shape
shape

Бағдарламалар

Филология факультеті / Педагогикалық шетел тілдері кафедрасы / Бакалавриат

6B01718 - Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-қытай)

Course Image Филология факультеті Педагогикалық шетел тілдері кафедрасы

Инклюзивті білім беру қағидаттарын ескере отырып, ғылыми-педагогикалық зерттеулер, оқу-тәрбие процесін жоспарлау, ұйымдастыру және бағалау дағдыларын меңгерген, әлеуметтік, азаматтық сауаттылығы мен терең пәндік білімі бар, инновацияларға ашық, мәдениетаралық қарым-қатынасқа қабілетті ағылшын және қытай тілдерінің креативті көшбасшы мұғалімдерін даярлау.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы шет тілдік кәсіби-педагогикалық даярлау саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандар даярлау принципіне негізделген. Болашақ шетел тілі мүғалімдерін жоғары білікті даярлау - бұл арнайы білімнің негізгі білімдерін игеруге және игеруге қабілетті, ғылыми-зерттеу және өзіндік жұмыс (бітіру) дағдыларына ие кәсіби білімнің негізі. Білім беру бағдарламасы оқу процесін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, оқытудың осы саласы бойынша бітірушілерді даярлаудың сапасын бағалайды және студенттерге оқыту сапасын және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтамасыз ететін материалдарды қамтиды. Білім беру бағдарламасы әр түрлі кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру үшін пәндер траекториясын таңдаудың әр түрлі болуымен сипатталады. Білім беру бағдарламасының пәндері еңбек нарығына қажетті негізгі кәсіби құзыреттерді қамтиды.

  • өзінің эмоционалды интеллектін және қазіргі заманғы көшбасшының негізгі дағдыларын, өз уақытын және өз әлеуетін ұйымдастырудың тиімділігін талдау және бағалау дағдыларын пайдалана отырып, өз қызметін және кәсіби дамуын жоспарлаудың тиімді құралдарын анықтау және таңдау арқылы  креативті шешімдер қабылдап өзінің кәсіби қызметін ұйымдастырады (ОН1).
  • - тарихи фактілерді, принциптерді, рухани құндылықтар мен тілдік ерекшеліктерді білуге негізделген, тиімді мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асырады (ОН2). 
  •  экономикалық білімді, қаржылық сауаттылықты және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті көрсете отырып, кәсіпкерлік қызметті, бизнес жүргізуді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті дербес ұйымдастыру дағдыларын меңгерген (ОН3).

6В01718– Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын және қытай тілдері) білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті өткен болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.) (Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 29 бұйрығымен өзгеріс енгізілген).

 

6В01718- Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын және қытай тілдері) бакалаврының кәсіби қызмет нысандары: Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары, бастауыш, негізгі және бейіндік тізімдер, мамандандырылған мектептер, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру ұйымдары болып табылады.