8D04114-Мемлекеттік және жергілікті басқару (докторантура)

БІЛІКТІЛІГІ

8D04114 – Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • қоғамда әлеуметтік-экономикалық жүйелердің тиімділігін бағалай және талдай отырып, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру дағдыларын меңгерген, басқару шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды, қазіргі заманғы басқарушылық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ететін,  бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау болып табылады.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын игеру, университет педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті минималды білім алу және университеттегі оқытушылық тәжірибе;
 • мемлекеттік және жергілікті басқарудың заманауи бағыттарындағы білім берудің жеке траекториясы — кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі бар, заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге қабілетті, азаматтық ұстанымы бар мамандарды даярлау;
 • экономика мәселелерін шешумен, статистикалық мәліметтерді критикалық бағалау және тиімді басқару шешімдерін қабылдаумен байланысты жүйелік дағдыларды қалыптастыру.
 • жоғары оқу орнының ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмысының ерекшеліктерін зерттеу және тәсілдерін меңгеру;
 • ғылымды табысты дамытуға мүмкіндік беретін іргелі, сапалы, кәсіби білім, терең мамандандырылған білім алу.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін пайдалануға қабілетті;
 • Оқыту барысында, басқару қызметін модельдеу мен бағалауда тиімді шешім қабылдауға, мемлекеттік және жеке сектордағы үрдістердің сандық өзгеруіне, мақсаттарға жетуге, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын талдауға дағдыландырады;
 • PhD студент мемлекеттік саясатты теориялық және практикалық зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын алады, мемлекеттік орган қызметінің тиімділігіне жобалық көзқарасты талдау және жүзеге асыру қабілетін көрсетеді және ақпараттық қызметті және дұрыс тұжырым жасай отырып, заттар мен оқиғаларды талдау үшін пайдалануға және негізделген бағалау жасауға мүмкіндік беретін пайдаланушылардың ақпаратты пайдалануын қоса алғанда, ақпараттық қызметті үйлестіреді.

 Қолдана білуі:

 • Оқытудың нәтижесінде докторант басқару мәселелерін заманауи әдістер мен бағдарламаларды, зерттеулерде сандық және сапалық әдіснаманы қолдану арқылы шешуде математикалық модельдердің әр түрлі формаларын қолдана алады;
 • Докторант стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін жаһандық және әлеуметтік-экономикалық даму жүйесінде тез шарлау, стратегиялық ойлау, бизнес модельдері мен қоғамдық секторды тиімді ұйымдастырудың басқару құралдарын құра алады;
 • PhD кандидаты, бағдарлама бойынша жүргізілген барлық жаттығулардың нәтижесінде мемлекеттік басқару және саясат саласындағы ғылыми зерттеулер нәтижелерінің дәйектілігін және дәлдігін, жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік және жеке меншік секторларда іске асыра отырып, өз зерттеулерінің нәтижелерін шебер көрсете алу дағдыларын дамытады;
 • Докторантура бағдарламаның соңында дәріс алушы халықаралық қарым-қатынастардың дизайнын, тұлғааралық, құқықтық нормаларды, сондай-ақ мәдениетаралық және кәсіби коммуникация дағдыларын дамытады;

Біліктілігі:

 • даму үстіндегі білімін және зерттеу контексіндегі идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану барысында оқып жүрген саласындағы озық білімге негізделген түсінігін көрсету;
 • өзінің білімін, түсінігін және жаңа ортадағы проблемаларды шешуге қабілеттілігін кәсіби деңгейде және одан кеңірек пәнаралық контексте қолдана білу;
 • әлеуметтік, этикалық және ғылыми ой-пікірлерді ескере отырып, өз пайымын қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіруді жүзеге асыру;
 • мамандарға және маман еместерге ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен шешімдерді айқын әрі тиянақты баяндап-хабарлау;
 • оқып жатқан саласындағы оқуын әрі қарай өздігімен жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын меңгеру.

Құзіреттілігі: 

 • Оқу-танымдық
 • Білімін қолдану
 • Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару
 • Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану

Базалық пәндер циклының модулі

Академиялық хат

Ғылыми зерттеу әдістері (сандық және сапалық)

Стратегиялық форсайт және мемлекеттік басқарудағы заманауи технологиялар

Ғылыми нәтижелерді коммерцияландырудың практикалық аспектілері

Бейіндеуіш пәндер циклының модулі

Мемлекеттік саясаттағы зерттеулердің қолданбалы әдістері

Мемлекеттік және жеке серіктестік

Ғылыми зерттеу жұмысы модулі 

Зерттеудің дизайны

Зерттеулердің қолданбалы әдістері

«Зерттеу қызметін  жобалау І»

«Зерттеу қызметін  жобалау ІІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіби тәжірибе

Педагогикалық  тәжірибе (үздіксіз)

Зерттеу практика  I, ІІ

Ғылыми зерттеу жұмысы 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ДҒЗЖ)  (үздіксіз)

Докторанттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

Қазақстан Республикасының кез келген жоғары оқу орындарында және кезкелген ұйымдарда педагогикалық және ғылыми-зерттеушілік тәжірибеден өте алады.

Қысқа мәлімет

Мамандығы

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мамандық шифры

8D04114

Факультеті

Экономика,басқару және құқық

Оқу деңгейлері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

Оқу түрлері

Күндізгі

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

1 200 000 тг.

Шетелдік азаматтар үшін

(тенге):

1 500 000 тг.

Напишите свой вопрос

 

  ×