Физика

БІЛІКТІЛІГІ

6В053-Физика мамандығы бойынша  жаратылыстану  бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

ғылыми зерттеу ұйымдардың, жобалық-конструкторлық бюро және басқа бағдарға ұқсас ұйымдардың жоғары білікті, бәсекеге лайықты кадрларын қамтамасыз ету; — жоғары және орта білім беру жүйесі ұйымдарын жоғары кәсіптік педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету; — жаратылыстану ғылыми және техникалық бейінді ұйымдардың жоғары кәсіптелген басқару кадрларымен қамтамасыз ету; — физика саласында жоғары білікті мамандарды дайындау, физикадан сапалы білімдері бар және физиканың негізгі іргелі классикалық заңдары бойынша алынған базалық білімдерін мазмұндай алатын, физиканың әр түрлі мәселелерін шешу үшін, физиканың әр түрлі тарауларын және бағыттарын, теориялық және эксперименттік физиканың мәселелерін және принциптерін білу; теориялық физикадан заманауи білімдерді қолданбалы және инновациялық мәселелерді шешу үшін ғылыми-зерттеу қызметте қолдана алатын; зерттеулерді жүргізе алатын және физиканың жалпы құрылымының түсінігін көрсете алатын және тәжірибелік зерттеулер технологиясын иеленген, 30 ғылыми ақпаратты түсіндіру және жинауды жасай білу; өз бетімен зерттеу жұмысын (бакалаврдың шығару жұмысы) орындай алатын және зерттеу дағдыларын иеленетін физиканың әр түрлі тарауларының және бағыттарының тығыз логикалық байланысын көрсете білу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

6В053 – Физика мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

— ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгеруі;

— физика бойынша білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және ұқыпты шеше білуі, педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды қолдана білуі, зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы;

— кәсіби білімнің іргетасы ретінде физикалық және арнайы сипаттағы базалық білім, дағды және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру;

— теория мен практиканы ұштастыра отырып педагогикалық бағыттағы  ғылыми-зерттеу жұмыстары  мен кәсіби қызметке даярлауды қалыптастыру.

Қолдана білуі:

6В053 – Физика мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, физика мамандығы бойынша білім бакалавры іргелі білімдерді меңгерген және кең дүниетанымы қалыптасқан, еңбек нарығы мен технология талаптарының өзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, командада жұмыс жасай алатын жаңа формация маманы болуы қажет.

Біліктілігі:

Физика мамандығы бойынша білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, қазақ тілі және шетел тілі басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерді білуі; қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі; жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; базалық пәндерді оқу барысында: түркі мемлекеттер тарихы, тұлғааралық коммуникация психологиясы,  теориялық және қолданбалы саясаттану, жеке және әлеуметтік өрлеудің этикасы,  мәдениет және дін, жалпы және қолданбалы әлеуметтану, адамның тіршілігінің қауіпсіздігі, экология және тұрақты даму, Қазақстандық құқық, экономика негіздері, Ата-түрік принциптері, Ясауитану  пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімі болуы; кәсіптік пәндерді оқу барысында: физика бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Құзіреттілігі:

6В053-Физика мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасы білімдері және құзыреттері физикалық және оған қатысты ғылымның аймақтарында, ғылыми-зерттеу институттарында, физикалық бейінді зертханаларында қажет болатын жоғары білікті мамандарды, физик-зерттеушілерді дайындауға бағытталған.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

Модуль – Математика І және механика
• Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия
• Математикалық анализ І
• Механика
Ықтималдықтар теориясы және молекулалық физика
• Ықтималдықтар теориясы
• Молекулалық физика
Математика ІІ және электромагнетизм
• Векторлық және тензорлық талдау негіздері
• Электр және магнетизм
Модуль – Классикалық физика
• Классикалық механика
• Физика тарихы
Модуль – Әдістеме және қазіргі заманғы физика
• Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі
• Физикадан олимпиадалық есептерді шығару әдістері
• Заманауи физика
Модуль – Қатты денелердің қасиеттері
• Оптика
• Электродинамика
• Жартылай өткізгіштер
Модуль – Кванттық физика
• Атом физикасы
• Кванттық механика
• Физикадан есептер шығару әдістемесінің негіздері
Модуль – Заманауи физика негіздері
• Ядролық физика
• Кристалдар физикасы
• Гидродинамика
Модуль – Ядролық физика негіздері
• Арнайы және жалпы салыстырмалылық теориясы
• Физиканы медицинада қолдану негіздері
• Баламалы энергия көздері
• Қатты денелер физикасы
Модуль – Салыстырмалылық теориясы және нанотехнология
Модуль – Салыстырмалылық теориясы және нанотехнология
• Субядролық физика
• Нанотехнология алабына кіріспе
• Статистикалық физика және термодинамика

ЖБТ1 Қолданбалы ядролық физика
Модуль – Ядролық отындар мен энергия
• Атом ядросының теориясы
• Қоршаған орта және энергия
Модуль – Құрылымдық физика
• Радиоэлектроника
• Материалдардың термомеханикалық қасиеттері
• Беріктілік физикасы

ЖБТ2 Эксперименттік физика
Модуль — Қатты денелерді зерттеу әдістері
• Рентген құрылымдық сәулелерді талдау
• Электрондық микроскопия негіздері
Модуль – Электр тізбектері және электроника
• Асқын өткізгіштер физикасы
• Оптоэлектроника
• Электр тізбектер теориясы

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

5В060400-Физика

В.047 Оқу тәжірибесі І (3 апта)

В.052 Өндірістік тәжірибе І (2,5 апта)

В.053 Өндірістік тәжірибе ІІ (2,5 апта)

В.054 Өндірістік тәжірибе ІІІ  (10 апта)

В.055 Дипломалды тәжірибе  (5 апта)

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. №21 жалпы орта мектебі КММ.
 2. №3 Кентау қазақ – түрік дарынды ер балалар лицей – интернаты.
 3. №104 жалпы білім беретін.
 4. «Шорнақ» жалпы орта мектебі.
 5. Абай атындағы жалпы орта мектебі.
 6. Ы.Алтынсарин атындағы мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта мектеп
 7. Хамза атындағы №2 жалпы орта мектеп
 8. М.Жұмабаев атындағы жалпы орта мектеп
 9. Жаңақорған ауданы № 239 орта мектебі.
 10. М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі
 11. Кемелұлы атындағы жалпы орта мектебі
 12. Түлкібас ауданының үш тілде оқытатын мамандадырылған дарынды балаларға арналған мектеп – интернаты
 13. №229 Абызтөбе орта мектебі
 14. №14 жалпы орта мектебі
 15. №7 жалпы орта мектебі
 16. №20 жалпы орта мектеді
 17. №9 мектеп – гимназиясы
 18. Түркістан «Дарын» мектеп – интернаты
 19. М.Әбенова атындағы жалпы орта мектебі
 20. №230 орта мектебі
 21. Ы.Алтынсарин атындағы қоғамдық – гуманитарлық бағыттағы мектеп – гимназиясы
 22. «Шобанақ» жалпы орта мектебі
 23. №100 Ә.Жанкелдин атындағы жалпы орта мектебі
 24. Қазақстанға 30 жыл атындағы № 3 көп салалы мектеп – гимназиясы

Қысқа мәлімет

Мамандығы 

Физика

Мамандық шифры

6В053

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

Физика

Өту балы

60

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

600 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×