Ережелер

I Академиялық бағыт

АК-ХҚТУ-001-2022 Академиялық адалдық кодексі

 УЕ-ХҚТУ-010-2018 Дуальды оқыту бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

—  УЕ-ХҚТУ-011-2020 Факультет сапа комиссия ережесі

УЕ-ХҚТУ-015-2018 Дипломдық жұмысты жазу мен рәсімдеу ережесі

УЕ-ХҚТУ-016-2021 Білім беру бағдарламаларының оқу жоспарларын әзірлеу ережесі

УЕ-ХҚТУ-017-2018 Элективті пәндер каталогін әзірлеу ережесі

УЕ-ХҚТУ-019-2020 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесі

— УЕ-ХҚТУ-022-2017 Білім алушылардың игерген дағдыларын қабылдау ережесі

 УЕ-ХҚТУ-025-2020 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау ережесі  №1 pdf  №2 pdf  №3 pdf  №4 pdf

УЕ-ХҚТУ-027-2022 — Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің ережесі

 УЕ-ХҚТУ-030-2021 Білім беру бағдарламасын әзірлеу және жаңарту ережесі

УЕ-ХҚТУ-033-2019 Университет басқарушы және профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің біліктілігін арттыру туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-034-2019 Профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарға конкурстық орналасуы ережесі

УЕ-ХҚТУ-036-2019 БББ-ң (мамандықтың) және пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымын, мазмұнын, дайындау ережесі

УЕ-ХҚТУ-037-2019 Университетке ақылы негізінде қабылданған студенттерге оқу төлемақысына берілетін жеңілдіктер туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-038-2020 Білім беру грантынан және Түркия Республикасы квотасынан босаған орындарға ауыстыру ережесі

 УЕ-ХҚТУ-044-2020 Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру ережесі

УЕ-ХҚТУ-045-2018 Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесі

УЕ-ХҚТУ-047-2020 Білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы туралы ереже

—  УЕ-ХҚТУ-048-2021 Дипломдық жобаларды дайындау, рәсімдеу және қорғау ережесі

УЕ-ХҚТУ-051-2019 Ахмет Ясауи университетінде электронды оқу басылымдарының әзірлеу ережесі

УЕ-ХҚТУ-059-2022 Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор міндетін атқарушы лауазымына ауыстыру ережесі

 УЕ-ХҚТУ-063-2019 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-064-2020 Резидентура білім беру бағдарламалары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-075-2022 Ахмет Ясауи университетінің ішкі кәсіби рейтинг анықтау ережесі

—УЕ-ХҚТУ-080-2018 Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасын (Diploma Supplement) беру ережесі

—  УЕ-ХҚТУ-083-2022 Дайындық орталығының оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

УЕ-ХҚТУ-098-2019 Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесі

УЕ-ХҚТУ-099-2022 Университеттің профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін жоспарлау ережесі

УЕ-ХҚТУ-101-2019 Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту нәтижелерін тану

УЕ-ХҚТУ-106—2020Қос дипломды білім беру бағдарламаларын және бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-108-2022 Бейіндік магистратураны бітірген тұлғалар үшін педагогикалық бейіндегі білім беру бағдарламасын оқыту туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-113-2022 Академиялық комитет ережесі

II Ғылым бағыты

Ғылыми зерттеу жобаларын гранттық қаржыландыру ережесі

УЕ-ХҚТУ-002-2022 Диссертациялық кеңес туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-007-2019  Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура, докторантура) бойынша ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру және өткізу ережесі

УЕ-ХҚТУ-009-2019 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Стоматология ғылыми қоғамы» ұйымының ережесі.

УЕ-ХҚТУ-020-2019 Жас ғалымдар кеңесінің ережесі

УЕ-ХҚТУ-032-2020 – Университеттің оқытушы-профессорлар, қызметкерлер мен докторанттардың ғылыми жарияланымдарын ынталындыру бойынша ішкі гранттар ережесі

УЕ-ХҚТУ-039-2014 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ережесі

УЕ-ХҚТУ-042-2022 Университетке шетелдік ғалымдар мен профессорларды шақырту туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-049-2019 Ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу ережесі

УЕ-ХҚТУ-054-2016 Түркология ғылыми-зерттеу институтының ережесі

УЕ-ХҚТУ-057-2016 Бүгінгі түркология өзекті мәселелері мен алдығы міндеттері атты ғылыми семинар ережесі

УЕ-ХҚТУ-055-2022 Унверситет қызметкерлеріне профессор-зерттеуші,қауымдастырылған профессор (доцент) — зерттеуші мәртебелерін беру ережесі

УЕ-ХҚТУ-061-2017 Гранттық жобаның орындалуы бойынша есеп беруін қадағалау және оны бақылау тәртібі туралы ережсі

