6M011000-Физика

БІЛІКТІЛІГІ

6М011000- Физика мамандығы бойынша педагогика ғылымдары магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

6М011000  – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша білім магистрі іргелі ғылыми даярлығы, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерімен қоса, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеріп, шығармашылықпен ойлау стиліне ие болатын, зерттеушілік және басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыратын, ЖОО – да сабақ беретін, қалап алған мамандығы бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізетін және ұйымдастыра білетін жаңа формация маманы болуы қажет.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Физика мамандығы бойынша білім магистрі шетел тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; базалық пәндерді оқу барысында: педагогика, психология т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы; кәсіптік пәндерді оқу барысында: физика бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

-қазіргі заманғы оқыту технологиясын пайдалана отырып, білімін жетілдіруді;

-өзінің кәсіптік қызметінде; әлеуметік – қоғамдық ғылымдар әдістерін;

-жеке басының жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра білу,ақпараттарды жинау мен оларды өңдеу және сақтау әдістерін меңгеруді.

-жоғары кәсіптік білімнің докторантурада білімін жалғастыруға қабілетті болуы тиіс

Қолдана білуі:

-физика саласындағы зерттеу және қолданбалы есептерді шығаруда, эксперимент қорытындыларына статистикалық өңдеу жүргізуде обьектілердің және технологиялық құрамдарын процестерді математикалық, физикалық және сандық модельдеуді іске асыруда, ғылыми техникалық құжаттарды дайындауды;

Біліктілігі:

Физика мамандығы бойынша білім магистрі негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Ғылым тарихы мен философиясы, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерді білуі; шетел тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; базалық пәндерді оқу барысында: педагогика, психология т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы; кәсіптік пәндерді оқу барысында: физика бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, ЖОО – да физиканы оқытудың теориялық негіздерін меңгеруі тиіс.

Құзіреттілігі:

6М011000  – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша білім магистрі іргелі ғылыми даярлығы, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерімен қосы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеріп, шығармашылықпен ойлау стиліне ие болатын, зерттеушілік және басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыратын, ЖОО – да сабақ беретін, қалап алған мамандығы бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізетін және ұйымдастыра білетін жаңа формация маманы болуы қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль
• Шетел тілі (кәсіби)
• Менеджмент

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ)

ЖБТ 1 — Заманауи физика
Модуль-Заманауи физиканы оқыту тәсілдері
• Физикадағы күрделі есептерді шығару әдістемесі
• Физиканы оқытудың ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары
ЖБТ 2 – Іргелі физика
Модуль-Іргелі физикадағы құбылыстар
• Әлсіз әрекеттесу
• теориясының қосымша тараулары
• Тор динамикасы

Бейіндеуші пәндер модулі
Кәсіби міндетті модулі
• Қазіргі кездегі физиканың өзекті мәселелері

Кәсіби элективті модулі
• Физикалық практикумды ұйымдастыру және өткізу әдістері
• Физиканы оқытудың ғылыми әдістемелік теориясы
• Білім беру ғылымының даму тенденциялары
• Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу тәсілдері
• Қатты денелер физикасының таңдаулы тараулары
• Физика философиясы
• Физикалық құбылыстарды компьютерлік модельдеу
• Механика және АСТ курсын оқыту әдістемесі
• Физика оқытушысының жұмысындағы креативті технология
• Молекулалық физика курсын оқыту әдістемесі
• Электр және магнетизм курсын оқыту әдістемесі
• Оптика курсын оқыту әдістемесі
• Атом, ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы
• Талшықты оптикалық байланыс желілері

Мемлекеттік міндетті модуль
• Шетел тілі (кәсіби)
• Менеджмент

ЖБТ 1 — Заманауи физика
Модуль-Заманауи физиканы оқыту тәсілдері
• Физикадағы күрделі есептерді шығару әдістемесі
• Физиканы оқытудың ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары
ЖБТ 2 – Іргелі физика
Модуль-Іргелі физикадағы құбылыстар
• Әлсіз әрекеттесу
• теориясының қосымша тараулары
• Тор динамикасы

Бейіндеуші пәндер модулі
Кәсіби міндетті модулі
• Қазіргі кездегі физиканың өзекті мәселелері

Кәсіби элективті модулі
• Физикалық практикумды ұйымдастыру және өткізу әдістері
• Физиканы оқытудың ғылыми әдістемелік теориясы
• Білім беру ғылымының даму тенденциялары
• Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу тәсілдері
• Қатты денелер физикасының таңдаулы тараулары
• Физика философиясы
• Физикалық құбылыстарды компьютерлік модельдеу
• Механика және АСТ курсын оқыту әдістемесі
• Физика оқытушысының жұмысындағы креативті технология
• Молекулалық физика курсын оқыту әдістемесі
• Электр және магнетизм курсын оқыту әдістемесі
• Оптика курсын оқыту әдістемесі
• Атом, ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы
• Талшықты оптикалық байланыс желілері

ЖБТ1 Материя физикасы
Модуль – Элементар бөлшектер физикасы
• Ядролық реакциялар
• Металдар физикасы
Модуль – Қатты денелер және жылу физикасы
• Қазіргі қатты денелер физикасының тәсілдері мен проблемалары
• Күн сәулесі және оның қолданбалы бағыттары
• Талшықты оптика

ЖБТ2 Оқыту әдістері
Модуль – Қазіргі заманғы физиканы оқыту әдістері
• Физиканы оқытуда креативті технологияны қолдану әдістері
• Физикадағы инновациялық педагогикалық технологиялар
Модуль – Қолданбалы физика
• Физиканың компьютерлік әдістері
• Қолданбалы физика курсы
• Электроника негіздері

Оқуөндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

6М011000-Физика

М.005 Өндірістік практика (10 — апта)

М.008 Магистрлік жобаны орындауды қоса есептегендегі магистранттың тәжірибелік-зерттеу жұмысы

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. №21 жалпы орта мектебі КММ.
 2. №3 Кентау қазақ – түрік дарынды ер балалар лицей – интернаты.
 3. №104 жалпы білім беретін.
 4. «Шорнақ» жалпы орта мектебі.
 5. Абай атындағы жалпы орта мектебі.
 6. Ы.Алтынсарин атындағы мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта мектеп
 7. Хамза атындағы №2 жалпы орта мектеп
 8. М.Жұмабаев атындағы жалпы орта мектеп
 9. Жаңақорған ауданы № 239 орта мектебі.
 10. М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі
 11. Кемелұлы атындағы жалпы орта мектебі
 12. Түлкібас ауданының үш тілде оқытатын мамандадырылған дарынды балаларға арналған мектеп – интернаты
 13. №229 Абызтөбе орта мектебі
 14. №14 жалпы орта мектебі
 15. №7 жалпы орта мектебі
 16. №20 жалпы орта мектеді
 17. №9 мектеп – гимназиясы
 18. Түркістан «Дарын» мектеп – интернаты
 19. М.Әбенова атындағы жалпы орта мектебі
 20. №230 орта мектебі
 21. Ы.Алтынсарин атындағы қоғамдық – гуманитарлық бағыттағы мектеп – гимназиясы
 22. «Шобанақ» жалпы орта мектебі
 23. №100 Ә.Жанкелдин атындағы жалпы орта мектебі
 24. Қазақстанға 30 жыл атындағы № 3 көп салалы мектеп – гимназиясы

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Физика

Мамандық шифры

6М011000

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×