shape
shape

ManagementTeam

Kalybaev Yesen Raimkulovich

Head of Department
yessen.kalybayev@ayu.edu.kz