УЕ-ХҚТУ-062-2021 Жоғары білім кейінгі  білім беру бағдарламалары бойынша диссертация/ жоба тақырыбы және ғылыми жетекшісі туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-076-2022 Жоғары білім кейінгі  білім беру бағдарламалары бойынша диссертация/ жоба дайындау туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-077-2021 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу ережесі

УЕ-ХҚТУ-081-2022 Импакт факторлы журналдарда жарияланған ғылыми мақала және патент авторларын марапаттау ережесі

УЕ-ХҚТУ-084-2018 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Veritas-IKTU» хирургиялық клубының ережесі

УЕ-ХҚТУ-100-2022 Білім алушылардың бағаланатын жазбаша жұмыстарында, поқ оқу-әдістемелік және ғылыми еңбектерінде мәтінді пайдалануды тексеру ережесі

УЕ-ХҚТУ-102-2020  Студенттік иновациялық жобалардың коммерцияландыру конкурсын ұымдастыру ережесі

УЕ-ХҚТУ-103-2022 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік  университетінің патенттік-лицензиялық саясаты туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-104-2021 Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссияның ережесі

УЕ-ХҚТУ-105-2021 Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура, докторантура) бойынша ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстары туралы ережесі

УЕ-ХҚТУ-111-2022 Постдокторантура бағдарламасының ережесі

III Тәрбие бағыты

Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесінің 9-шы бабы қатаң сөгіс және 10-шы бабы оқудан шығаруға өзгерістермен толықтырулар

Студенттік Кеңес ережесі

ҚЕ-ЖО-001-2022  Жастар орталығының құрылым ережесі

ҚН-ӘМК-001/01-2021 Әлеуметтік-мәдени мәселелер комитетінің ережесі

УЕ-ХҚТУ-040-2022 Университеттің факультетаралық спартакиадасының ережесі

УЕ-ХҚТУ-053-2019 Этикалық және тәртіп комиссиясының ережесі

УЕ-ХҚТУ-073-2020 Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесі 

УЕ-ХҚТУ-074-2021 Студенттердің  жатақханаларда тұру ережес

IV Басқа бағыттар

— УЕ-ХҚТУ-004-2015 Жұмыс берушілер Кеңесінің ережесі

УЕ-ХҚТУ-012-2016 Кайдзен жүйесін ендіру туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-023-2020 Әкімшілік- басқару және әкімшілік шаруашылық, қосалқы қызметкерлер құрамындағы бос орындарға конкурс өткізу ережесі

УЕ-ХҚТУ-035-2022 Әкімшілік-басқару және ғылыми-педагогикалық құрамы қызметкерлерінің біліктілік сипаттамалары

УЕ-ХҚТУ-050-2020 Университеттің ресми сайты бойынша ережесі

УЕ-ХҚТУ-065-2017 Университеттің ғылыми кітапханасында институциональдық репозиторий құру ережесі

 УЕ-ХҚТУ-067-2020 Адам ресурстарын басқару тиімділігін жетілдіру ережесі

 УЕ-ХҚТУ-069-2022 Университеттің ішкі құжат айналымы ережесі

УЕ-ХҚТУ-070-2020 Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің ішкі еңбек тәртібінің ережесі

 УЕ-ХҚТУ-072-2020 – Есептеу техникасы құралдарын паспорттау және ақпараттық ресурстарды пайдалану ережесі

—УЕ-ХҚТУ-078-2017 Ғылыми кітапхананың кітапханашы қызметкерлерін аттестаттау туралы ереже

— УЕ-ХҚТУ-079-2020 – Бейнебақылау жүйесі туралы ереже

УЕ-ХҚТУ-085-2022 Республикалық «Ясауи » олимпиадасының ережесі

 УЕ-ХҚТУ-086-2017 Университеттің Ақпараттық-танытым жұмыстарын жүргізуге арналған ережесі

 УЕ-ХҚТУ-089-2020 – Мамандар мен әкімшілердің серверлік бөлмеге кіру ережесі

 УЕ-ХҚТУ-090-2020 – Корпоративтік ақпараттық желіде пайдаланушыларды тіркеу ережелері

УЕ-ХҚТУ-091-2016 Университеттің құрметті атақ тарын беру ережесі

УЕ-ХҚТУ-109-2021 Жеке еңбек дауларын қарау бойынша келісу комиссиясының ережесі

УЕ-ХҚТУ-110-2022 Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің адам ресурстарын басқару жөніндегі корпоративтік ережесі

УЕ-ХҚТУ-112-2022 Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделерінің қақтығыстарын болдырмау және реттеу жөніндегі ереже

Напишите свой вопрос

 

    ×