Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

БІЛІКТІЛІГІ

7M012-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша магистр

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 • теориялық, әдіснамалық, арнаулы пәндер әдістемесінен ғылыми деңгейде терең білім меңгеруін қамтамасыз ету;
 • деректануда магистранттың кәсіби біліктілігін қалыптастыру;
 • ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістерін терең меңгерту;
 • сапалы практикалық даярлығын жүзеге асыру;
 • тұрақты өздігінен даму және өздігінен жетілу қабілеттілігін қалыптастыру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • ғылыми дүниетанымның әдіснамасын меңгеруі қажет;
 • ғылыми іс-әрекет қағидалары мен құрылымын ұйымдастыра білуі қажет;
 • білім беруде білім алушылардың танымдық қызметі психологиясын игеруі өажет;
 • білім берудің сапасы мен тиімділігін арттырудағы психологиялық әдістер мен тәсілдерін меңгеруі қажет.

Қолдана білуі:

 • ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми стандарттық міндеттерді шеше білуі қажет;
 • оқытудың кредиттік технологиясы арқылы білім беру және педагогикалық іс-әрекеттің жүзеге асыра білуі қажет;
 • кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесін білуі қажет;
 • білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдана білуі қажет;
 • кәсіби және мәдени қарым-қатынас жасау білуі қажет;
 • шешендік өнер, ауызша және жазбаша түрде өз ойын дұрыс көрсете білуі қажет;
 • күнделікті кәсіби іс-әрекетте және доктарантурада оқуын жалғастыру үшін алған білімдерін тереңдетуі және кеңейтуі қажет.

Біліктілігі:

 • ғылыми зерттеулерде өзінің алған білімін дамыту және қолдана алуы керек;
 • қазіргі тұжырымдамаларды, үдерістер мен құбылыстарды талдауға теориялар мен тұғырларды сыни тұрғыдан талдау жасай алуы қажет;
 • жаңа белгісіз жағдайларда зерттеу міндеттерін шешу үшін әр түрлі пәндер бойынша алынған білімдерді кіріктіре білуі қажет;
 • өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған білімдерін қолдана алуы қажет;
 • оқытудың интербелсенді әдістерін қолдануы қажет;
 • ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиогафиялық жұмыстарды, заманауи ақпараттық технологияларды қамтып өткізуі қажет;
 • зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерден сабақ беру үшін шетел тілін кәсіби деңгейде меңгеруі қажет;
 • ғылыми-зерттеу және талдау нәтижелерін есеп, талдау, ғылыми мақала, диссертация түрінде жинақтау білігі болу керек.

Құзіреттілігі:

 • кәсіби іс-әрекетте, ғылыми және зерттеу жобаларын орындайды;
 • жаңартылған білім беруді қамтамасыз етуде, кәсіби білік пен дағдыларды жетілдіреді.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика 

БЕЙІНДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛЬДЕРІ

Кәсіби міндетті модулі

 • Ғылым мен бастауыш білімнің қазіргі мәселелері
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және әдістемесі

Кәсіби элективті модуль

 • Дербес әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық негіздері
 • Педагогикадағы математикалық әдістер
 • Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
 • Педагогикалық қатынас
 • Педагогикалық технологиялар және инновация
 • Бастауыш білім беру бағдарламаларын әзірлеу
 • Шығармашылық қабілеттерін дамытудың әдістері
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері
 • Қарым-қатынас мәдениеті
 • ЖОО-да тәрбие жұмысының әдістемесі
 • Болашақ маманның кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру әдістемесі
 • Отбасы педагогикасы және жанұя тәрбиесін ұйымдастыру

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Бастауыш білім берудің теориясы мен әдістемесі

Модуль- Бастауыш білім берудің теориялық негіздері

 • Бастауыш білім беру мамандарын кәсіби іс-әрекетке даярлаудың әдіснамасы мен әдістемесі
 • Бастауыш білім беру мазмұны және оқыту технологиясын жасаудың ғылыми-теориялық негіздері

Модуль-ЖОО-да бастауыш оқыту әдістемесі

 • ЖОО-да интербелсенді оқыту әдістемесі
 • Бастауыш оқытуда озат тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату әдістемесі

ЖБТ2 Білім беруді ұйымдастыру

Модуль- Педагогикалық білім берудің дамуын ұйымдастыру

 • Қазақстандағы педагогикалық білім берудің дамуы
 • Білім беру сапасын бағалау және басқару

Модуль-Тәрбие негіздері

 • Ұлттық тәрбие негіздері
 • Тәрбие берудегі инновациялық әдістер

Кәсіби тәжірибелер

2-4 семестрлерде «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта)

4 семестрде «Педагогикалық тәжірибе» (3апта)

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындығы Халықаралық қазақ-түрік университеті
 2. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
 3. Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия
 4. №14 жалпы орта мектеп
 5. Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 6. №23 жалпы орта мектеп
 7. Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп
 8. №27 жалпы орта мектеп
 9. А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектеп
 10. М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп
 11. Түркістан көмекші мектеп интернаты
 12. Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжі
 13. №21 колледж

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Бастауышта оқытудың педагогкасы мен әдістемесі
Мамандық шифры:

7M012
Факультеті:      

Әлеуметтік-Гуманитарлық ғылымдар
Оқу деңгейлері:

Жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм
Оқу түрлері:

Күндізгі

Оқу ақысы:

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×