6М050200-Саясаттану

БІЛІКТІЛІГІ

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Жалпы білім берудің мақсаттары: 

Білім беру бағдарламасының мақсаты

 • Болашақ саясаттанушылардың қоғамның саяси үрдістерін түсінуі үшін қажетті ғылымдардың негізін меңгеру;
 • Білім, сараптамалық қызметке саяси құндылықтар көзқарасы тұрғысынан қарау арқылы іске асқан адамзаттың әлеуметтік-саяси тәжірибесін меңгеру;
 • Жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіруі мен жалпы даму үрдісі негізінде қоғамдық-саяси  еңбек қызметіне араласуы;
 • Ғылыми саяси танымды, мемлекет, қоғамдық қозғалыстар, қоғам мен азаматтар арасындағы қатынастарды реттейтін саяси этикалық нормаларды, қоршаған ортаға сараптамалық көзбен қарауды, толеранттық пен теңдікті және қоғамға пайдалы қызмет етуді қалыптастыру;
 • Саяси саласына қатысты негізгі білім алу, түрлі үрдістерді талдау мен бағалау,  оларға саяси талдау жасаудың әдістерін меңгеру, оларды кәсіби салада пайдалана білуге дағдылану;
 • Отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достықты, саяси   мәдениетті, толеранттылықты сақтауды қалыптастыру;
 • Жалпы адамзаттық және әлеуметтік-саяси құндылықтарын қалыптастыру;
 • 6М050200 – «Саясаттану»  мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды қамтамасыз ету.

Жалпы білім берудің міндеттері: 

 • Магистранттарға саяси теориясының жүйелі білімін қалыптастыру;
 • Магистарнттарды жағдайға қарай (ұлттық менталитеттің, ұйымдастырушылық құрылымдардың, саяси дәстүрлер мен саяси — әлеуметтік ұтқырлықтың ерекшеліктерін ескере отырып) ойлау және әрекет етуге икемдеу;
 • Магистранттарға саяси және ғаламдық болжаудың, әскери этикеттің үлгілерін құрастыру мен саяси талдау және болжамдаудың дағдыларын беру;
 • Болашақ магистрлердің кәсіби қызметіне қажетті құзіреттерді қалыптастыру. 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Білімі:

 • Заманауи ақпараттық технологияларды іс жүзінде қолдану арқылы ішкі және сыртқы саясаттың, әлемдік саясаттың не екенін түсінеді;
 • Халықаралық аренада болып жатқан саяси оқиғаларға саяси талдау және болжамдау жасай алады;
 • Әлемдік саясатқа қатысты әртүрлі іс-шараларды мұқият қабылдайды, оған өзінің ұсыныстарын білдіреді;
 • Заманауи ақпараттық технологиялар арқылы әлемдік саясатты жіті қадағалау дағдысы қалыптасады.

Қолдана білуі:

 • Әлемдік саясаттың не екенін түсініп, алған білімін қолданады;
 • Саясаттану мамандығы бойынша алған білімін ұжыммен жұмыс істеу барысында қолдана алады;
 • Топпен жұмыс жасау барысында тапсырмаға сәйкес жаңа шешімдер ұсынуға дағдыланады. 

Біліктілігі:

 • Заманның талабына сай әлемдік саясаттағы өзгерістерді қабылдай алу, оған дер кезінде жауап бере білу арқылы өзінің тұлғалық құндылығын және жоғары кәсіби сарапшылық деңгейін көрсете білу.

Құзіреттілігі: 

Теориялық және іс-тәжірибелік дайындықты меңгерген, кәсіби біліктілігі мен білімі жоғары, мемлекеттік білім беру стандартына сай мамандарды даярлауды жүзеге асырады.

Мемлекеттік міндетті модуль

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

ЖОО электив модулі 

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Әлеуметтану
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ата-түрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемелекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік Ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

 

ЖБТ1 –Қазіргі кездегі саясаттанудың өзекті мәселелері бағыты бойынша

Модуль – Саяси ұйымдардың өзара қарым-қатынасы

 • Мемлекеттік билік және үкіметтің ішкі өзара қарым-қатынасы
 • Басқару жүйесін саяси талдау

Модуль – Саяси коммуникациялар

 • Қоғамдық саясат және азаматтық білім беру
 • Саяси коммуникация тарихы

ЖБТ2 – Қолданбалы саясаттану бағыты бойынша

Модуль – Саяси сараптамалау

 • Қазіргі замаңғы саяси мәселелер мен зерттеу бағыттары
 • Саяси ғылымның зерттеу әдістемесі

Модуль –   Халықаралық қатынастар және әлемдік саясат

 • Халықаралық қатынастар: теориясы және әдістемесі мен қолданбалы талдау
 • Саяси талдау және болжамдау

БЕЙІМДЕУШІ ПӘНДЕР МОДУЛІ

Модуль  – Кәсіби міндетті модуль

 • Саяси философия
 • Саясаттағы топ мүдделері

Модуль  – Кәсіби элективті модуль

 • Қазіргі саяси ғылымның негізгі мәселелері
 • Гендерлік саясаттану
 • Билік қоғам медиа
 • Қақтығыстану
 • Электоралддық саясаттану
 • Саяси жүйе теориялары
 • Қазіргі заманғы саяси теориялар
 • Мемлекеттік саясат
 • Әлемдік саяси процестер теориясы мен халықаралық қатынастар
 • Салыстырмалы саясаттанудың даму мәселелері
 • Саяси жаһандану
 • Қоғамдық саяси ғылым мен білімді дамытудың инновациялық негіздері
 • Саяси модернизация
 • Қазақстандағы саяси процестер
 • Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар және ғаламдық даму

ТӘЖІРИБЕ

 • «Педагогикалық тәжірибесі» – 3 апта
 • «Зерттеушілік тәжірибесі» – 12 апта
 • « Өндірістік тәжірибесі» – 2,5 апта

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

 • «Магистрлік диссертацияны орындауды қоса есептелгендегі магистарнттың ғылыми зерттеу жұмысы»

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯ

 • Кешенді емтихан
 • Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау

Қысқа мәлімет

Мамандығы
Саясаттану
Мамандық шифры
6М050200
Факультеті
Әлеуметтік ғыымдар
Оқу деңгейлері
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Оқу түрлері
Күндізгі
Өту балы
150
Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

600 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×