Шетел филологиясы: түрік тілі

БІЛІКТІЛІГІ

 • Гуманитарлық ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Қоғамдағы жаңа өркендеудің алдыңғы шегінде болу;
 • Мәліметтерді табу, тиімді пайдалану мен талдау жасауды өз бетімен жасай білу;
 • Өзгерістер мен белгісіздік үдей түсуі жағдайындағы жылдам өзгермелі әлемде ұтымды және тиімді өмір сүру және жұмыс істеу, қажет болған жағдайда географиялық және әлеуметтік топтастыруға дайын болу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары шетел филологтарын даярлау;
 • Зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Гуманитарлық білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
 • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
 • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
 • Базалық пәндерді оқу барысында: базалық шетел тілі (А1,А2,В1,В2), тіл білімі мен әдебиеттануға кіріспе, осман тілі, көне дәуір әдебиеті (пропедевтика), лексикология, шет тілі мен әдебиетті оқытудың қазіргі әдістемесі, арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1,С2) және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
 • Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
 • Кәсіби пәндерді оқу барысында: шетел филологиясы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын және басқа да білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді білуі керек;
 • Білім беру мекемелерінде шетел филологиясының маманы ретінде оқу процесін ұйымдастырады, ғылыми жобаларды дайындауға қатысады.

Біліктілігі:

 • Тілдің грамматикалық ерекшеліктері мен құрылымдарын, оқудың негізгі ережелерін біледі;
 • Өз ойын жүйелі түрде сауатты жеткізетін және көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дәлдікпен орындайды;
 • Білім, ғылым және әлеуметтік ғылыми салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас құралы ретінде тілді қолданудың маңыздылығын түсінеді.

Құзіреттілігі:

 • Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;
 • Тілдер бойынша ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасай алу қабілеті;
 • Тұлғааралық қарым-қатынас икемі, сапалы нәтижеге қол жеткізуге ұмтылысы, сыни тұрғыдан ойлауы;
 • Ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс жағдайлары шеше білу және келісімдер жүргізе алу қабілеті;
 • Қоғамдық жауапкершілік және азаматтық сана тұрғыларынан әрекет ету қабілеті;
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдалану, мәселелерді анықтай, тұжырымдай және шеше білу қабілеті.

БІЛІКТІЛІГІ

 • Гуманитарлық ғылым бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Қоғамдағы жаңа өркендеудің алдыңғы шегінде болу;
 • Мәліметтерді табу, тиімді пайдалану мен талдау жасауды өз бетімен жасай білу;
 • Өзгерістер мен белгісіздік үдей түсуі жағдайындағы жылдам өзгермелі әлемде ұтымды және тиімді өмір сүру және жұмыс істеу, қажет болған жағдайда географиялық және әлеуметтік топтастыруға дайын болу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Елдің ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік рухында тәрбиелеу;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары шетел филологтарын даярлау;
 • Зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды үйлестіруге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау;
 • Қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білімді қамтамасыз ету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Гуманитарлық білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті модульдерге енетін: Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білуі;
 • Мемлекеттік және шетел тілдерін тереңдете меңгеруі;
 • Басқару құралы ретінде техникалық және жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
 • Базалық пәндерді оқу барысында: базалық шетел тілі (А1,А2,В1,В2), тіл білімі мен әдебиеттануға кіріспе, осман тілі, көне дәуір әдебиеті (пропедевтика), лексикология, шет тілі мен әдебиетті оқытудың қазіргі әдістемесі, арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1,С2) және т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі;
 • Кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті базалық білімінің болуы;
 • Кәсіби пәндерді оқу барысында: шетел филологиясы бойынша білім беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс.

Қолдана білуі:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын және басқа да білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді білуі керек;
 • Білім беру мекемелерінде шетел филологиясының маманы ретінде оқу процесін ұйымдастырады, ғылыми жобаларды дайындауға қатысады.

Біліктілігі:

 • Тілдің грамматикалық ерекшеліктері мен құрылымдарын, оқудың негізгі ережелерін біледі;
 • Өз ойын жүйелі түрде сауатты жеткізетін және көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми, ресми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дәлдікпен орындайды;
 • Білім, ғылым және әлеуметтік ғылыми салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас құралы ретінде тілді қолданудың маңыздылығын түсінеді.

