Әлеуметтану

БІЛІКТІЛІГІ

Әлеуметтану білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Әлеуметтік таным саласында кәсіби біліктілікті, толық сапалы кісіби әлеуметтанулық білімді алуға қажетті жағдайларды қамтамасыз ету;
 • Жалпы жоғары интелектуалдық дамуды қалыптастыруға, сауатты және дамыған тілді меңгеруге гуманитарлық ойлаудың әлеуметтанулық мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру жағдайларын қамтамасыз етуге жағдайлар жасауды қамтамассыз ету;
 • Студенттердің білімдерін жоғары кәсіби әлеуметтанулық білімнің келесі деңгейінде жалғастыруы үшін жағдайлар жасау;
 • Мамандық бойынша максималды, тез арада жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамассыз ету, бітірушілердің жұмыс күші нарығындағы бәсекелестікке қабілетін қалыптастыру.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • студентерге қазіргі қоғамның келбетін, әлеуметтік бейнесін, құрылымын түсіндіру;
 • қоғамды талдаудағы, әлеуметтік қауымдастық пен әлеуметтік топтардың пайда болуы табиғатындағы, әлеуметтік процестердің түрлері мен бағыттарын талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден хабардар ету;
 • әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін, әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік өзара әрекет формаларын біліп, оларды талдай алуға үйрету;
 • тұлға жөнінде, әлеуметтік формаларын, бағыттары мен ерекшеліктерін, әлеуметтік жүріс-тұрысты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формаларын талдаудағы әлеуметтанулық түсініктерден ғылыми хабар беру;
 • әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістемесі мен әдістерін үйрету.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Әлеуметтік сипаттағы міндеттерді шешуге байланысты арнайы теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың комплексін меңгереді;
 • Әлеуметтік білімнің типологиясын, әлеуметтік даму факторларын, әлеуметтік өзара әсер түрлерін, әлеуметтену процесін, әлеуметтанулық талдаудың негіздерін игереді;
 • Әлеуметтік құбылыстар мен процестерді классификациялау методикасын біледі;
 • Отандық және шет елдік социолгияның институтционалдануын игереді;
 • Әлеуметтанулық білімнің категориялық аппаратын біледі;
 • Әлеуметтанулық зерттеулердің методикасы мен технологиясын меңгереді.

Қолдана білуі:

 • Әлеуметтанулық зерттеу жұмысын ұйымдастыру, әлеуметтанулық зерттеудің бағдарламасын дайындау, әлеуметтанулық зерттеуді өткізеді және сараптай алу керек;
 • Қоғамдық өзекті мәселелерді шешу мақсатында тәжірибелік ұсыныстар жасауда қатысу керек;
 • Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде жобалық болжау экспертизасын жасау;
 • Әлеуметтанулық зерттеу барысында алынған ақпараттың шынайылығы мен объективтілігін қадағалау және қамтасыз ету керек;
 • Әлеуметті әртүрлі үлгіде  диагностика жасау үшін әлеуметтанулық құралды жасау және қолдану керек.

Біліктілігі:

 • Әлеуметтік жүйелер, олардың қызметтері, әлеуметтік жүйелер мен қауымдастықтардың қалыптасу және даму заңдары туралы білу керек;
 • Жалпы және жеке әлеуметтік институттар мен ұйымдардың қалыптасуының методологиялық негіздерін меңгеру керек;
 • Әлеуметтік талдаудың негізгі әдістерін, шын өмірдегі берілген құбылыстар мен сенімді түрде өзара әрекеттесу үшін әлеуметтік қызметтердің жұмысы туралы білу керек;
 • Нақты әлеуметтік зерттеулердің әдістерін меңгеру, әлеуметтік жобалау және нақты әлеуметтік жұмыстарды орындаудың техникасы туралы түсінік қалыптастыруын игеру керек.
 • Қоғамның әлеуметтік жағдайын зерттеуге бағытталған кәсіби қызметін жүзеге асырады.

Құзіреттілігі:

Болашақ әлеуметтанушы әлеуметтік-саяси, әлеуметтік–экономикалық процестердің дамуы барысында қалыптасқан тенденциялардың негізінде анықтай білуі, қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстарын зерттеу әдістерін болжауды меңгеруі жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзыретті.

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Философия
 • Шетел тілі
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

1.2 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі

 • Әлеуметтану
 • Саясаттану
 • Мәдениеттану
 • Психология

 1.3 Дене шынықтыру модулі

 • Дене шынықтыру

2.Кәсіби модульдер блогы

Базалық пәндер модулі

ЖОО компоненті ЖК

Модуль – Түрік тілі

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)*

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)*

Базалық кәсіптендіру циклының модулі

Модуль  – Түркі дүние

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Ата-түрік принциптері

 Модуль – Әлеуметтанудың негізгі теориялары

 • Әлеуметтану тарихы
 • Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация

Модуль – Әлеуметтанудың негіздері

 • Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер
 • Жастар әлеуметтануы

Модуль – Арнаулы әлеуметтанулық теориялар

 • Экономикалық әлеуметтану
 • Әлеуметтік институттар мен процесстер

Модуль – Әлеуметтанудың негізгі әдістері

 • Әлеуметтік және экономикалық антропология
 • Демография және әлеуметтік статистика

