Yetim ve ailesini kaybeden öğrenciler yurt ücretinin %100'ünden, öğrenim kontenjanı sağlanması sırasında bazı kriterlerden muaf tutulmaktadır. Engelli öğrencilerin yurt ücretinin %50'sini ödemeleri talep edilmektedir.

Üniversitenin Yemekhanesinde yetim öğrenciler için günlük öğün yemekleri ücretsiz verilmektedir.

Üniversitede eğitim-öğretim dili Kazakça ve Türkçedir. Ayrıca Üniversite Senatosunun kararıyla, bazı bölümlerde, belirlenen oran dâhilinde, eğitim Rusça ve İngilizce yapılabilir.

Eğitim-Öğretim hangi tarihlerde başlar ve ne biter? Eğitim-Öğretim dönemi, Eylül ayının ilk haftasında başlar ve 1. dönem kış sınavı da dahil olmak üzere Ocak ayının ortasına kadar devam eder. 2. Dönem Şubat ayının ilk haftasında başlar ve Haziran ayının sonunda sona erer.

Evet. Üniversite öğrencileri ve çalışanlarına Üniversitemizin hastanesi, Turan kliniği ve fakültemizin şübesinde ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir.

Yurt başvuruları yaz tatilinde üniversitenin portal sistemi üzerinden kabul edilir ve kriterleri karşılayan öğrencinin başvurusu onaylanır.

Yabancı öğrencilere, burslu okuyan öğrencilere (Türkistan şehrinde ve 30 km'ye kadar uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen) yurt sağlanmaktadır. Türkiye kontenjanlarında (квота) ve ücretli öğrenim gören öğrencilerin başvuruları, yurt dışı ve hibeli öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.

Evet, branşınıza göre açık kontenjan olması halinde genel not ortalamanız kriterleri karşılıyorsa devlet bursuna sahip olabilirsiniz.

Genel not ortalaması 4,00 olan öğrenci bir sonraki dönemden itibaren %25, 3,67 olanlar %15 burslı eğitim alırlar. Yetim olan öğrencilerin Genel not ortalaması 3,00’den düşük olmaması halinde öğrenim ücretinin %100’üne kadar, düşük ekonomik duruma sahip ailelerin (anne veya babasından biri olmayan, dar gelirli) çocuklarına %25’ine kadar, Uluslararası, kıtalararası spor ve sanat musabakalarında birincilerine %100’üne kadar bursluluk imkanı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Kazakistan ile Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki anlaşma neticesinde açılmış ortak bir devlet üniversitesidir.

Müfredattaki dersleri eksiksiz olarak tamamlayan ve herhangi bir akademik kredi borcu bulunmayan öğrenciler tez savunmasına girmeye hak kazanırlar.

Bütün akademik dönemlerdeki ve müfredattaki derslerin alınması gerekmektedir. 240 akademik kredinin alınması gerekmektedir.

Haftalık notun %50'si, derse katılımın %10'u ve ödevinin %40'ı alınarak ara sınav (vize) sonuçları elde edilir.

Ders ortalamasını almak için iki ara sınavın (vize)%60'ı ve final sınavının %40'ı alınır.

Türk kotasına boş kontenjan bulunması halinde, genel not ortalaması 3.00'in üzerinde olan ve borcu bulunmayan öğrenciler ortalama sıralamsına göre Türk kotasınahak kazanabilirler.

Kazakistan vatandaşlarının Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nde Türkkotasıesas alınarak öğrenim görmeleri için öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlananindirim

Yükseköğretim programında okurken ve genel not ortalaması 3,5 +'dan az olmayan diğer akademik konularda ve eğitim dönemlerinde(tez savunmasıhariç) "A, A- pek iyi", В-, В, В+ öğrenci final notu "iyi" olan ve tez savunmasınıA, A - "pek iyi" notu ile geçenlere onur diploması verilir (ek eğitim türlerinin notu dikkate alınmaksızın). Aynı zamanda, tüm eğitim süresi boyunca ders tekrarı yapan veya bütünlemeye kalanöğrenciye onur diploması verilmez

Aşağıdaki durumlarda öğrenci kayıt dondurmahakkına sahiptir: Tıbbi heyet raporunagöre (heyetraporu); Kazakistan Cumhuriyeti'nin askerlik hizmetine alınma; Doğum, evlat edinme halinde çocuk 3 yaşını doldurana kadar; Tıbbi nedenler nedeniyle kayıt donduranöğrenciler dışında, kayıt donduran tüm öğrencilere devlet bursu ödenmemektedir. Öğrenci,eğitime döndüğünde kayıt dondurduğu yıldan itibaren öğrenimine devam eder. Talimatta belirtilen süre içerisinde öğrenimine dönmeyen öğrenciler, öğrenim emrini ihlal ettiği gerekçesiyle okuldan ihraç edilir.

