Философия

БІЛІКТІЛІГІ

 • Философия» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Жалпы білім берудің мақсаттары:

 • Студенттерге тұлғаның қалыптасу жағдайлары, оның бостандығы, табиғаты, азаматтардың адамзат алдында тұрған парыздарын түсіндіру тұрғысында білім беру;
 • Қазіргі заманның өзекті мәселелерін шешуге кәсіби философиялық әдістерді қолдану және ойдың философиялық мәдениетін қалыптастыру;
 • Білім беру барысында студенттердің дүниеге көзқарастарын кеңейте отырып, философиялық танымға үйрету;
 • Мемлекеттік билік, қоғамдық ұйымдар және үкіметтік емес құрылымдарының басқару органдарының іс-әрекетін ғылыми қамтамасыз етуге білім беру;
 • Бүгінгі күн талабына сәйкес азаматтыққа негізделген демократиялық қоғамның негізіндегі философиялық білім берудің жүйесін ұсына отырып, философиялық анализ жасауға үйрету.

Жалпы білім берудің міндеттері:

 • Студенттердің ойлану мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету;
 • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға және бәсекеге қабілетті халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары Философияшыларды даярлау;
 • Студенттердің ғылыми-ізденістік жұмыстарын жүргізуге және тың философиялық мәселелерге дұрыс жауап табу қабілетін жетілдіру.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:

 • Ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және философия ғылымдары бойынша базалық білімдерді меңгереді;
 • Философиялық мәселедегі қазіргі ғылыми сұхбаттар жағдайы және олардың даму үрдістері туралы түсініктерді игереді;
 • Басқару жүйесіндегі философиялық зерттелердің әдістемесі мен техникасын басқарудың ұйымдастырылу құрылымымен қоғамдық үдерістердің негіздерін кәсіби іс-әрекетімен технологиясын меңгере алады;
 • Білім алушы өздігінен жетілу және өздігінен дамуын шығару, шығармашылық жаңа білімдерді алуы, өзінің қабілеттерімен және қажеттіліктерін бүкіл белсенді өмір қызметінде меңгере алады.

 Қолдана білуі:

 • Қазіргі заманның өзекті мәселелерін шешуге кәсіби философиялық әдістерді қолдану және ойдың философиялық мәдениетін қалыптастыра алу керек;
 • Қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасап, шешім қабылдай білуге, бірлескен кәсіптік қызметпен шұғылдануға, топпен  қабілетті қызмет ету, кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін қолдана білу керек.
 • Қоғамның идеологиялық мәселелерін шешуге шығармашылық түрде қарау, рухани құбылыстарды зерттеу үдерісіне инновациялық технологиялар мен әдістерді кеңінен енгізе алу керек.

Біліктілігі:

 • Гуманистік құндылықтар мен қазіргі өркениет пен қоғамды дамыту мен сақтау қауіптерінің, қоршаған ортаға, қоғамға, басқа адамдарға және өзіңе деген өнегелік міндеттерінің мәнін түсіне алу керек;
 • Студенттердің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы мен жұмысшы нарығында бәсекелестікке дайын болуы үшін олардың әлеуметтік интеллекті мен инновациялық ойын қалыптастыра алу керек;
 • Өз пікірін сыни сараптау мен дәйектілі қорғай білуге, қарсылас пікірін сылау мен келісімге келу жолдарын іздей білу қабілетті болу керек.

Құзіреттілігі:

Болашақ философтың қоғамның рухани өмірі мен институттарының әр түрлі саласын іске асыру мен дамытудың кешенді талдауы,  ҚР білім беру жүйесі реформаларын ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етуі, білім беру саласында инновацияларды тұжырымдауы, қоғамның әлеуметтік мұратын қалыптастыруы  жұмыс берушілердің  талаптарына сай болуға құзыретті.

 Мемлекеттік міндетті модуль

 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Философия
 • Шетел тілі
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі

 • Әлеуметтану
 • Саясаттану
 • Мәдениеттану
 • Психология 

 Дене шынықтыру модулі

 • Дене шынықтыру

Кәсіби модульдер блогы

Базалық пәндер модулі 

ЖОО компоненті ЖК 

Модуль – Түрік тілі

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1)*

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)*

Базалық кәсіптендіру циклының модулі

Модуль  – Түркі дүние

 • Түркі мемлекеттер тарихы
 • Ясауитану
 • Ата-түрік принциптері 

Модуль-Философия тарихы

 • Философия тарихы 1
 • Орта ғасыр және қайта өрлеу дәуірінің философиясы 

Модуль – Философия және менталитет 

 • Түркі-ислам философиясы
 • Қазақ философиясы 

Модуль – Қоғам және философия

 • Әлеуметтік философия
 • Этика және эстетика 

 

