6М060100-Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша жаратылыс ғылымдары магистрі 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • қазіргі заманғы ақпараттық ағындарды бағдарлау және қарқынды өзгермелі үрдістерді бейімдеу;
 • кәсіби іс-әрекетте қажетті негізгі білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерді қалыптастыру;
 • белгісіздік және тәуекел жағдайда шешім қабылдау және дағдыларын қалыптастыру;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • халықаралық және ұлттық еңбек нарығында кәсіби орнықты және сұранысты магистрлерді дайындау;
 • математика саласында өзінің зерттеулерін жүргізуге қабілетті магистрлерді дайындау;
 • кәсіби қызмет саласында ғылыми-зерттеу және өндірістік есептерді шешу үшін кәсіби дағдыларды игере алатын магистрлерді дайындау;
 • өзінің көзқарасын ғылыми тұрғыда дәлелдейтін және қорғай алатын, өзінің кәсіби қызметіндегі есептерді  заманауи деңгейде өз бетімен шығаруға қабілетті магистрлерді дайындау.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Математика саласы бойынша озық әдіс-әрекеттер мен дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Оқу және ғылыми мақсаттарда математикалық зерттеулер жүргізуге  қажетті жаңа  ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алады;
 • Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі салаларда икемді және тұжырымдамалық  негізде даму переспективасын болжай алады.

Қолдана білуі:

 • өзінің кәсіби әрекетін ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан жоспарлай алады;
 • озық математикалық тәжірибелерді зерделеп, меңгереді.
 • физикалық және технологиялық үдерістердің математикалық модельдері үшін қажетті білім жүйесін қалыптастырады.

Біліктілігі:

 • кәсіп бойынша алынған білім, білік және дағды жиынтығы , оны тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелері мен нормалар тәртібін сақтайды.
 • математиктің белгілі бір кәсіптік ортада жеке тұлғаның өзін-өзі алып жүру ережелері мен нормаларын қамтитын кәсіпті тиісті дәрежеде игереді.

Құзіреттілігі:

 • Математика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет щеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуге, жұмыс берушілердің талаптарына сай болуға құзыретті.

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі
 • Психология
 • Педагогика

Бейіндеуші пәндер модулі

 Кәсіби міндетті модулі

 • Көпбейнелердегі математикалық талдау және стохастикалық талдау
 • Алгебраның қазіргі заманғы мәселелері

Кәсіби элективті модулі

 • Бөлшек ретті дифференциалдық операторлар және олардың қолданылулары
 • Дифференциалдық операторлардың негіздері
 • Интегралдық теңдеулердің қосымша тараулары
 • Сингулярлы-толқытылған интегро-дифференциалдық теңдеулер
 • Математикалық физика теңдеулерін шешудің сандық әдістері
 • Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физиканың қосымша тараулары
 • Диффузиялық процесстер және олардың қолданылулары
 • Бүтін функциялар және олардың қолданылулары
 • Математикалық физиканың кері есептері
 • Жалпыланған функциялар және олардың қолданылулары
 • Ғылыми жазба
 • Компьютерлік математика

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1  Іргелі математика

Модуль-Шеттік есептер

 • Дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер
 • Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін  шеттік есептер

Модуль- Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер

 • Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер ІII
 • Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер ІV

ЖБТ2  Қолданбалы математика

Модуль- Дифференциалдық теңдеулердің қосымша тараулары

 • Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
 • Дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы

Модуль- Қолданбалы математиканың кейбір мәселелері

 • Басқару теориясының қазіргі заманғы мәселелері
 • Тригонометрялық Фурье қатарлары

Кәсіби тәжірибе

 • Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:
 • 1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Зерттеу тәжірибесі» — 6 апта;
 • 2-курста  Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Үздіксіз педагогикалық тәжірибе» — 3 апта, «Зерттеу тәжірибесі» — 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибе алмаса алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университет
 • ҚР Білім және ғылым министрлігі Математика институты Дифференциалдық теңдеулер лабораториясы
 • ҚР Білім және  ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • М.Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті «Математикалық физика» кафедрасы
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті, «Математикалық анализ» кафедрасы.

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Математика

Мамандық шифры

6M060100

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×