5В011600-География

БІЛІКТІЛІГІ

5В011600- «география» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Жалпы білім берудің мақсаттары

 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отан сүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары географ-педагогтарды даярлау;

Жалпы білім берудің міндеті

«География» мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Білімі

5В011600 – «География» мамандыєы білім бакалавры Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Қазақстан Республикасындағы балалардың құқығы туралы» және басқа да білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді, педагогика мен психологияның негіздерін білуі керек. Білім беру мекемелерінде географ-педагог маман ретінде педагогикалық процесті және географиялық далалық жұмыстарды ұйымдастырады, оқу-тәжірибе іс-шараларының жоспарларын жасайды, ғылыми жобаларды дайындауға қатысады, оқу жұмыс бағдарламаларын жасап, география  бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік қызметін табысты іске асыра меңгеруі қажет.

 • ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай білу, ойлау, өзінің көзқарасын дәлелдей алу және жаңа шешімдер ұсына біледі;
 • топта жұмыс істеуге қабілетті, жаңа шешімдер ұсына біледі, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра біледі;
 • қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі.

Қолдана білуі

 • өзінің көзқарасын дәлелдей алуы және жаңа шешімдер ұсына білуі керек;
 • кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуға қабілетті болуы керек;
 • ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты, дәлелді және нақты қолдана алуы керек. 

Біліктілігі

 • Жаратылыстану ғылымдарының заңдылықтарын қолдану арқылы практикалық және далалық эксперименттік зерттеулер жүргізуге қабілетті болуы керек;
 • Табиғаттағы апатты үрдістерге баға беріп, талдау және кәсіби дәрежеде шешуге қабілетті болуы керек.

Құзыреттілігі

 • Кәсіби шығармашылық дағдыларын жетілдіру арқылы ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті болуы керек

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ  тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ

Модуль  – Жертану

 • Жалпы жертану
 • Жалпы геология
 • Әлеуметтік, экономикалық саяси географияға кіріспе 

Модуль – Психология және физиология

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль –Мектеп педагогикасы

 • Педагогика І
 • Тәрбие жұмысының теориясымен әдістемесі

 Модуль-топырақтану

 • Топырақ географиясы
 • Картография және топография негіздері

Модуль-материктер мен мұхиттар географиясы

 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
 • Геоморфология

Модуль-Өлкетану

 • Туризм және өлкетану негіздер
 • Жаратылыстану

Модуль-География І

 • Халықтар географиясы
 • Биогеография

Модуль-Әдістеме

 • Географияны оқыту әдістемесі
 • Ландшафттану

Модуль — Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль- Аймақтық география

 • Орта Азияның физикалық географиясы
 • ТМД-нің экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Қазіргі дүние географиясы

Модуль-Қазақстан географиясы

 • Қазақстанның физикалық географиясы
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы

Модуль — География ІІ

 • ТМД-ның физикалық географиясы
 • Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

Модуль – Саяси және шаруашылық география 

 • Дүние жүзінің шаруашылық географиясы
 • Саяси география геосаясат негіздерімен 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата түрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 – Табиғи ресурстар географиясы

Модуль – Табиғи компоненттері географиясы

 • Жалпы гидрология
 • Метеорология және климатология

Модуль  – Геоэкология

 • Қазақстанның геожүйесінің деградациалануы
 • Қызмет көрсету географиясы
 • Қазақстанның минералды ресурстары

ЖБТ2 – Рекреациялық география

Модуль  – Табиғатты қорғау географиясы

 • Рекреациялық география
 • Қорықтық жұмыстардың географиялық негіздері

Модуль – Географиялық зерттеулер

 • Географияның өзекті мәселелері
 • Топонимика
 • Түркі елдерінің географиясы

Кәсіби тәжірибелер

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Машат шатқалыда өтетін «Оқу танысу тәжірибесі» — 3апта;
 • 2,3-курстарда  Түркістан, Кентау қалалық мектептерінде «педагогикалық тәжірибе»- үздіксіз көктемгі семестрде (оқу жоспары бойынша -2-курс 3апта, 3-курс 2апта);
 • 4- курста облыстық, республикалық мектептерде,  Машат шатқалыда өтетін «Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» — 10 апта;
 • 4-курста облыстық, республикалық мектептерде,  Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Экология және химия кафедрасының ғылыми-зерттеу лабораторияларында өтетін «Диплом алды тәжірибе» -5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет
 • ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты
 • Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-интернаты
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы
 • ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Байдібек ауданы, Мәдениет ауылы, мынбұлақ орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы
 • ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі
 • ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі

Қысқа мәлімет

Мамандығы

География

Мамандық шифры

5В011600

Факультет

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бірінші жоғары білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

География

Өту балы

88 балл

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

480 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

700 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×