6D011000-Физика

БІЛІКТІЛІГІ

6D011000-Физика  мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

6D011000 – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша докторант іргелі ғылыми даярлығы, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерімен қосы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеріп, шығармашылықпен ойлау стиліне ие болатын, зерттеушілік және басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыратын, ЖОО – да сабақ беретін, қалап алған мамандығы бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізетін және ұйымдастыра білетін жаңа формация маманы болуы қажет.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Физика мамандығы бойынша PhD докторантының негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Педагогиканың  философиясы мен әдіснамасы пәнінің негізгі ережелерін білуі; қазақ, орыс, түрік, шетел тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы; кәсіптік пәндерді оқу барысында: физика бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін меңгеруі тиіс.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

-ақпараттар ағымының жедел жаңару және жедел өсу жағдайындағы ғылыми және ғылыми – педагогикалық қызмет саласында;

-теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде;

-ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндеттерді қою мен оларды шешуде;

-белгілі бір саладағы мәселелерге кәсіби және жан – жақты талдау жүргізуде;

-тұлғааралық қарым – қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде;

-мамандарды жоғары оқу орнында даярлау мәселелерінде;

-ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізуде;

-үнемі кәсіби өсуді қамтамасыз етуде құзыретті болу қажет

Қолдана білуі:

-физика саласындағы зерттеу және қолданбалы есептерді шығаруда, эксперимент қорытындыларына статистикалық өңдеу жүргізуде обьектілердің және технологиялық құрамдарын процестерді математикалық, физикалық және сандық модельдеуді іске асыруда, ғылыми техникалық құжаттарды дайындауды;

Біліктілігі:

Физика  мамандығы бойынша философия докторы (PhD) шетел тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; базалық пәндерді оқу барысында: педагогика, психология т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы.

Құзіреттілігі:

6D011000  – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша іргелі ғылыми даярлығы, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерімен қосы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеріп, шығармашылықпен ойлау стиліне ие болатын, зерттеушілік және басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыратын, ЖОО – да сабақ беретін, қалап алған мамандығы бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізетін және ұйымдастыра білетін жаңа формация маманы болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

• Педагогиканың филосoфиясы және әдіснамасы

Бейіндеуші пәндер модулі

• Физиканы оқыту әдіснамасы және заманауи ғылыми және ақпараттық технологиялар
• Энергетика, экология мәселелері,ауа райының жаһандық өзгеруі.
• Физика оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру тәсілдері
• Физиканың таңдаулы тараулары
• Ядролық энергия технологиялары
• Физикалық теорияларды оқып үйрену әдістемесі
• Физика ғылымын дамыту тенденциялары және перспективалары
• Физикалық зерттеулердегі статистикалық әдістер

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Тележурналистика

Модуль-Телевизиядағы шығармашылық

 • Тележүргізуші имиджі
 • Телевизиядағы ойын-сауықтық бағдарламалар
 • Телеоператор шеберлігі

Модуль-Деректі фильм жасау шеберлігі

 • Деректі фильм жасау технологиясы
 • Телережиссер шеберлігі
 • Тікелей эфир табиғаты

ЖБТ2 Радиожурналистика және PR

Модуль-Радиохабар әзірлеу шеберлігі

 • Радиожүргізуші шеберлігі
 • Радиоредактор шеберлігі
 • Радиодағы жаңалық

Модуль-PR және жарнама

 • Жарнама өнері
 • Радиомонтаж негіздері
 • Журналистің шеберлік сыныбы

ЖБТ3 Баспа ісі және онлайн-журналистика

Модуль-Электронды журналистика

 • Web-дизайн
 • Интернеттегі жаңалық
 • IT-журналистика

Модуль-Баспа жұмысы

 • Кітаптану
 • Баспа технологиясы: газет-журнал шығару
 • Стилистика және әдеби редакциялау

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

6D011000-Физика

D.001 Педагогикалық тәжірибе  (3 апта)

D.002 Зерттеушiлік тәжірибе  (8 апта)

D.004 Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) I (45 апта)

D.005 Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) II (47 апта)

D.006 Докторлық ғылыми – зерттеу жұмысын орындау (ДҒЗЖ) III (37 апта)

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

1. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
2. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.
3. Х.Досмұхамедов Атындағы Атырау Мемлекеттік Университеті
4. М.УЛЕГБЕКА АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТ, ӨЗБЕКСТАН
5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
6.ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ, ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
7. М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
8.Ядролық физика университеті, Алматы қаласы.
9. Türkiye Cumhuriyeti, Atilim TR universitesi
10. Türkiye Cumhuriyeti, Atilim universitesi
11. Türkiye Cumhuriyeti, Aygolek Anaokulu universitesi
12. Türkiye Cumhuriyeti, Hacettepe universitesi
13. Türkiye Cumhuriyeti, Spor Federasyonu
14. Türkiye Cumhuriyeti, Bejing Culture universitesi
15. Türkiye Cumhuriyeti, Ege Universitesi
16. Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum tekni Universitesi
17. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Universitesi
18. Türkiye Cumhuriyeti, Prizren Ukshin Hoti Universitesi
19. Türkiye Cumhuriyeti, AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY
20. Türkiye Cumhuriyeti, Ahi Evran Universitesi
21. Türkiye Cumhuriyeti, Bayburt universitesi
22. Türkiye Cumhuriyeti, Istanbul Me universitesi
23. Türkiye Cumhuriyeti, Kirklareli universitesi
24. Türkiye Cumhuriyeti, SIIRT universitesi
25. Türkiye Cumhuriyeti, Abbant Izzet universitesi
26. Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz universitesi

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Физика

Мамандық шифры

6D011000

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 200 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×