НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАР

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде даярланатын мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын қалыптастыру жоғары кәсіптік білім берудегі құзыреттерге, оқыту нәтижелеріне негізделген.
Бұл бөлімге Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде білім беру саласында қолданылатын нормативтік құқықтық құжаттар ендірілген.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелге іс-сапарға жіберу туралы ереже

Ахмет Ясауи университетінде қашықатан білім беру технологиясын қолданумен оқытуды ұйымдастыру ережесі

Ахмет Ясауи университетінде электронды оқу басылымдарының әзірлеу ережесі

Ахмет Ясауи университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу ережесі

Академиялық ұтқырлық аясында оқытушы-профессорлар мен білім алушылардың іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕСІ

Университеттің ПОҚ академиялық жүктемесін жоспарлау ережесі

Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босаған орындарға ауыстыру ережесі

Дипломдық жұмысты жазу мен рәсімдеу ережесі

Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және жоғары білім беру бағдарламаларында қортынды аттестаттау өткізудің ережесі

Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

Курстық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережесі

Білім беру  бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу

Элективті пәндер каталогін әзірлеу ережесі

Офис тіркеушісі туралы ережесі

Рейтинг ережесі

Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің №647 бұйрығы

ҚР Білім және ғылым министрінің 31 қазан 2018ж. күнгі №604 бұйрығы

ҚР Білім және ғылым министрінің 12 қазан 2018ж. күнгі №563 бұйрығы

ҚР Білім және ғылым министрінің 30 қазан 2018ж. күнгі №595 бұйрығы

— Түлектер қауымдастығы  қоғамдық бірлестігінің ережесі

 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау

— Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын және Медицина кадрларын резидентурада даярлау қағидаларын бекіту туралы 2018

— Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі

— Дуальды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

— Академиялық адалдық кодексі

— Магистратура мен докторантурада қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу ережесі

— Магистранттар мен докторанттардың ғылыми жұмыстарын (диссертацияларын) ұйымдастыру ережесі

— Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу

— Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесі