БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Білім алушы өзінің білім беру бағдарламасын мамандықтың жұмыс оқу жоспары шегінде өз бетімен жеке оқу жоспары (ЖОЖ) ретінде құрастырады. Білімнің сәйкес деңгейін меңгеру үшін білім беруші оқу жоспары бойынша талап етілген кредиттер санын жинау арқылы өз жеке оқу жоспарын орындауға міндетті.

Студенттің ЖОЖ әрбір академиялық кезеңге эдвайзердің (білім алушының мамандығы бойынша бітіруші кафедраның оқытушысы) көмегі арқылы қалыптасады. Эдвайзердің басты міндеті — студенттің оқыту траекториясын таңдауына көмек көрсету.