6М050100-Әлеуметтану

БІЛІКТІЛІГІ

Әлеуметтану білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік  ғылымдар магистрі

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Ғылыми негізде социумның өзекті проблемаларын зерттеу;
 • Әлеуметтік жүйе, үдерістер және құбылыстарды зерделеуге қабілетті әлеуметтанушы маманды даярлау;
 • Білім беру бағдарламасы бітірушіде әлеуметтік шындықты талдау, оған тән объективті байланыстарды, негізгі тенденциялар мен қарама-қайшылықтарды анықтау қабілеттерін қалыптастыру;
 • Бітірушілер жаһандану үдерісінің қайшылығы және әлеуметтік-экономикалық салдары туралы, ғылым мен білімнің қоғам өміріндегі рөлі туралы, ғылыми саланың негізгі әдіснамалық және философиялық проблемалары туралы білім алу;
 • «Магистр» академиялық дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында танылуын қамтамасыз етеді.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Өз-өзін дамытуға, әлеуметтік бейімделуге қабілетті, халықаралық еңбек нарығында
  бәсекелесе алатын жоғары кәсіби мамандарды, сонымен қатар, жалпы және кәсіби
  мәдениетке ие кәсіби элитаны дайындау;
 • Кәсіби мобилділікті қамтамасыз етуші ғылымдардың тоғысында фундаменталды білім
  алу үшін жағдайлар жасау;
 • Белсенді өмір сүру барысында магистранттардың дербес те шығармашылықты тұрғыда
  жаңа білімдерді игеріп алу қабілеттері мен қажеттіліктерін қалыптастыру;
 • Әлемнің ғылыми бейнесін жалпылай қабылдауды қамтамасыз ететін маңызды және
  тұрақты білімдерді магистранттардың игеру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Әлеуметтік сипаттағы міндеттерді шешуге байланысты арнайы теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың комплексін меңгереді;
 • Әлеуметтанулық білімнің типологиясын, әлеуметтік даму факторларын, әлеуметтік өзара әсер түрлерін, әлеуметтену процесін, әлеуметтанулық талдаудың негіздерін тұжырымдауды игереді;
 • Әлеуметтік-социологиялық диагностика әдістерін қоғамдық процестерді зерттеу барысында пайдаланады;
 • Қоғамның әлеуметтік жағдайын зерттеуге бағытталған кәсіби қызметін жүзеге асырады.

Қолдана білуі:

 • Қоғамдағы болып жатқан құбылыстар мен процестердің себептерін анықталған заңдылықтар негізінде түсіндіру керек;
 • Әлеуметтік жүйелердің қалыптасу мен дамуы процесін болжай алу керек;
 • Қоғамды іс-әрекет, таным, қарым-қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін әлеуметтанулық білімдерді ғылыми негізде қолдана білуге дағдылар қалптастыру керек;
 • Қоғамның ондағы әр түрлі топтардың, таптардың, индивидтердің ерекшелік даму деңгейін саралап, әртүрлі әлеуметтік мәселелердің себеп-салдарын анықтап диагноз жасай білу керек.

Біліктілігі:

 • Қоғамның құрылымын жетілдіруге байланысты яғни қарама-қарсы қасиеттер мен тенденцияларды қажет бағытқа қарай өзгерту шараларын ұсыну керек;
 • Қоғамда әлеуметтік зерттеулердің әртүрлі үдерісін ұйымдастыруда сенімділікті көрсету әлеуметтанулық зерттеулер жұмысының сапасын жақсартудағы  жауапкершілікті біліп,  және дұрыс ұйымдастыра алу керек;
 • Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлікпен шығармашылығын арттырып өзін-өзі дамыту қабілетті болу керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ магистр-әлеуметтанушы кәсіби қарым – қатынас жасау мәдениетінің жоғары деңгейін меңгерген, азаматтық ұстанымы бар, қазіргі ғылыми және әлеуметтік мәселелерді қалыптастырып, шеше білетін маман болуы жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзыретті.

Базалық  пәндер

 1. Жоғары оқу орны компоненті
 • Ғылымның тарихы және философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Басқару психология
 • Жоғары мектептің педагогикасы

1)Жоғары оқу орны компоненті

Бейіндеуші пәндер цикл

 • Зерттеудің әдістері
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері

2)Таңдау компоненті

Жеке білім траекториясының модульдері

ЖБТ 1 «Әлеуметтік институттар мен  процестер бағыты бойынша»

 • Ұйымдар әлеуметтануы және басқару
 • Гендерлік әлеуметтанудың өзекті мәселелері
 • Қазіргі заманғы діни құрылымдарды салыстырмалы институционалды талдау

ЖБТ 2 «Сараптамалық зерттеу бағыты бойынша»

 • Әлеуметтік коммуникация теориялары
 • Ұйымдар мәдениетін әлеуметтанулық зерттеу
 • Антропология және миграция әлеуметтануы

2) Таңдау компоненті

 • Әлеуметтанулық теориялар
 • Жаһандық әлеуметтік процесстер
 • Заманауи әлеуметтану теориясы
 • Халықтың орналасуының ауқымды мәселелері
 • Әлеуметтік герантология
 • Теңсіздіктің классикалық және заманауи теориялары
 • Дәстүрлі әлеуметтану: түсіндіру үлгілері
 • Этникалық процесстерді зерттеудің әдістері
 • Әлеуметтік интеграция теориялары
 • Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификация және әлеуметтік дифференциация

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ 

ЖБТ1 Әлеуметтік институттар мен  процестер бағыты бойынша

 Модуль – Қазіргі заманғы әлеуметтанулық теориялар

 • Әлеуметтік коммуникация теориялары
 • Визуальдық әлеуметтану: теориясы мен әдістері 

Модуль – Ұйымдар әлеуметтануы және персоналды басқару

 • Жаһандық әлеуметтік процесстер

Ұйымдар әлеуметтануы және басқару

ЖБТ2 Сараптамалық зерттеу бағыты бойынша

Модуль – Қоғамдағы мәселелерді әлеуметтанулық талдау

 • Ұйымдар мәдениетін әлеуметтанулық зерттеу
 • Қазіргі заманғы діни құрылымдарды салыстырмалы институцианалды талдау 

Модуль – Әлеуметтік антропология

 • Антропология және миграция әлеуметтануы
 • Этникалық процесстерді зерттеудің әдістері

Тәжірибелер

Тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

2-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде  өтетін «Педагогикалық тәжірибесі» – 15 апта;

2-курста Түркістан облыстық ішкі саясат басқармасында

өтетін «Зерттеу тәжірибесі» – 6 апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 2. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде (оқытушылық қызмет ретінде)
 3. Түркістан облыстық ішкі саясат басқармасы
 4. Түркістан медициналық колледж
 5. Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж
 6. Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімі

Қысқа мәлімет

Қысқа мәлімет

Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы

Әлеуметтану

Білім беру бағдарламасының атауы

«7М031Әлеуметтану» білім беру бағдарламасы

Факультеті
Әлеуметтік ғылымдар
Оқу деңгейлері
Екінші жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Өту балы
қазақ 50-100, орыс 50-100
Оқу ақысы
ҚР азаматтары үшін

(тенге):

550 000

Шетелдік азаматтары үшін

(тенге):

600 000

Напишите свой вопрос

 

  ×