6М050700-Менеджмент

БІЛІКТІЛІГІ

6М050700-Менеджмент мамандығы  бойынша экономика ғылымдарының магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әртүрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу;
 • Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру;
 • Экологиялық, дене мәдениетін, этикалық, құқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін қалыптастыру;
 • Магистранттарды тілдік даярлау;
 • Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету;
 • Кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық білімді қамтамасыз ету;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Қазіргі басқару саласының мақсаты мен құрылымын, мамандардың рөлі мен маңыздылығын оқыту;
 • Басқаруда жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, менеджмент ғылымының озық әлемдік тәжірибесін меңгерту;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Магистранттар қолданбалы, әдістемелік, ізденушілік және іргелі ғылыми  зерттеулер жүргізе біледі;
 • Кез-келген проблемалық жағдайда қолданылатын инновациялық іс-әрекеттерді толық өзіне қабылдап, оны шеше біледі;
 •  Басқарушының кәсіби абыройы мен қадір-қасиетін қорғау және педагогикалық этика нормаларын сақтай біледі;
 • Басқару заңдылықтары мен қағидаларды іс-тәжірибеде қолдана отырып, педагогикалық міндеттерді шешу барысында шеберлік таныта біледі;
 • Өзінің білім, білік дағдыларын пайдалана отырып, бағыныштыларға тиісті білімдер жүйесін меңгерте алады;

Қолдана білуі:

 • Мамандық бойынша игерген теориялық және практикалық білімдерін кәсіби деңгейде қолдана білуі керек;
 • Халықаралық деңгейде халықаралық бизнес серіктестермен шет тілінде байланыс жасай білуі керек;
 • Қазіргі заманауи жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:

 • Корпоративті басқару принциптерін, әдістерін, технологияларын қолдана отырып ұйымдағы қайшылықтық жағдайларды шешуге, басқаруда іскерлік келісімдер негізінде қарым-қатынас орната білуі керек;
 • Компания дамуының жедел және ұзақ мерзімді болжамын жасай білуі керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ менеджердің маманданған құзыреттілігі кәсіпорындар мен мекемелердің талаптарына сай болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1-Адам ресурстарын басқару

Модуль — Кадр саясаты және мотивация

 • Компанияның еңбек ресурстарын басқару
 • Еңбек қызметін ынталандыру және мотивация

Модуль – Жасыл экономиканы басқару

 • Энергия, жасыл экономика және басқару
 • Басқару  шешімдерін жасау  технологиясы

ЖБТ2-Инновациялық басқару

Модуль — Инновациялық   даму және тәуекелдер

 • Инновациялық   дамуды және инновациялық жобалардың тәуекелін басқару
 • Жобаларды  ұйымдастыру және басқару

Модуль – Ұйым тәртібі

 • Компанияның қаржы ресурстарын басқару
 • Ұйымдық іс-әрекет

Бейіндеуші пәндер модулі

Кәсіби міндетті модулі

 • Стратегиялық менеджмент
 • Корпоративті басқару

Кәсіби элективті модулі

 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Магистрлік диссертация жазу және дайындаудың әдістемелік негіздері
 • Электронды бизнесті басқару
 • Инновациялар және технологиялық өзгерістерді басқару
 • Мансаптық басқару
 • Бизнес коммуникацияларды басқару
 • Бизнес менеджмент
 • Стратегия және бизнес-саясат
 • Корпоративті ақпараттық жүйелер
 • Басшы мәдениетін басқару
 • Басқарушылық қызметтің құқықтық негіздері
 • Халықаралық корпоративтік менеджмент

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • Педагогикалық (3 — апта) (үздіксіз)
 • Зерттеушiлік (6 — апта) І
 • Зерттеушiлік (6 — апта) ІІ

Ғылыми зерттеу жұмысы

 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) І *
 • Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Қазақстан Республикасының кез келген жоғары оқу орындарында және кезкелген кәсіпорындарда педагогикалық және ғылыми-зерттеушілік тәжірибеден өте алады.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Менеджмент

Мамандық шифры

6М050700

Факультеті

Әлеуметтік ғылымдар

Оқу деңгейлері

Менеджмент мамандығы

бойынша экономика ғылымдарының магистрі

Оқу түрлері

Күндізгі