Құзіреттілігі:

 • Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;
 • Тілдер бойынша ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасай алу қабілеті;
 • Тұлғааралық қарым-қатынас икемі, сапалы нәтижеге қол жеткізуге ұмтылысы, сыни тұрғыдан ойлауы;
 • Ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс жағдайлары шеше білу және келісімдер жүргізе алу қабілеті;
 • Қоғамдық жауапкершілік және азаматтық сана тұрғыларынан әрекет ету қабілеті;
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби деңгейде пайдалану, мәселелерді анықтай, тұжырымдай және шеше білу қабілеті.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік тілі

Базалық кәсіптендіру модулі

Модуль Түрік тілінің грамматикасы

 • Түрік тілінің практикалық фонетикасы
 • Түрік тілінің практикалық грамматикасы

МодульМамандыққа кіріспе

 • Түрік тіл біліміне кіріспе
 • Түрік әдебиеттануына кіріспе
 • Осман тілі І

Модуль Практикалық тілдер грамматикасы

 • Түрік тілі (В2 деңгейі)
 • Осман тілі ІІ

Модуль Классикалық әдебиет

 • Сопылық әдебиет
 • Түрік халық ауыз әдебиеті
 • Осман тіліндегі мәтіндер

Модуль Практикалық және тарихи тілдер

 • Түрік тілі (С1 деңгейі)
 • Осман тілі ІІІ
 • Көне түркі тілі

МодульТеориялық курс

 • Түрік әдебиеті теориясы
 • Жалпы түрік тіл білімі

МодульӘдістеме

 • Түрік тілін оқытудың әдістемесі
 • Түрік әдебиетін оқытудың әдістемесі

Модуль Тіл теориясы мен әдеби шығармалар

 • Түрік тілінің лексикологиясы
 • Түрік тілінің тарихы
 • Түрік поэзиясы

МодульӘдеби шығармалар

 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІІ
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІІ

Модуль Әдеби шығармаларды талдау

 • Түрік тілінің стилистикасы
 • Түрік тілінің синтаксисі

Модуль Тарихи және түрік диалектілері

 • Қазіргі түрік тілдері
 • Ескі Анадолы Түрікшесі

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Түрік әдебиеті

Модуль Әдебиет тарихы

 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті І
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті І

Модуль Әдебиет кезеңдері

 • Ежелгі дәуір түрік әдебиеті ІІ
 • Жаңа дәуір түрік әдебиеті ІІ
 • Әдебиет жанрлары

ЖБТ2 Түрік тілі

МодульШығарма талдау

 • Орта ғасырлық шығармалар
 • Әдеби шығарма талдау

МодульЖазба және ауыз әдебиеті

 • Түрік фольклоры
 • Шағатай тілі мен әдебиеті
 • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста қалалық мектептерде өтетін «Оқу тәжірибесі І» – 3 апта (2-ші семестр);
 • 2-курста мектептерде өтетін «Педагогикалық тәжірибе ІІ» – 3 апта (4-ші семестр);
 • 3-курста мектептерде өтетін «Педагогикалық тәжірибе І» – 2 апта (6-ші семестр);
 • 4-курста мектептерде өтетін «Өндірістік тәжірибе ІІІ» – 10 апта (8-ші семестр);
 • 4-курста мектептерде өтетін «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта (8-ші семестр);

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия
 • №14 жалпы орта мектеп
 • Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
 • Яссы атындағы №19 жалпы орта мектеп
 • №23 жалпы орта мектеп
 • Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп
 • №27 жалпы орта мектеп
 • А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектеп
 • М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп

Қысқа мәлімет

Мамандығы:

Шетел филологиясы: түрік тілі

Мамандық шифрі:

6В023

Факультеті:

Филология

Оқу деңгейлері:

Бiрiншi жоғары бiлiм

Оқу түрлері:

Күндізгі

Таңдау пәні:

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Профильдік пәні:

Шетел тілі (ағылшын тілі)

Өту балы:

60

Оқу ақысы:

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

350 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

500 000 тг.

слайд сурет керек

Напишите свой вопрос

 

  ×