6М060800-Экология

БІЛІКТІЛІГІ

Жаратылыс ғылымдары магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • оқу үрдісін заманауи – ғылыми деңгейде ұйымдастыру, білім беру бағдарламасын халықаралық стандартқа мейлінше бейімдеу;
 • -білім берудің техникалық құралдарын және компьютерлік технологияларды меңгеру;
 • — ғылыми зерттеулерді орындау, жоғары әлеуметтік-азаматтық
 • жауапкершілікке ие жоғары білікті кадрларды дайындау;
 • оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру және зерттеушілік дағдыға ие
 • жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • ғылыми-практикалық мәселелерді шешу тәсілдерін еркін меңгеру.

Жалпы білім берудің міндеттері:

жаратылыстану ғылымдарының негізгі салаларындағы білімдерін ғылыми–зерттеу бағытында жүзеге асыра алатын  магистрлерді даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • білімін және дағдыларын арнайы шеңберлі мамандықта, ғылыми педагогикалық қызметінде қолданады;
 • ғылыми зерттеулерді жобалайды және жүргізеді, алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан қарастырып, статистикалық сараптаудан өткізеді, жарияланымдардың ережелерін біледі
 • қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі

Қолдана білуі:

 • ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде тұжырымдамалар жасайды;
 • заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, ғылыми бағытта және кәсіби салада қолданады
 • топта жұмыс істеуге қабілетті,жаңа шешімдер ұсына біледі, өз қорытындыларын және олардың негіздемесін мамандарға және маман еместерге жеткізе алады, қақтығыстарды шешеді;

Біліктілігі:

 • кәсіби және ғылыми мәселелерді шешу мақсатында ана тілінде және шет тілінде ауызша және жазбаша коммуникация жүргізуге қабілетті.
 • қоршаған ортаны қорғау саласындағы қазіргі заңнамалар мен ғаламдық экологиялық ақпараттарды талдауға қабілетті
 • қоршаған ортаны зерттеу және шығармашылық ізденістерде креативті шешімдерді шығаруға қабілетті
 • қабиғи қорларды тиімді пайдалану, қолданбалы экология мен экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шеше білуге қабілетті 

Құзіреттілігі:

Болашақ жаратылыс магистрінің маманданған құзыреттілігі жұмыс берушілер мен қоршаған ортаны қорғау саласының талаптарына сай болуы қажет.

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Ғылымның тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
 • Ғылыми жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру 

КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ

 • Экологиялық экспертиза
 • Өндірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару
 • Қоршаған ортаны қорғаудың техника және технологиясы
 • Аймақтардың табиғи және өндірістік потенциалын кешенді бағалау
 • Жербеті және жер асты суларының сапасын басқару және қорғау
 • Орта Азия мен ҚР су ресурстарын интеграциялық басқару үшін су сапасының заңдарының үйлесімділігі және стандарттары
 • Қоршаған орта сапасын бақылау әдістері
 • Трансшекаралық су ресурстарын бірлесе қолдану және қорғау
 • Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары
 • Экологиялық токсикологияның таңдаулы
 • тараулары
 • Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау

Модуль-БАҚ тілі мен стилистикасы

 • БАҚ тілі мен стилі
 • Ақпарат жинау және жазу шеберлігі
 • Журналисттік шеберлік

Модуль-Журналистиканының социологиясы мен психологиясы

 • Журналистиканың социологиясы
 • Журналистиканың психологиясы

Модуль-Журналистиканы басқару

 • Медиа менеджмент
 • Интернет-журналистика және жаңа медиа

Модуль-Баспасөз өнімдерін дайындау

 • Мерзімді баспасөз дизайны
 • Қазіргі баспасөз қызметі

Модуль-Салалық журналистика І

 • Іскерлік журналистика
 • Практикалық журналистика
 • Жергілікті журналистика

Модуль-Салалық журналистика ІІ

 • Саяси журналистика
 • Спорт журналистикасы
 • Арт-журналистика

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Экология

Модуль – Зерттеу жұмыстарын жүргізудің замануи әдістері

 • Қоршаған ортаның биогеохимиясы
 • Қауіптілікті бағалаудың қазіргі заманғы әдістері

Модуль- Қоршаған орта және табиғатты тиімді пайдалану

 • Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық негіздері
 • Қалдықтарды сақтау, өңдеу және залалсыздандыру

ЖБТ2 Су ресурстарының экологиясы

Модуль- Су ресурстарын басқару

 • Орта Азия мен ҚР ресурстарын интеграциялық басқару және тұрақты даму
 • Су ресурстарының жағдайына климат өзгерістерінің әсері

Модуль-Су экологиясы

 • Су экожүйелерінің мониторингі
 • Ағызынды суларды тазарту

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында өтетін «Зерттеулік тәжірибесі» — 6апта;
 • 2-курстарда Экология және химия кафедрасында өтетін «Педагогикалық тәжірибе» — 3апта;
 • 2-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында, Республикалық ҒЗИ өтетін «Зерттеулік тәжірибесі» — 6апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • ОҚО бойынша экология департаменті
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • «Табыс-2005» ЖШС
 • «Кентау сервис»

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Экология

Мамандық шифры

6М060800

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары білімнен кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

бейіндік пәндер

Өту балы:

150 балл:

1-ші емтихан: ағылшын тілі — өту балы – 50;

2-ші емтихан: мамандық бойынша.

Екі емтихан нәтижесі кем дегенде 150 балды құрайды.

Оқу ақысы

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×