ЖОО компонент модулі

 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
 • Мәдениет және дін
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 • Экология және тұрақты даму
 • Құқық негіздері
 • Сыни және жүйелі ойлау
 • Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
 • Еңбекті қорғау
 • Мәңгілік Ел
 • Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
 • Көшбасшылық теориясы
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
 • Жобалар және процестерді басқару
 • Латын графикасы және орфография

Базалық кәсіптендіру циклының модулі

Базалық пәндер модулі

Тандау компоненті

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Қоғамдық философия» 

Модуль– Сыни антропология

 • Сын теориялар
 • Философиялық антропология 

Модуль – Ғылым және философиясы

 • Қазіргі эпистемологияның өзекті мәселелері
 • Феноменология және герменевтика 

Модуль – Диалектикалық философия мәселелері

 • Дәлелдеме теориясы және практикасы
 • Ғылыми жазба

Модуль – Қоғам және философия

 • Мәдениет философиясы
 • Техника философиясы 

Модуль-Ұлттық дүниетаным және Рухани жаңғыру

 • Әл-Фараби мұрасы
 • Абай философиясы және рухани жаңғыру
 • Шәкәрім мұрасы 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  «Философиялық негіздер»  

Модуль – Құндылық философиясы

 • Ақпараттық мәдениеттің философиялық өлшемдері
 • Білім философиясы

Модуль– Гуманитарлық білім

 • Заманауи эстетика
 • Гуманитарлық (қоғамдық) ғылымдарының философиясының тарихы 

Модуль–Философия және методология

 • Қазіргі заман философиясы мен методологиясы және қоғам
 • Еуразияшылдық философиясының методологиясы

Модуль– Экзистенциализм теориясы

 • Өмір философиясы: құндылық және мәдени мәселелер
 • Коммуникативті әлемнің философиясы

Модуль–Заманауи философия

 • Бизнес философиясы
 • Саясат философиясы
 • Тарих философиясы 

Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті

Модуль – Шетел философиясының тарихы

 • Жаңа заман философиясының тарихы
 • Неміс классикалық философиясы
 • Риторика

Модуль- Қазіргі заман философиясы

 • Қазіргі заман философиясы
 • 19 ғасыр философиясы

Модуль-Мәдениет философиясы

 • Саяси аксиология
 • Кино философиясы

Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Әлеуметтік синергетиканың философиялық аспектілері»

Модуль-Дәстүр және жаңашылдық

 • Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Дәстүр философиясы

Модуль- Қазіргі қоғамның философиялық мәселелері

 • Әлеуметтік компаративистика
 • Әлеуметтік эпистемология

Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Ғылыми танымдағы адам мәселесі»

Модуль-Адам және мәдениет

 • Әлем мәдениетінің теориясы мен тарихы
 • Қазіргі медицина мен спорттың философиялық негіздері

Модуль – Әлеуметтік ғылыми таным

 • Ғылым философиясы: қалыптасуы мен дамуы
 • Күнделікті құрылымдағы адам философиясы

Кәсіптік тәжірибелер

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1 – курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

2,3 – курстарда   Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығында бөлімінде өтетін «Кәсіби тәжірибе» – 5 апта;

4-курста Түркістан облысының ішкі саясат басқармасында

өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін «Диплом алды тәжірибе»  – 5 апта.

Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады? 

 1. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің кітапханасы
 2. Түркістан облысының ішкі саясат басқармасы
 3. Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы
 4. Түркістан медициналық колледж
 5. Түркістандық гуманитарлық-техникалық колледж
 6. Түркістан қаласының тарихи-мәдени этнографиялық орталығы
 7. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейі
 8. Түркістан қаласының орта мектептерінде

 

Қысқа мәлімет

Білім беру бағдарламаларының топтарының атауы

Философия және әдеп

Білім беру бағдарламасының атауы

«6B022 – Философия» білім беру бағдарламасы

Факультеті
Әлеуметтік ғылымдар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
Күндізгі
Таңдау пәні

Дүниежүзілік тарихы

География
Өту балы
қазақ 50-100, орыс 50-100
Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін

(тенге):

480 000 

Шетелдік азаматтары үшін

(тенге):

700 000

Напишите свой вопрос

 

  ×