6М060800-Экология

Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı 

EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE HEDEFLERİ

Genel eğitimin amaçları:

– Kimyanın kavramsal sistemlerin ve onların gelişim yasaların , temel yasa ve teorilerin gelişmesini sağlamak;

– Bilimsel-pedogojik, mesleki eğitim ve beceri yeteneği yüksek uzman yetiştirmek;

– Modern kimyanın temel soruların, teorik ve pratik bilgileri kullanarak öğrencileri mesleki hizmete hazırlamayı geliştirmek;

– Eğitim, araştırma ve öğretim faaliyetlerin stimule etmek;

– Bilimsel araştırmaları planlamaya, uygulamaya, yönetmeye yeteneği yüksek eğitimli uzmanları hazırlamak;

– Bilimsel araştırmalarda  veri toplama ve işleme, bilimsel araştırmaları  bilgisayarlaştırma temellerin  ve  gerekli düzeyde aktif ve pasif yabancı dil  bilgisin öğrenir. 

Genel eğitim hedefleri:

 • Çalışılan deneysel malzemeleri sonuçlandırmayı ve makaleler, konuşmalar ve özetler hazırlama yöntemlerin öğretmek ve geliştirmek;
 • pratik bilgileri kullanarak sorunları çözmek için yöntemler öğretmek ve geliştirmek.

EĞİTİM  PROGRAMI ÇALIŞMA SONUÇLARI

Bilimi:

 • Bilimsel araştırma finansmanı ile bilgisayarlandırma temellerin değerlendirir .
 • Mastera öğrencisi kimyanın temel kanun ve teorilerin felsefi soruların, anorganik ve organik maddelerin stereokimyası hakkında modern kavramları analiz yapmayı öğrenir ve geliştirir;
 • Kazakistan Cumhuriyeti ve yurtdışında bilimsel araştırmaları organize etme ile finance etmenin çağdaş sistemi, bilimsel sonuçların sunumu ve yazmanın genel şartları hakkında bilgi toplar;

Kullanabilme:

-kimyasal süreçlerin termodinamik ve kinetik parametrelerin hesaplamayı reaksiyonların mekanizmasın tahmin etmeyi, analitik yöntemleri profesyonel düzeyde kullanmayı bilmesi gerekir;

– yeni araştırma yöntemler kullanmaya, bilimsel deneyler yapmaya,  yapılan işlerin sonuçların değerlendirme yeteneği olması gerekir;

– Bilimin gelişmesine ve deneyimi yeniden değerlendirmeye, kendi olanakların analiz etmeye, modern teknolojıyı kullanarak bilimsel projeleri tasarlayıp değerlendirmesi gerekir. 

Nitelikleri:

 • Kendi telif ve başkada da  hakları korumayı , yeni buluşlara başvuru yapabilmesi gerekir;
 • Yabancı dil bilgisin geliştirerek, bilim tarihı ve felsefi soruların da kimya alanında gelişmiş teknolojilerin bilmesi ve geliştirmesi gerekir. 

Yetkinlikleri:

Gelecekteki  kimya mastera öğrencisinin yeterliliği   bilimsel açıdan hükümet ve hükümet dışı eğitim kurumlarının , kimya sanayi alanında  hükümetin ve işverenin  gereksinimlerini karşılaya bilmesi  gerekir.

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Ғылымның тарихы мен философиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
 • Психология
 • Педагогика

КӘСІБИ МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

 • Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану
 • Ғылыми жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру 

КӘСІБИ ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬ

 • Экологиялық экспертиза
 • Өндірістің экологиялық қауіпсіздігін басқару
 • Қоршаған ортаны қорғаудың техника және технологиясы
 • Аймақтардың табиғи және өндірістік потенциалын кешенді бағалау
 • Жербеті және жер асты суларының сапасын басқару және қорғау
 • Орта Азия мен ҚР су ресурстарын интеграциялық басқару үшін су сапасының заңдарының үйлесімділігі және стандарттары
 • Қоршаған орта сапасын бақылау әдістері
 • Трансшекаралық су ресурстарын бірлесе қолдану және қорғау
 • Қазіргі кезеңнің экологиялық проблемалары
 • Экологиялық токсикологияның таңдаулы
 • тараулары
 • Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау

Модуль-БАҚ тілі мен стилистикасы

 • БАҚ тілі мен стилі
 • Ақпарат жинау және жазу шеберлігі
 • Журналисттік шеберлік

Модуль-Журналистиканының социологиясы мен психологиясы

 • Журналистиканың социологиясы
 • Журналистиканың психологиясы

Модуль-Журналистиканы басқару

 • Медиа менеджмент
 • Интернет-журналистика және жаңа медиа

Модуль-Баспасөз өнімдерін дайындау

 • Мерзімді баспасөз дизайны
 • Қазіргі баспасөз қызметі

Модуль-Салалық журналистика І

 • Іскерлік журналистика
 • Практикалық журналистика
 • Жергілікті журналистика

Модуль-Салалық журналистика ІІ

 • Саяси журналистика
 • Спорт журналистикасы
 • Арт-журналистика

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ 1 Экология

Модуль – Зерттеу жұмыстарын жүргізудің замануи әдістері

 • Қоршаған ортаның биогеохимиясы
 • Қауіптілікті бағалаудың қазіргі заманғы әдістері

Модуль- Қоршаған орта және табиғатты тиімді пайдалану

 • Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық негіздері
 • Қалдықтарды сақтау, өңдеу және залалсыздандыру

ЖБТ2 Су ресурстарының экологиясы

Модуль- Су ресурстарын басқару

 • Орта Азия мен ҚР ресурстарын интеграциялық басқару және тұрақты даму
 • Су ресурстарының жағдайына климат өзгерістерінің әсері

Модуль-Су экологиясы

 • Су экожүйелерінің мониторингі
 • Ағызынды суларды тазарту

Кәсіби тәжірибе

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

 • 1-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында өтетін «Зерттеулік тәжірибесі» – 6апта;
 • 2-курстарда Экология және химия кафедрасында өтетін «Педагогикалық тәжірибе» – 3апта;
 • 2-курста Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу лабораторияларында, Республикалық ҒЗИ өтетін «Зерттеулік тәжірибесі» – 6апта;

Магистранттар қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 • Кипр университеті
 • «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»
 • ОҚО бойынша экология департаменті
 • АҚ «Кентау трансформатор зауыты»
 • «Табыс-2005» ЖШС
 • «Кентау сервис»

Kısa bılgı

Мамандығы 

Экология

Мамандық шифры

6М060800

Факультеті

Жаратылыстану

Оқу деңгейлері

Жоғары білімнен кейінгі білім

Оқу түрлері

Күндізгі

Таңдау пәні

бейіндік пәндер

Өту балы:

150 балл:

1-ші емтихан: ағылшын тілі – өту балы – 50;

2-ші емтихан: мамандық бойынша.

Екі емтихан нәтижесі кем дегенде 150 балды құрайды.

Оқу ақысы

Eğitim ücreti:

K.C. vatandaşları için (tenge):

550 000 tg.

Yabancı uyruklular için (tenge):

600 000 tg.

Напишите свой вопрос

 

×