Экология

БІЛІКТІЛІГІ

6В052 – «Экология» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Жалпы білім берудің мақсаттары

 • Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • Оқу үрдісін заманауи – ғылыми деңгейде ұйымдастыру, білім беру бағдарламасын халықаралық стандартқа мейлінше бейімдеу;
 • Білім берудің техникалық құралдарын және компьютерлік технологияларды меңгеру;
 • Ғылыми зерттеулерді орындау,  жоғары әлеуметтік-азаматтық жауапкершілікке ие жоғары білікті кадрларды дайындау;
 • Оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру және зерттеушілік дағдыға ие

жоғары білікті мамандарды даярлау;

 • Ғылыми-практикалық мәселелерді шешу тәсілдерін еркін меңгеру.

Жалпы білім берудің міндеті

 • Жаратылыстану ғылымдарының негізгі салаларындағы білімдерін ғылыми–зерттеу бағытында жүзеге асыра алатын бакалаврларды даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі

 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі;
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, жаңа шешімдер ұсына біледі, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі;
 • Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

Қолдана білуі

 • өзінің көзқарасын дәлелдей алуы және жаңа шешімдер ұсына білуі керек;
 • кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуға қабілетті болуы керек;
 • ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты, дәлелді және нақты қолдана алуы керек.

Біліктілігі

 • Жаратылыстану ғылымдарының заңдылықтарын қолдану арқылы лабораториялық және далалық эксперименттік зерттеулер жүргізуге қабілетті болуы керек;
 • Экологиялық мәселелерге баға беріп, талдау және кәсіби дәрежеде шешуге қабілетті болуы керек.

Құзыреттілігі

 • Кәсіби шығармашылық дағдыларын жетілдіру арқылы ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль  – Жаратылыстану пәндері

Математика І

Химия

Экология мамандығынга кіріспе

Модуль – Қоршаған ортаның экологиялық мәселелері

Қоршаған орта туралы ілім

Экология және топырақты қорғау

Модуль – Тірі ағзалар экологиясы және қоршаған орта

Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы

Экологиялық химия

Топырақтану

Модуль – Экологияның жаратылысы мен әлеуметтік мәселелері

Биосфера құрылымы мен эволюциясы

Экологиялық биогеография

Жаратылыстану ғылымының экологиялық аспектілері

Модуль – Экологиядағы химиялық және техникалық мәселелер

Биогеохимия және экотоксикология

Өнеркәсіптік экология І

Модуль – Антропогенді өзгерістер

Геоэкология

Су ресурстарын тиімді басқару

Климаттың ғаламдық өзгерістері

Модуль – Қоршаған орта объектілерін талдау

Ауа сапасын басқару

Өнеркәсіптік экология ІІ

Физика-химиялық талдау әдістері

Модуль – Қоршаған ортаның ресурстық мәселелері және экостатистика

Экологиялық статистика

Экологиялық ресурстарға кіріспе

Модуль – Экологиялық мониторинг және нормалау

Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Экологиялық мониторинг

Модуль Экологиялық сараптама негіздері

Жүйелі экология негіздері

Экологиялық стандарттау және сертификаттау

Экологиялық аудит және сараптама

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖБТ1 – Әлеуметтік экология

Модуль – Кәсіби дайындық бағытындағы заманауи қажеттілік

ҚР экологиялық проблемалары

Экологияны оқытудың кәсіби дайындығы

Модуль  – Экологиялық зерттеулер және радиациялық қауіпсіздік

Экологиялық зерттеулер жүргізу және жобалау

Радиациялық экология

Зерттеудің биоиндикациялық тәсілдері

ЖБТ2 – Агрогеоэкология

Модуль  – Қазақстан геологиясы

Аймақтарды геоэкологиялық аудандастыру

Қазақстанның геожүйелер экологиясы

Модуль – Агроэкожүйе мәселелері

Агроэкология және биомониторинг

Қоршаған орта объектілерін талдау әдістері

Агроэкожүйелерді басқару мен ұйымдастырудың принциптер

Кәсіби тәжірибелер

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында, Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында және Машат шатқалыда өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;

2,3-курстарда  Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Өндірістік тәжірибе» — 2,5апта;

4- курста Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында және Экология Ғылыми-зерттеу институтында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • Экология Ғылыми-зерттеу институты
 • ОҚО бойынша экология департаменті
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • «Табыс-2005» ЖШС
 • «Кентау сервис»

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Экология

Мамандық шифры

6В052

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Биология

Өту балы

қазақ 50-100, орыс 50-100

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×