Экология

БІЛІКТІЛІГІ

6В052 – «Экология» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Жалпы білім берудің мақсаттары

 • Кәсіби қызметте қажетті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;
 • Оқу үрдісін заманауи – ғылыми деңгейде ұйымдастыру, білім беру бағдарламасын халықаралық стандартқа мейлінше бейімдеу;
 • Білім берудің техникалық құралдарын және компьютерлік технологияларды меңгеру;
 • Ғылыми зерттеулерді орындау,  жоғары әлеуметтік-азаматтық жауапкершілікке ие жоғары білікті кадрларды дайындау;
 • Оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру және зерттеушілік дағдыға ие

жоғары білікті мамандарды даярлау;

 • Ғылыми-практикалық мәселелерді шешу тәсілдерін еркін меңгеру.

Жалпы білім берудің міндеті

 • Жаратылыстану ғылымдарының негізгі салаларындағы білімдерін ғылыми–зерттеу бағытында жүзеге асыра алатын бакалаврларды даярлау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі

 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі;
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, жаңа шешімдер ұсына біледі, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі;
 • Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

Қолдана білуі

 • өзінің көзқарасын дәлелдей алуы және жаңа шешімдер ұсына білуі керек;
 • кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуға қабілетті болуы керек;
 • ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты, дәлелді және нақты қолдана алуы керек.

Біліктілігі

 • Жаратылыстану ғылымдарының заңдылықтарын қолдану арқылы лабораториялық және далалық эксперименттік зерттеулер жүргізуге қабілетті болуы керек;
 • Экологиялық мәселелерге баға беріп, талдау және кәсіби дәрежеде шешуге қабілетті болуы керек.

Құзыреттілігі

 • Кәсіби шығармашылық дағдыларын жетілдіру арқылы ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль  – Жаратылыстану пәндері

Математика І

Химия

Экология мамандығынга кіріспе

Модуль – Қоршаған ортаның экологиялық мәселелері

Қоршаған орта туралы ілім

Экология және топырақты қорғау

Модуль – Тірі ағзалар экологиясы және қоршаған орта

Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы

Экологиялық химия

Топырақтану

Модуль – Экологияның жаратылысы мен әлеуметтік мәселелері

Биосфера құрылымы мен эволюциясы

Экологиялық биогеография

Жаратылыстану ғылымының экологиялық аспектілері

Модуль – Экологиядағы химиялық және техникалық мәселелер

Биогеохимия және экотоксикология

Өнеркәсіптік экология І

Модуль – Антропогенді өзгерістер

Геоэкология

Су ресурстарын тиімді басқару

Климаттың ғаламдық өзгерістері

Модуль – Қоршаған орта объектілерін талдау

Ауа сапасын басқару

Өнеркәсіптік экология ІІ

Физика-химиялық талдау әдістері

Модуль – Қоршаған ортаның ресурстық мәселелері және экостатистика

Экологиялық статистика

Экологиялық ресурстарға кіріспе

Модуль – Экологиялық мониторинг және нормалау

Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Экологиялық мониторинг

Модуль Экологиялық сараптама негіздері

Жүйелі экология негіздері

Экологиялық стандарттау және сертификаттау

Экологиялық аудит және сараптама

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖБТ1 – Әлеуметтік экология

Модуль – Кәсіби дайындық бағытындағы заманауи қажеттілік

ҚР экологиялық проблемалары

Экологияны оқытудың кәсіби дайындығы

Модуль  – Экологиялық зерттеулер және радиациялық қауіпсіздік

Экологиялық зерттеулер жүргізу және жобалау

Радиациялық экология

Зерттеудің биоиндикациялық тәсілдері

ЖБТ2 – Агрогеоэкология

Модуль  – Қазақстан геологиясы

Аймақтарды геоэкологиялық аудандастыру

Қазақстанның геожүйелер экологиясы

Модуль – Агроэкожүйе мәселелері

Агроэкология және биомониторинг

Қоршаған орта объектілерін талдау әдістері

Агроэкожүйелерді басқару мен ұйымдастырудың принциптер

Кәсіби тәжірибелер

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында, Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында және Машат шатқалыда өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;

2,3-курстарда  Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Өндірістік тәжірибе» — 2,5апта;

4- курста Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында және Экология Ғылыми-зерттеу институтында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • Экология Ғылыми-зерттеу институты
 • ОҚО бойынша экология департаменті
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • «Табыс-2005» ЖШС
 • «Кентау сервис»

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Экология

Мамандық шифры

6В052

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Биология

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×