми зерттеу жұмысы 

 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) I (45 апта)
 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) II (47 апта)
 • Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) III (37 апта)

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қазақстан Республикасының кез келген жоғары оқу орындарында және кезкелген кәсіпорындарда педагогикалық және ғылыми-зерттеушілік тәжірибеден өте алады.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Менеджмент

Мамандық шифры

6D50700

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Менеджмент мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Оқу түрлері

Күндізгі