Üniversitenin eğitimsel başarıları değerlendirmek için bir puan derecelendirme sistemi vardır: "pek iyi" notu (90-100 puan arası) - öğrenci ders konusunu derinlemesine anlıyor, mantıksal düşünme yeteneği, becerileri gösteriyor, düzenli olarak ek literatür okuyor ve konunun belirli konuları üzerinde derinlemesine analiz yapıyor, veritabanları ve arama sistemleriyle bilimsel yayınları bulabilir ve eleştirel olarak değerlendirebilir, literatür taraması yapabilir. "İyi" notu (70-89 puan aralığında) - öğrenci gerekli miktarda bilgi ve beceriye sahiptir ve bunları pratik görevleri yerine getirirken doğru şekilde uygular, konuyla ilgili ana literatürü okur, veri tabanından bağımsız olarak çalışır. "geçerli" notu (50-69 puan aralığında) - öğrenci konunun yalnızca temel materyali hakkında bilgi ve becerilere sahiptir, pratik görevleri yerine getirmede zorluk çeker, proaktif değildir, mevcut bilgi kaynaklarını kötü kullanır. "Geçersiz" notu (0-49 puan aralığında) - öğrenci gerekli minimum miktarda bilgi ve beceriye sahip değil, literatür okumuyor, mevcut bilgi kaynaklarını kullanmıyor. Değerlendirmeyeilişkin tüm kriterler dersmüfredatında açıklanmıştır.

Final sınavları dönemi, öğrencinin dersiçeriğine hakimiyet düzeyini belirlemek amacıyla üniversitenin akedemik takviminegöre ders dönemitamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Final Haftası, sınav sayısına bağlı olarak her yarıyılınsonunda2 ila 4 haftalık bir süre boyunca yapılır. Burslar, ders ortalamalarınagöre verilir.

Öğrencinin bir sınavı veya testsınavdan 25-49 puan alması durumunda "FX" notuna karşılık gelen "geçersiz" notunu alması durumunda tekrardan sınava girmek zorundadır. Öğrencinin, final sınavıdöneminde bütünleme (FX)döneminde tekrardan sınava girmezse, birden fazla tekrar girmehakkı yoktur.Bütünleme (FX) derslerin ek yaz dönemine aktarılmasına izin verilmez. Dil derslerinde geçersiz not (0-49) alan öğrenciler(Türkçe, İngilizce, Rusça, yabancı uyruklu öğrenciler için Kazakça) ile Bütünleme "Fx", sınavına giremez.

Önkoşul(Prerequisite)- okutulan dersteuzmanlaşmak için gerekli bilgi, iş ve becerileri içeren konular.

Bu eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrenci, bir sonraki eğitim-öğretim yılının müfredatına uygun eğitim-öğretim programlarının derslerinekayıt edilir.

Bu, final notunun "geçersiz" not almasıdurumunda veya genel not ortalamanızı yükseltmek için bir dersinücretli olarak tekrar alınmasıdır.

Akademik başarısızlık; akademik dürüstlük ilkelerini ihlal ettiği için; Üniversitenin Şartını ve iç kurallarını ağır biçimde ihlal ettiği için; öğrenim ücretlerinin ödenmemesi ve eğitim şartlarına uymaması durumunda; kayıt dondurma süresi bitiminde veya yurt dışı seyahatinden sonra iki haftadan fazla derse devam edilmemesi; başka bir eğitim kurumuna geçiş nedeniyle; Başka okuldan yatay geçiş yapan öğrencinin, belirtilen süre içerisinde kişisel belgelerini teslim etmemesi halinde; öğrencinin ölümü halinde ve mahkeme kararına göre kayıp olarak kabul edilmesi halinde; Kendi isteği üzere üniversiteden ayrıldığında

Öğrenciler belirli dersler(eğitim programı dahilinde) yurt dışı dahil diğer eğitim kuruluşlarında okuyabilir, eğitim sonuçları özel olarak oluşturulmuş bir komisyonun kararı ile tanınır ve yeniden hesaplanır (bu, borçlu dersler için geçerli değildir). Bunun için ilgili dekanlığa bir dilekçe yazmanız ve destekleyici, doğrulayıcıbir belge (alınan dersinmüfredatıve notunu belirten sertifika/transkript) eklemeniz gerekmektedir.

