НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТТАР

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде даярланатын мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын қалыптастыру жоғары кәсіптік білім берудегі құзыреттерге, оқыту нәтижелеріне негізделген.
Бұл бөлімге Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде білім беру саласында қолданылатын нормативтік құқықтық құжаттар ендірілген.

Ағымдық бақылауды ұйымдастыру және өткізу ережесі

Аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу ережесі

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында шетелге іс-сапарға жіберу туралы ереже

Аппелация өткізу ережесі

Ахмет Ясауи университетінде қашықатан білім беру технологиясын қолданумен оқытуды ұйымдастыру ережесі

Ахмет Ясауи университетінде сырттай оқыту түрін ұйымдастыру ережесі

Ахмет Ясауи университетінде электронды оқу басылымдарының әзірлеу ережесі

Ахмет Ясауи университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу ережесі

Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ережесі

Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босанған орындарға ауыстыру ережесі

Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу мен рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар

Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша бакалавриатта қорытынды аттестаттаулы ұйымдастыру және өткізу ережесі

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

Курстық жұмысты (жобаны) әзірлеу мен рәсімдеуге қойылатын талаптар

Мамандық бойынша білім беру бағдарламаларының педагогикалық стратегиясын әзірлеу ережесі

Мамандықтың негізгі оқу жоспарын дайындау ережесі

Модульдер (пәндер) каталогін әзірлеу ережесі

Офис тіркеушісі туралы ереже

Пәннің жұмыс бағдарламасын әзірлеу ережесі

Рейтинг ережесі

Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 647 бұйрығы

ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы

— Түлектер қауымдастығы  қоғамдық бірлестігінің ережесі

— Магистратура мен докторантурада кәсіби іс-тәжірибелерді  ұйымдастыру мен өткізу ережесі

— Интернатура ережесі 2010 жыл

— Резидентура ережесі 2008 жыл

— Медицина кадрларын интернатурада даярлау қағидаларын және Медицина кадрларын резидентурада даярлау қағидаларын бекіту туралы 2018