6В023-Шетел филологиясы: қытай тілі

Берілетін дәреже

6B02 – Шетел филологиясы: қытай тілі» білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Кәсіби мамандығы бойынша тұлғаның және қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын, білім беру кеңістігіне үйлесімді үздіксіз білім берудің мемлекеттік үлгісін қалыптастыру, жалпы адамзаттық және әлеуметтік тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру, халықаралық білім беру кеңістігінің талаптарына білім беру сапасына жаңа инновациялық технологиялар мен зерттеулер нәтижесін енгізу, бәсекеге қабілетті жоғары білікті, жаңашыл филологтарды еңбек нарығына лайықты етіп даярлау. 

Кәсіби қызмет саласы

 •  Тілдер және әдебиет бағыттағы орта арнайы (гимназиялар, лицейлер), орта кәсіптік және орта білімнен кейінгі кәсіптік (колледж) оқу орындары;
 •  мәдениет мекемелері;
 •  халықаралық ұйымдар;
 •  түрлі деректерді өңдеу орталықтары;
 •  әкімшілік;
 •  туристік агенттіктер;
 •  баспа қызметі. 

Кәсіби қызмет функциялары мен түрлері

 •  шетел тілдерін оқыту;
 •  іс-қағаздарды, оның ішінде шетел тілдерінде жүргізу;
 •  құжаттамалық талдау;
 •  мәтіндерді, соның ішінде шетел тілдерінде қысқаша мазмұн жасау және редакциялау;
 •  материалдарды, құжаттарды басылымға дайындау, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
 •  шетел тілдерін оқыту;
 •  халықаралық ұйымдарда референт ретінде жұмыс істеу.
 •   ұйымдастыру-басқару;
 •  ғылыми-зерттеу;
 •  шет тілдерді жете менгеру негізінде іргелі лингвистикалық және әдебиеттанымдық білімнің қолданылуын қажет ететін кәсіби қызметтің басқа түрлері;
 •  ғылыми-зерттеу: ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші деңгейдегі тиісті тәжірибесі бар филолог-зерттеуші.
 •  басқа да кәсіби қызметтер, шет тілі мен әдебиеті бойынша практикалық білімді пайдаланғысы келетін мекемелер.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Философия
 • Шетел тілі
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі

 • Әлеуметтану
 • Саясаттану
 • Мәдениеттану
 • Психология

Дене шынықтыру модулі

 • Дене шынықтыру

ЖОО компонент модулі

 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Сыни және жүйелі ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік Ел
 • Кәсіби цифрлық технологиялар
 • Көшбасшылық теориясы
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
 • Жобалар және процестерді басқару

Латын графикасы және орфография

Базалық пәндер модулі/ Базалық кәсіптендіру циклының модулі

Модуль – Түрік тілі

 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)*
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)*

Модуль  – Түркі дүние

 • Ясауитану
 • Ата-түрік принциптері
 • Түркі мемлекеттер тарихы

Модуль – Қытай тілі бастауыш деңгей

 • Қытай тілі (А1 деңгейі)
 • Қытай тілінің практикалық фонетикасы

Модуль – Шет тілі және мәдениет негіздері

 • Қытай тілі (А2 деңгейі)
 • Қытай тілінің практикалық грамматикасы І
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

Модуль –  Қытай тілі орта деңгей І

 • Қытай тілі (B1 деңгейі)
 • Қытай тіліңде тыңдау және сөйлеу І

Модуль – Қытай тілі орта деңгей ІІ

 • Қытай тілі (В2 деңгейі)
 • Қытай тілі тыңдау және сөйлеу II

Бейіндеуіш пәндер циклының модулі

Модуль-Теория және практика

 • Лингвоелтану
 • Қытай тілінің тарихы
 • Аударма теориясы

Модуль-Қытай тілі мен әдебиеті ІІІ

 • Қытай тілі (С2 деңгейі)
 • Қытай әдебиеті ІІІ
 • Қытай тілінің стилистикасы
 • Қытай баспасөз тілі

 

 

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Философия

Коммуникативтік модуль

 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ағылшын тілі
 • Түрік (қазақ) тілі

ЖОО электив модулі  

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

Базалық кәсіптендіру модулі

Модуль – Шетел тілі бастауыш деңгей

 • Қытай тілі (А1 деңгейі)
 • Қытай тілінің практикалық фонетикасы

Модуль – Мамандыққа кіріспе

 • Қытай тіл біліміне кіріспе
 • Қытай әдебиетіне кіріспе
 • Қытай тілі (А2 деңгейі)

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 1

 • Қытай тілінің практикалық грамматикасы І
 • Қытай тілі тыңдау және сөйлеу І

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 2

 • Қытай тілі (B1 деңгейі)
 • Қытай тілінің практикалық грамматикасы ІІ
 • Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 3

 • Қытай тілі (В2 деңгейі)
 • Қытай тілі тыңдау және сөйлеу ІІ

Модуль – Іскерлік тіл

 • Жалпы қытай тіл білімі
 • Қытай тілінің ресми іс-қағаздары

Модуль – Әдістеме

 • Қытай тілін оқыту әдістемесі
 • Қытай әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Қытай әдебиетінің теориясы

Модуль – Әдебиет І

 • Қытай тілі (С1 деңгейі)
 • Қытай әдебиеті I
 • Аударма теориясы

Модуль – Әдебиет ІІ

 • Әдеби шығармаға стилистикалық талдау
 • Қытай әдебиеті ІІ

Модуль – Шетел тілі жоғары деңгей

 • Қытай тілінің лексикологиясы
 • Қытай тілі (С2 деңгейі)

Модуль – Әдебиет ІІІ

 • Қытай тілінің теориялық фонетикасы
 • Қытай әдебиеті ІІІ

Кәсіби тәжірибелер

 • Оқу  тәжірибе
 • Кәсіби тәжірибе
 • Өндірістік тәжірибе
 • Дипломалды тәжірибе

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Шетел филологияфсы: қытай тілі

Мамандық шифры

6В023

Факультет

Филология

Оқу деңгейлері

Бірінші жоғары білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Профильдік пән

Ағылшын тілі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары  үшін

(тенге):

350 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×