1/2  ЖОО компонент модулі

 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Сыни және жүйелі ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік Ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
 • Көшбасшылық теориясы
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
 • Жобалар және процестерді басқару
 • Латын графикасы және орфография

Базалық кәсіптендіру циклының модулі

Базалық пәндер модулі

Тандау компоненті

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Қоғам және әлеуметтік жүйе»

Модуль – Қоғамдағы білім беру мәселелері

 • Білім беру әлеуметтануы
 • Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру

Модуль – Қоғамның әлеуметтік  білімі

 • Этноәлеуметтану
 • Басқару әлеуметтануы

Модуль – Әлеуметтік жүйелер әдіснамасы

 • Экономикалық социологияның тарихы мен әдістемесі
 • Қоғамның әлеуметтік жүйесі

Модуль – Әлеуметтік бағдарламалар

 • Қолданбалы әлеуметтанудағы ІТ
 • Қолданбалы бағдарламаларды қамтамасыз ету

Модуль – Аймақтық әлеуметтану

 • Қала мен ауыл социологиясы
 • Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы
 • Аймақ әлеуметтануы

Мамандандырудың білім траекториясы №2 

Модуль – Қоғам және бизнес

 • Рынок әлеуметтануы
 • Кәсіпкерлік әлеуметтануы

Модуль -Қоғамдағы өндіріс және еңбек мәселелері

 • Өндіріс әлеуметтануы
 • Еңбек әлеуметтануы

Модуль – Әлеуметтік жоба құқығы

 • Құқық әлеуметтануы
 • Әлеуметтік жұмыстағы жобалық іскерлік

Модуль-Әлеуметтанудағы психологиялық теориялар

 • Социология және әлеуметтік психология
 • Топ және ұжым социологиясы

Модуль –  Практикалық брендиг

 • Зерттеудің сапалық әдістері
 • Эмпирикалық әлеуметтану
 • SPSS деректерді өңдеу

Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті

Модуль – Қоғамдық мәдени мәселелер

 • Отбасы әлеуметтануы
 • Мәдениет әлеуметтануы
 • Дін әлеуметтануы

Модуль – Халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары

 • Қақтығыстар әлеуметтануы
 • Девианттық мінез-құлық әлеуметтануы
 • Тұлға әлеуметтануы
 • Әлеуметтік жұмыс

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «әлеуметтік жүйелердің өзекті мәселелері»

Модуль  – Қоғам саясат

 • Қоғамдық пікір әлеуметтануы
 • Саяси аксиология

Модуль –  Тұрғындарды әлеуметтік қорғаудың өзекті мәселелері

 • Тұрғындарды әлеуметтік қорғау
 • Қазақстан тұрғындарының өзекті мәселелері

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Қоғам және қоғамдық мәселелер»

Модуль –  Әлеуметтанудағы этнос және халықаралық қатынастар мәселелері

 • Парламент социологиясы
 • Демография

Модуль –  Қазіргі әлеуметтік философияның өзекті мәселелері

 • Конфликт әлеуметтануы
 • Адам және қоғам

ЖОО электив модулі

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Саясаттану
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Экономикалық теория
 • Ататүрік принциптері
 • Сыни ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік ел

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Қоғамдағы экономикалық институттар

Модуль – Қоғамдағы кәсіпкерлікті дамыту мәселелері

 • Рынок әлеуметтануы
 • Кәсіпкерлік әлеуметтануы

Модуль- Қоғамдағы өндіріс және еңбек мәселелері

 • Еңбек әлеуметтануы
 • Өндіріс әлеуметтануы

ЖБТ2 Қазіргі  заманғы батыс әлеуметтануы

Модуль – Әлеуметтанудағы психологиялық теориялар

 • Социология және әлеуметтік психология
 • Топ және ұжым социологиясы

Модуль Практикалық брендиг

Зерттеудің сапалық әдістері

Эмпирикалық әлеуметтану

Кәсіптік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1 – курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;
2,3 – курстарда   Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығында бөлімінде өтетін «Кәсіби тәжірибе» – 5 апта;
4 – курста Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімінде  өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;
4 – курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 2. Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы
 3. Түркістан медициналық колледж (әлеуметтік жұмыскер ретінде)
 4. Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж (әлеуметтік жұмыскер ретінде)
 5. Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімі
 6. Қалалық орта мектептерде (әлеуметтік жұмыскер ретінде)
 7. Түркістан статистикалық басқармасының бөлімі
 8. Мемлекеттік органдар
 9. Орта және кәсіби білім беру орындары
 10. Ғылыми зерттеу ұйымдары
 11. Консультативтік қызметтер
 12. Адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынасты зерттеумен айналысатын әлеуметтік институттар

Қысқа мәлімет

Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы

Әлеуметтану

Білім беру бағдарламасының атауы

«6B031  – Әлеуметтану» білім беру бағдарламасы

Факультеті
Әлеуметтік ғылымдар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні
Математика
География
Өту балы
қазақ 50-100, орыс 50-100
Оқу ақысы
ҚР азаматтары үшін
(тенге):
4800 000
 Шетелдік азаматтары үшін
(тенге):
700 000

Напишите свой вопрос

 

  ×