Математика

Қолдану саласы Білім беру бағдарламасы (6B01509 – Математика мұғалімдерін даярлау) мамандарды дайындауға арналған

ББ мақсаты Халықаралық және ұлттық еңбек нарығында сұранысты және әлеуметтік тұрақтылықты  қамтамасыз ететін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерге ие  математик-бакалаврларды дайындау

Берілетін дәреже «6B01509-Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызмет саласы 6B01509 – «Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады. 

Кәсіби қызмет функциялары мен түрлері    Функциялары:

— білім беру ұйымдарында математиканы кәсіби қызмет нысанына сәйкес   оқыту;

-қазіргі педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы педагогикалық және тәрбие қызметтерін жүзеге асыру;

-математика бойынша сыныптан тыс жұмыстар өткізу болып табылады.

Түрлері:

-білімділік;

-эксперименттік-зерттеу;

-ұйымдастыру-басқару;

-әлеуметтік-педагогикалық;

-оқу-тәрбиелік;

-оқу-технологиялық болып табылады.

Құзыреттілік/бейін картасы 

Оқыту нәтижелері:

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады;

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату процесін немесе жолдарын түсіндіреді;

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады. (ОН1).

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей алады;

-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас орнатады (ОН2).

— қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады;

— қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады (ОН3).

— математикадан теориялық  негізгі білімдерін көрсетеді;

-іргелі және қолданбалы әдістері мен құралдарын кәсіби қызметінде мәселелерді шешуге қолданады;

— өзінің кәсіби қызметі саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу  үшін компьютерлік әдістермен жұмыс істейді;

-Кәсіби ортада өз ойларын еркін талқылау, қорытындыны  дәлелдеу, басқаларды сендіру қабілеттерін көрсетеді (ОН 4).

— математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдеріне логикалық талдау жасай алады;

— Негізгі теоремаларды түсінеді және оларды дәлелдей алады

— математикалық есептердің шешімдерін, математикалық  және  модельдеу әдістерін пайдалану жолдарын  ғылыми тұрғыдан кәсіби іс-әрекетте нақты және дәл жеткізе алады;  (ОН 5).

-күнделікті өмірдің әртүрлі жағдайларында математикалық білімдерін, математиканы тану әдістерін және практикалық іс-әрекет тәсілдерін қолдана біледі; (ОН6).

— есептердің математикалық моделін құру және әртүрлі математикалық әдістермен оны шеше білу. (ОН7).

-математика ғылымының классикалық бөлімдерінің негізгі ережелерін, математиканың негізгі идеялары мен әдістерін, негізгі математикалық құрылымдар жүйесін, есептеудің жалпы формаларын, заңдылықтары мен құралдарын  қызметінде қолданады ;

-кәсіби қызметке қажетті жаңа білімді өз бетінше алуға дайын екендігін көрсетеді.(ОН 8).

— математикалық ақпаратты алу,  өңдеу және  практикалық есептерді шешу үшін теориялық талдау, бақылаулар мен эксперименттердің,  бағдарламалау және сандық технологиялар нәтижелерін бағалайды;

— ғылыми, инновациялықіс-әрекеттерді жоспарлау, жүзеге асыру мәселелерін шеше алатындығын көрсетеді.  (ОН 9).

-педагогикалық жұмыстың тиімді құралдарын жинақтау және тарату әдістерін қолданып, пәндік-тілдік оқытудың кіріктірілген технологиясына сәйкес пән бойынша оқу-әдістемелік материалды рәсімдейді және әзірлейді. (ОН10).

-математика пәнінен дәріс беріп, талқылауды ұйымдастыра біледі және пәндік  саланы терең игере отырып, өз қабілеті  мен мүддесін  бағалайды, оны қоғам сұранысымен үйлестіре алады, заманауи зерттеулер нәтижесін кәсіби қызметінде қолданады. (ОН11). 

— ғылыми-педагогикалық зерттеулерді талдаудың заманауи тәсілдерін меңгереді, теория мен эмпирикалық ара қатынастарды бағалайды және тексереді;

-өз бетімен педагогикалық міндеттерді шешу барысында мониторинг зерттеулердің нәтижелерін, ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлауға және жүзеге асырады.  (ОН12).

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ

Модуль-Психология  және физиология  

 • Психология және адам дамуы
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Модуль- Педагогикалық математика І

 • Аналитикалық геометрия І
 • Сызықты алгебра I
 • Анализ I

Модуль- Педагогикалық математика ІI

 • Анализ II
 • Сызықты алгебра II

Модуль-Мектеп  педагогикасы

 • Педагогика I
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Модуль- Педагогикалық математика ІІІ

 • Анализ III
 • Элементар математика I

Модуль- Әдістеме І

 • Математиканы оқыту әдістемесі
 • Арнайы оқыту әдістері І
 • Математика тарихы

Модуль-Басқару, ұйымдастыру, бағалау

 • Инклюзивті білім беру
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Білім берудегі менеджмент

Модуль- Педагогикалық математика ІV

 • Комплексті анализ I
 • Сандық әдістер

Модуль- Педагогикалық математика V

 • Жай дифференциалдық теңдеулер І
 • Математикалық логика I

Модуль- Педагогикалық математика VI

 • Дифференциалдық геометрия І
 • Дербес туындылы теңдеулер І
 • Элементар математика ІІ

Модуль- Физика

 • Физика І
 • Математикада ақпараттық технологиялар қолдану (Maple) 

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Өзін-өзі тану

Мамандандырудың білім траекториясы №1

Көшбасшылық теориясы

Анализ II

Анализ III

Элементар математика

Математиканы оқыту әдістемесі

Математика пәнінде педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі

Ықтималдықтар теориясы

Mатематикалық статистика элементтері

Математика тарихы

Геометриялық салу есептері

Сандық әдістер

Математикалық физика теңдеулері

Комплексті талдау

Мамандандырудың білім траекториясы №2   

Интегралдық қисап

Көп өлшемді талдау

Элементар математиканың қосымша тараулары

Математика пәнін арнайы оқыту әдістері

Математика және жаратылыстану бағытындағы пәндерді кіріктіре оқыту әдістемесі

Геометрия негіздері

Мәтінді есептерді шешу әдістері

Элементар алгебраның қосымша тараулары

Элементар геометрияның қосымша тараулары

Жоғары геометрия

Дербес туындылы теңдеулер

Математикалық талдаудың таңдамалы тараулары

Кәсіби тәжірибе

ОҚУ ТӘЖІРИБЕ

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА

ӨНДІРІСТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА

ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Математика

Мамандық шифры

6B015

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

75

Оқу ақысы  

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×