Қазақ тілі мен әдебиеті

БІЛІКТІЛІГІ

 • «6В01716 — Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгеруін; Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиеленуін қамтамасыз ету;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары филолог-педагогтарды даярлау;
 • 6В01716 — Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Білім беру бағдарламасы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Кәсіби қызметтегі жеке және қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық және этикалық нормаларды игертеді;
 • Тіл, әдебиет, мемлекеттің тіл саясатының мәселелеріне қатысты өз көзқарасын айта білуге үйретеді;
 • Кәсіби қызмет түрінде гуманитарлық ғылымдардың әдіс-тәсілдерін қолдана білуді меңгертеді.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде қолданады;
 • Ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін жазып көрсетеді;
 • Конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді;
 • Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді.

Қолдана білуі:

 • Қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолданады;
 • Конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады;
 • Көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты.

Біліктілігі:

 • Заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады;
 • Нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді;
 • Қазақ тілі мен әдебиетінің тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын зерделеуге қабілетті.

Құзіреттілігі:

 • Оқу мен тәрбие үдерісінде оқушылармен қарым-қатынас жасаудың педагогикалық талаптары мен оқытудың әдістемелік негіздерін меңгеруі қажет.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстан тарихы
 • Философия
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Шетел тілі
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Әлеуметтік білім және салауатты өмір салты модулі

 • Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері
 • Экология Көшбасшылық теориясы және өмір қауіпсіздігі
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Сыни және жүйелі ойлау

Базалық пәндер модулі

Модуль – Түрік тілі және қазақ тіл білімі

 • Түрік (қазақ) тілі (Деңгей1)
 • Түрік (қазақ) тілі (Деңгей2)
 • Қазақ тіл біліміне кіріспе

Модуль – Қоғамдық мәдениет, мектеп гигиенасы және әдебиеттану

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
 • Қазақ әдебиеттану ғылымына кіріспе

Оқу тәжірибе
Модуль – Түркі дүние

 • Ясауитану
 • Ата-түрік принциптері
 • Түркі мемлекеттер тарихы

Модуль – Педагогикалық білім

 • Педагогика
 • Инклюзивті білім беру
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі
 • Қазақ тілінің фонетикасы

Модуль – Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі

 • Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті

Модуль – Тіл және әдебиет І

 • Қазақ халық ауыз әдебиеті
 • Қазақ тілінің лексикологиясы
 • Қазақ тілінің сөзжасамы

Модуль – Тіл және әдебиет ІІ

 • XІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
 • Қазақ тілінің морфологиясы
 • XХ ғасырдың алғашқы жартысындағы әдебиет
 • Абайтану

Модуль – Тіл және әдебиет ІІІ

 • XХ ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет І
 • Қазақ тілінің семантикасы
 • XХ ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет ІІ (1960-1990жж)

Модуль – Тіл және әдебиет І

 • Қазақ фольклористикасы
 • Қазақ тілінің сөздік құрамы
 • Лингвоелтаным және мәдениетаралық қатысым

Модуль – Тіл және әдебиет ІІ

 • Қазақ әдебиетіндегі ХІХ ғасырдағы ағымдар мен бағыттар
 • Қазақ тілінің морфологиялық құрылымы
 • 1900-1940жж қазақ әдебиетінің тарихы
 • Әуезовтану

Модуль – Тіл және әдебиет ІІІ

 • 1940-1960жж қазақ әдебиетінің тарихы
 • Паремиология
 • 1960-1990жж қазақ әдебиетінің тарихы

Модуль – Тіл және әдебиет ІV

 • Психологиялық-педагогикалық практика
 • Қазақ әдеби сынының тарихы
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
 • Жаңартылған білім беру мазмұнындағы мектеп құжаттамасын жүргізу

Модуль – Тіл және әдебиет V

 • Тәуелсіздік дәуір әдебиеті
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы

Модуль – Арнайы білім

 • Педагогикалық менеджмент
 • Критериалды бағалау
 • Қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар

Модуль – Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі

 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Педагогикалық практика

Модуль – Теориялық курс

 • Қазақ әдебиеті теориясы
 • Жалпы тіл білімі
 • Түркі халықтары әдебиеті
 • Өндірістік-педагогикалық практика
 • Дипломалды практика

Кәсіби тәжірибе
Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста. Оқу тәжірибесі І (3 апта)
 • 2-курста. Педагогикалық тәжірибе ІІ (3 апта)
 • 3-курста. Педагогикалық тәжірибе І (2 апта)
 • 4-курста. Өндірісітік тәжірибе ІІІ (10 апта)
 • 4-курста. Университетте Дипломалды тәжірибе (5 апта)

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Түркістан қ., А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы мектеп
 • Түркістан қ., А.Югнаки атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Ататүрік атындағы № 17 мектеп гимназия
 • Түркістан қ., №22 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
 • Түркістан қ., №5 Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., М. Әбенова атындағы орта мектеп
 • Түркістан қ., №19 жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., №31 Абай атындағы жалпы орта мектеп
 • Түркістан қ., Түркістан гуманитарлық техникалық колледжі
 • Түркістан Ахмет Ясауи кәсіби колледж
 • Кентау қ. Кентау көпсалалы колледжі

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандық шифры
6B01716
Факультеті
Филология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Қазақ әдебиеті
Профильдік пәні
Қазақ әдебиеті
Өту балы:
75
Өту ақысы:
ҚР азаматтары үшін
(тенге):
600 000 тг.
Шетелдік азаматтар үшін
(тенге):
800 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×