Ережелер

Академиялық бағыт

 Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтинг еңбектерін анықтау және бағалау ережесі

 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау  №1 pdf  №2 pdf  №3 pdf  №4 pdf 

— Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босанған орындарға ауыстыру ережесі

— Түлектер қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің ережесі

— Білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу

— Мамандыктар бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу

— Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесі

Жоғары білім кейінгі  білім беру бағдарламалары бойынша диссертация/ жоба дайындау туралы ережесі

— Қос дипломды білім беру бағдарламаларын және бірлескен білім беру бағдарламаларын  іске асыру туралы ережесі

— Жоғары білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі

 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура,докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу ережесі

Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура,докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстары туралы ережесі

— Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі

Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

 Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесі

 Емтихан сұрақтарын дайындау ережесі

Ахмет Ясауи университетінде электронды оқу басылымдарының әзірлеу ережесі

Университеттің ПОҚ академиялық жүктемесін жоспарлау ережесі

Дипломдық жұмысты жазу мен рәсімдеу ережесі

Курстық жұмысты (жобаны) әзірлеу ережесі

Білім беру  бағдарламалары бойынша оқу жоспарларын әзірлеу

Элективті пәндер каталогін әзірлеу ережесі

— Кайдзен жуйесін ендіру туралы ереже

— Дуальды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелге іс-сапарға жіберу туралы ереже

Академиялық ұтқырлық аясында оқытушы-профессорлар мен білім алушылардың іріктеу емтиханын ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕСІ

Офис тіркеушісі туралы ережесі

Силлабусты әзірлеу ережесі

БББ-ң (мамандықтың) және пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымын, мазмұнын, дайындау ережесі

Модульдер (пәндер) каталогін әзірлеу ережесі

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Стоматология ғылыми қоғамы» ұйымының ережесі.

Университеттің ғылыми кітапханасында институциональдық репозиторий құру ережесі

—Ғылыми кітапхананың кітапханашы қызметкерлерін аттестаттау туралы ереже

—Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесі

—Профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарға конкурстық орналасуы ережесі

Ғылым бағыты

Гранттық жобаның орындалуы бойынша есеп беруін қадағалау және оны бақылау тәртібі туралы ережсі

Ғылыми зерттеу жобаларын гранттық қаржыландыру ережесі

Жас ғалымдар кеңесінің ережесі

Импакт факторлы журналдарда жарияланған ғылыми мақала және патент авторларын марапаттау ережесі

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ережесі

Университеттің құрметті атақ тарын беру ережесі

Ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу ережесі

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу ережесі

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Veritas-IKTU» хирургиялық клубының ережесі

—Ахмет Ясауи университетінде жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру ережесі

Тәрбие бағыты

 Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесінің 9-шы бабы қатаң сөгіс және 10-шы бабы оқудан шығаруға өзгерістермен толықтырулар

— Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі

Басқа бағыттар

—Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

— Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі