7М01547-Математика

Біліктілігі:  Математика мамандығы бойынша жаратылыс ғылымдары магистрі 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • білім беру саласында математика бойынша сапалы маман даярлау; отандық дәстүр, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде жаңартылған білім берудің мазмұны мен құрылымын меңгерген, ғылыми философиялық, әлеуметтік — саяси білімі бар жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау.
 • отандық дәстүр, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары негізінде жаңартылған білім берудің мазмұны мен құрылымын меңгерген, ғылыми философиялық, әлеуметтік — саяси білімі бар жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау;

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • меңгерілетін білім беру бағдарламасының деңгейіне байланысты білім алушылардың мүмкіндіктерін, қажеттіліктері мен жетістіктерін зерттеу;
 • білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктеріне сәйкес пәндік саланың ерекшелігін көрсететін технологияларды пайдалана отырып, білім беру саласында оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру;
 • әріптестермен, ата-аналармен, әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимылды ұйымдастыру;
 • ғылым және білім саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу және жинақтау;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды

Қолдана білуі:

 • білімін және дағдыларын тәжірибеде тексереді, маңыздылығына қарап жіктейді;
 • этикалық нормаларға сәйкес келеді, әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және сақтайды, кәсіби дағдыларды біріктіреді;
 • кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас;

Біліктілігі: «7М01547 – Математика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

 • математика пәнінің мұғалімі;
 • математика оқытушысы;
 • әдіскер;
 • кіші ғылыми қызметкер.

Құзіреттілігі:

 • Негізгі математикалық амалдар мен көріністерді біледі;
 • Заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген. АКТ құралдарының түрлерін  кәсіби салада қолданады.
 • Кәсіби және тұлғалық тұрғыда өсуге ұмтылады

Мемлекеттік міндетті молуль

 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі
 • Психология
 • Педагогика

Бейіндеуші пәндер модулі

 Кәсіби міндетті модулі

 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Шет тілі (кәсіби)
 • Басқару психология
 • Жоғары мектептің педагогикасы

 Бейіндеуіш пәндер циклының модулі 

 • Зерттеулердің сандық және сапалық әдістері
 •  Зерттеулердің қолданбалы әдістері
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері
 • Академиялық ғылыми жазба

 Элективті модулі 

 • Дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер үшін шеттік есептер
 • Математиканы оқытудың тәжірибелік-бағытталған әдістері
 • Қолданбалы есептерді шешуде математикалық жүйелерді пайдалану
 • Параметрлі теңдеулер және теңсіздіктерді шешудің әдістемелік ерекшеліктері
 • Практикалық мазмұндағы геометриялық есептер
 • Алгебра және геометрияның іргелі мәселелері
 • Математиканың қазіргі мәселелері
 • Математикалық модельдеу
 • Стандартты емес және математиканы тереңдете оқытудағы  есептерді шешу

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 

 • Алгебраның қазіргі заманғы мәселелері
 • Математикалық физика теңдеулері
 • Дифференциалдық теңдеулердің спектралдық теориясы

 

ЖБТ2  

 • Функционалдық анализ
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және әдістері
 • Алгебраның қосымша тараулары

Модуль- Дифференциалдық теңдеулердің спектралдық теориясы

 • Динамикалық жүйелердің орнықтылық теориясы
 • Дифференциалдық теңдеулердің сапалық теориясы

Модуль- Алгебраның қосымша тараулары;

 • Басқару теориясының қазіргі заманғы мәселелері;
 • Тригонометриялық Фурье қатарлары

Кәсіби тәжірибе

 • Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:
 • 1-курста Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Зерттеу тәжірибесі» — 6 апта;
 • 2-курста  Математика кафедрасының зертханасында өтетін «Үздіксіз педагогикалық тәжірибе» — 3 апта, «Зерттеу тәжірибесі» — 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибе алмаса алады?

 • Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті
 • Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Фундаменталдық математика» кафедрасы
 • Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті «Алгебра» кафедрасы
 • М.Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университет
 • ҚР Білім және  ғылым министрлігі Математика және математикалық моделдеу институты
 • М.Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті «Математикалық физика» кафедрасы
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті, «Математикалық анализ» кафедрасы.

 

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Математика

Мамандық шифры

7М01547

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×