Devlet bursu, devlet bursuyla öğrenim gören öğrencilere, intörn öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerine ve burs kapsamında öğrenim görmek üzere değiştirilen, final sınavında"iyi", "pek iyi" notu alan öğrencilere verilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere Final sınavlarının bitiminden bir ay sonra dönem sonuna kadar her ay düzenli olarak yatırılır. Öğrencilerin akademik kredi borcu varsa, verilen akademik kredi borçları sonuçaları bir sonraki burs döneminde dikkate alınacaktır.(borç olması durumunda burs verilmeyecektir). Devlet bursu temelinde öğrenim gören doktora öğrencilerine ve tıptauzmanlık öğrencilerine, tüm öğrenim süresi boyunca ve final sınavınları(ortalama) sonuçlarına bakılmaksızın, tüm öğrenim süresi boyunca ödenir. Devlet bursu, devlet bursuyla öğrenim gören öğrencilere, stajyerlere, yüksek lisans öğrencilerine ve hibe kapsamında öğrenim görmek üzere geçiş yaparak "iyi", "mükemmel" notu alan öğrencilere verilir. Öğrencilerin ara belgelendirme sonuçları (sınav dönemi) ile yarıyıl ve tatil günleri, öğrencilerin ara belgelendirmesini takip eden ayın ilk gününden itibaren sona eren ay sonuna kadar (bu tarihler dahil) aylık olarak ödenir. Modüler dersin süresinin bir akademik yıl olması durumunda burs, modülde yer alan konuların birinci yarıyıl sonu notlarına göre ödenir. Öğrencilerin akademik borcu varsa, daha sonraki bursların verilmesinde iptal edilen borcun sonuçları dikkate alınacaktır (borç olması durumunda burs verilmeyecektir). Devlet bursu temelinde öğrenim gören doktora öğrencilerine ve uzmanlık stajyerlerine, tüm öğrenim süresi boyunca bir devlet bursu verilir ve ders ortalması(final sınavları) sonuçlarına bakılmaksızın, tüm öğrenim süresi boyunca ödenir. Devlet eğitim bursu ile birinci sınıfa kabul edilen öğrencilere ilk yarıyılda devlet bursu verilir ve ilk yarıyılda aylık ödeme yapılır. Takip eden dönemlerde öğrencilere, intörnve lisansüstü öğrencilere yönelik devlet bursları, bir önceki yarıyıldaki öğrencilerin ders ortalamsısonuçlarına göre belirlenecekve ödenecektir.

yarıyıl sonunda ders ortalması(final sınavı) sonuçlarında"yeterli" ve/veya "yetersiz" notu alması halinde, öğrenci bir sonraki yarıyılın bursunu kaybeder. Öğrenci bir sonraki sınav döneminin bitiminde"iyi" ve "pek iyi" notlar alırsa burs kendisine tekrar verilir. Çok önemli: Öğrencinin yaz döneminde ders verememesive bir üst sınıfa(akademik yıla) geçişin akademik krediborçu ileyapılması halinde mevcut ders verilenekadar burs verilmeyecektir. Burs, dersin verildiği dönemitakip eden ayın 1'inden itibaren verilmeye başlanacaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafında sadece pek iyi (A, A-) not alan öğrencilere verilir. Lisan öğrencilerine 3. sınıftan itibaren, yüksek lisans öğrencilerine 2. sınıftan itibaren verilir. Burs aşağıdaki öğrenci kategorilerine verilir: Ülke içi ve uluslararası olimpiyatların, spor yarışmalarının, festivallerin kazananları veya haber, kitapyazarlarına; bilimsel eser kapsamında, ülke içive uluslararası bilimsel dergilerde yayınları bulunanlar; başarıları diplomalar,sertifikalar, sertifikalarla onaylanan bilimsel araştırmalarla aktif olarak ilgilenenlere; 4) Eğitim kurumlarının sosyal, kültürel ve sportif yaşamına aktif olarak katılanlara. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen burs, komisyonunun sonuçlarına göre Senato kararıyla atanır.    

Üniversitemizde okumaya hak kazanan öğrencilere, her yıl (yılda bir defa) gidiş için 500 USD, geliş için 500 USD karşılığı (180.000 Tenge), Tenge yol ücreti Kazakistan’a gittikten sonra Üniversitesi Rektörlüğünce Tenge olarak ödenir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere yaklaşık Türk Hükümeti tarafından 40 USD karşılığı Tenge, Kazak Hükümeti tarafından 60 USD karşılığı Tenge, üst sınıfta okuyan öğrencilere yaklaşık Türk Hükümeti tarafından 40 USD karşılığı Tenge, Kazak Hükümeti tarafından 90 USD karşılığı Tenge burs verilir; 1. sınıfın 1. döneminden itibaren her bir dersin notu en az 2,33 olması halinde öğrencinin bursu devam eder. Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da bir dersten 2,33’den düşük not alan veya başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerine ücretsiz olarak devam eder ancak burs haklarını kaybederler. Ayrıca öğrencilerimiz, burs/kredi için TC Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurabilmektedir. Öğrenciler, barınma ve kişisel giderlerini kendileri karşılar. Bir öğrencinin aylık şahsi giderleri ortalama 250 - 300 USD civarındadır.  

Üniversitemizde örgün eğitim, ücretsiz ve harçsızdır.

Üniversitemizde eğitim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi'dir. Hazırlık sınıfında Öğrencilerin geldikleri ülkelere göreKazakça, Rusça, Türkçe ve İngilizcedillerinde eğitim verilmektedir. T.C. vatandaşı öğrencilerin, hangi bölüme yerleştirilmiş olurlarsa olsunlar, bir yıl hazırlık sınıfı okumaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Üniversite ile ilişiği kesilir.

  • Shape Images