6М060400-Физика

БІЛІКТІЛІГІ

6М060400- Физика мамандығы  бойынша жаратылыстану ғылымдары магистрі

 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

— физика саласында жоғары білікті мамандарды дайындау, физикадан сапалы білімдері бар және физиканың негізгі іргелі классикалық заңдары бойынша алынған базалық білімдерін мазмұндай алатын, физиканың әр түрлі мәселелерін шешу үшін, физиканың әр түрлі тарауларын және бағыттарын, теориялық және эксперименттік физиканың мәселелерін және принциптерін білу; теориялық физикадан заманауи білімдерді қолданбалы және инновациялық мәселелерді шешу үшін ғылыми-зерттеу қызметте қолдана алатын; зерттеулерді жүргізе алатын және физиканың жалпы құрылымының түсінігін көрсете алатын және тәжірибелік зерттеулер технологиясын иеленген, өз бетімен зерттеу жұмысын орындай алатын және зерттеу дағдыларын иеленетін физиканың әр түрлі тарауларының және бағыттарының тығыз логикалық байланысын көрсете білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша білім магистрі іргелі ғылыми даярлығы, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерімен қосы, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеріп, шығармашылықпен ойлау стиліне ие болатын, зерттеушілік және басқарушылық қызметті табысты жүзеге асыратын, ЖОО – да сабақ беретін, қалап алған мамандығы бойынша ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізетін және ұйымдастыра білетін жаңа формация маманы болуы қажет.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

— ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

— физика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;

Қолдана білуі:

6М060400  – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдары бойынша іргелі білімдерді меңгерген және кең дүниетанымы қалыптасқан, еңбек нарығы мен технология талаптарының өзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, командада жұмыс жасай алатын жаңа формация маманы болуы қажет.

Біліктілігі:

-кәсіби қызмет саласында қолданылатын мәліметтерді жинаудың, сақтаудың және өндірудің компьютерлік әдістерін меңгеруі;

-ғылыми зерттеулерін және орта оқу орындарында білім беру процесін ұйымдастыруға дағдыланған болуы;

— жоғары кәсіптік білімнің келесі сатысында білімін жалғастыруға қабілетті болуы тиіс.

Құзіреттілігі:

Ғылыми-техникалық прогрестің, инновациялық процестердің, нанотехнологиялардың қарқынды даму заманында, ғарыш кеңістігін игеру заманында, табиғи кен өнімдерін тиімді пайдалану сияқты өзекті мәселелерді шешудің бір жолы – жан-жақты дамыған, ғылыми көзқарасы жетілген, жоғары санатты мамандарды даярлау болып табылатындығы айқын.

Мемлекеттік міндетті модуль
Ғылымның тарихы және философиясы
Шетел тілі (кәсіби)
Психология
Педагогика

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ)

ЖБТ 1 – Қатты денелер физикасы
Модуль- ЖОО-да физиканы оқыту
• ЖОО-да физиканы оқытуда электрондық білім беру ресурстарын қолдану
• Тұтас орта физикасының таңдаулы тараулары
Модуль-Заманауи атомдық және ядролық физика
• Қазіргі атом физикасының таңдаулы тараулары
• Қазіргі ядролық физиканың таңдаулы тараулары
ЖБТ 2 – Қолданбалы физика
Модуль- Классикалық физика
• Кристалдардың электр, жылулық және оптикалық қасиеттері
• Заттардың ферромагниттік және антиферромагниттік қасиеттері

Модуль-Теориялық физика негіздері
• Симметрия принциптері мен сақталу заңдары
• Заттардың механикалық және термодинамикалық қасиеттері
Бейіндеуші пәндер модулі
• Жартылай және асқын өткізгіштер физикасы
• Заттардың фазааралық қасиеттері мен құрылымы
• Қатты дене беріктігінің кинетикалық табиғаты
• Кристалдар физикасының таңдаулы сұрақтары
• Ядролық астрофизика
• Зияткерлік меншік негіздері
• Кеңістік және уақыт
• Ядролық –гамма –резонанстық спектроскопия
• Ғылыми экспериментті ұйымдастыру
• Ядролық құрылым теориясының таңдаулы сұрақтары
• Ядролық диагностика
• Ядро реакторлар физикасы

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Тележурналистика

Модуль-Телевизиядағы шығармашылық

 • Тележүргізуші имиджі
 • Телевизиядағы ойын-сауықтық бағдарламалар
 • Телеоператор шеберлігі

Модуль-Деректі фильм жасау шеберлігі

 • Деректі фильм жасау технологиясы
 • Телережиссер шеберлігі
 • Тікелей эфир табиғаты

ЖБТ2 Радиожурналистика және PR

Модуль-Радиохабар әзірлеу шеберлігі

 • Радиожүргізуші шеберлігі
 • Радиоредактор шеберлігі
 • Радиодағы жаңалық

Модуль-PR және жарнама

 • Жарнама өнері
 • Радиомонтаж негіздері
 • Журналистің шеберлік сыныбы

ЖБТ3 Баспа ісі және онлайн-журналистика

Модуль-Электронды журналистика

 • Web-дизайн
 • Интернеттегі жаңалық
 • IT-журналистика

Модуль-Баспа жұмысы

 • Кітаптану
 • Баспа технологиясы: газет-журнал шығару
 • Стилистика және әдеби редакциялау

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

6М060400-Физика

М.005 Педагогикалық (3 — апта) (үздіксіз)

М.006 Зерттеушiлік (6 — апта) І

М.007 Зерттеушiлік (6 — апта) ІІ

М.008 Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) І *

М.009 Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

1. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
2. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.
3. Х.Досмұхамедов Атындағы Атырау Мемлекеттік Университеті
4. М.УЛЕГБЕКА АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТ, ӨЗБЕКСТАН
5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
6.ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ, ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
7. М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
8.Ядролық физика университеті, Алматы қаласы.
9. Türkiye Cumhuriyeti, Atilim TR universitesi
10. Türkiye Cumhuriyeti, Atilim universitesi
11. Türkiye Cumhuriyeti, Aygolek Anaokulu universitesi
12. Türkiye Cumhuriyeti, Hacettepe universitesi
13. Türkiye Cumhuriyeti, Spor Federasyonu
14. Türkiye Cumhuriyeti, Bejing Culture universitesi
15. Türkiye Cumhuriyeti, Ege Universitesi
16. Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum tekni Universitesi
17. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Universitesi
18. Türkiye Cumhuriyeti, Prizren Ukshin Hoti Universitesi
19. Türkiye Cumhuriyeti, AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY
20. Türkiye Cumhuriyeti, Ahi Evran Universitesi
21. Türkiye Cumhuriyeti, Bayburt universitesi
22. Türkiye Cumhuriyeti, Istanbul Me universitesi
23. Türkiye Cumhuriyeti, Kirklareli universitesi
24. Türkiye Cumhuriyeti, SIIRT universitesi
25. Türkiye Cumhuriyeti, Abbant Izzet universitesi
26. Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz universitesi

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Физика

Мамандық шифры

6М060400

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×