6М020100-Философия

БІЛІКТІЛІГІ

 • Философия мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдарының магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Жоғары кәсіпті ғылыми-педагогикалық мамандар дайындау;
 • Білім алушылардың өздігінен жетілу және өздігінен дамуын шығару,шығармашылық жаңа білімдерді алуы, өзінің қабілеттерімен және қажеттіліктерін бүкіл белсенді өмір қызметінде меңгеруі;
 • «Философия» мамандығы магистранттарының ғылымдар тоғысында фундаменталды білімдерді қамтамасыз ету, ол өз кезегінде дамушы әлемде кәсіби белсенділікті арта түседі. Магистранттардың өте қажетті және тұрақты білімді меңгеруі, олардың әлемдік ғылым бейнесін толық қабылдауға жол жасауы;
 • Ғылыми-зерттеу жүргізу және ұйымдастыру мүмкіншілігін игеретін, ғылыми жұмысын PhD докторантурада жалғастыруға керекті қажеттіліктерге ие болу.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Өз-өзін дамытуға, әлеуметтік бейімделуге қабілетті, халықаралық еңбек нарығында
  бәсекелесе алатын жоғары кәсіби мамандарды, сонымен қатар, жалпы және кәсіби
  мәдениетке ие кәсіби элитаны дайындау;
 • Кәсіби мобилділікті қамтамасыз етуші ғылымдардың тоғысында фундаменталды білім алу үшін жағдайлар жасау;
 • Философиялық ғылымдар мен педагогикалық қызмет аймағында теориялық және
  практикалық индивидуалды дайындықты тереңдету;
 • Белсенді өмір сүру барысында магистранттардың дербес те шығармашылықты тұрғыда жаңа білімдерді игеріп алу қабілеттері мен қажеттіліктерін қалыптастыру;
  әлемнің ғылыми бейнесін жалпылай қабылдауды қамтамасыз ететін маңызды және
  тұрақты білімдерді магистранттардың игеруі;

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Қазіргі философияның даму тенденциялары мен басты жетістігін білу;
 • Қайта жасалу процесінің зерттелу әдістерін, әлеуметтік және жеке нақтылықты талдау әдістерін біледі;
 • Ғылыми танымның әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын; оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын; білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білуі тиіс;
 • Ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгереді;
 • Қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасап, шешім қабылдай білуге, бірлескен кәсіптік қызметпен шұғылдануға, топпен  қабілетті қызмет ету, кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін қолдана біледі.

Қолдана білуі:

 • Гуманитарлық және тарихи философиялық білімнің маңызды салалары мен даму
  сатыларын, басты ғылыми мектептер мен ағымдарды, концепцияларды, гуманитарлық білімнің бастауларын және олармен жұмыс жасау тәсілдерін білу керек;
 • Заманауи білім беру мен ақпараттық технологияларды қолдана алуға және ғылыми негізде еңбек ұйымдастыра алуы керек;
 • Адам табиғаты мен қоғамның таным саласында ғылыми-практикалық зерттеулер жүргізуге арналған әлеуметтік теорияларды жасау әдіснамасын білу керек;
 • Мемлекеттер мен аумақтардың әлеуметтік, рухани, білім беру, антропологиялық жағдайын талдау үшін жеткілікті біліктілікке ие болуы керек. 

Біліктілігі:

 • Әлемнің ғылыми, философиялық, діни бейнесі туралы, танымның алуан түрлілігі жайында білу керек; Қоғамда зерттеу жүргізгенде нақты дүнитанымдық зерттеулерді, дәлелді фактілермен жұмыс істеуді, нақты ақпараттарды жинауды, оны өңдеп, іріктеп ғылыми қорытынды шығаруды қажет етеді;
 • Концептуалды ұйымдастырылған және әдістемелік негізделген философиялық, әлеуметтанулық, психологиялық, экологиялық, құқықтық және басқа да білімдер мен әдістерді Кәсіби білім беру мен оларды кәсіби қызметінде пайдалану мақсатында игере білу керек;
 • Қызмет парадигмасының рационалдылық нормалары: мақсаттылық, тиімділік, оңтайлылық және үнемділік туралы түсінігі болуы керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ магистр-философтың жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және шығармашылықпен қарауы, философтың кәсіби қызметінің технологиясын қалыптастыруы жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзіретті.

Базалық  пәндер

Жоғары оқу орны компоненті

 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Басқару психология
 • Жоғары мектептің педагогикасы 

Жоғары оқу орны компоненті

Бейіндеуші пәндер цикл 

 • Зерттеудің әдістері
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері 

 Таңдау компоненті

 • Қазіргі кездегі философияның өзекті мәселелері
 • Саяси философия
 • Қазіргі заман қазақ философиясы
 • Қазіргі жахандану өркениеті: әлеуметтік философиялық талдау
 • Прагматизм философиясы
 • Ақпарат философияcы
 • Заманауи әлеуметтік философия
 • Қазіргі философиядағы жалпы мәдениет мәселелері
 • Философия және адам құқықтарын оқыту
 • Әлеуметтік философиялық талдаудағы руханилық және Интеллект

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

ЖБТ 1 «Философияның діни және тарихи аспектілері»

 • Діни антропологияның қазіргі жолдары мен қағидалары
 • Гендерология
 • Постмодерн философиясы

ЖБТ 2 «Қоғамдық мәселелер және философиялық анализ» 

 • Философиялық жаңашылдық
 • Әлеуметтік процесстер динамикасын оқыту тәсілдері
 • Шетел философиясының жаңа бағыттары мен ұмтылысы

Кәсіби тәжірибе

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

2-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде  өтетін «Педагогикалық тәжірибесі» – 15 апта;

2-курста Түркістан облысының ішкі саясат басқармасында өтетін «Зерттеу тәжірибесі» – 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 2. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде (оқытушылық қызмет ретінде)
 3. Түркістан облысының ішкі саясат басқармасында
 4. Түркістан медициналық колледж
 5. Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж

Қысқа мәлімет

Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы

Философия және әдеп

Білім беру бағдарламасының атауы

«7М022 – Философия»  білім беру бағдарламасы

Факультеті
Әлеуметтік ғылымдар
Оқу деңгейлері
Екінші жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Өту балы
қазақ 50-100, орыс 50-100
Оқу ақысы
ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000 

Шетелдік азаматтары үшін

(тенге):

600 000

Напишите свой вопрос

 

  ×