DIRECTOR OF THE CENTER

KENZHETAEV DOSAI TURSYNBAYULY

Senior Scientific Researcher

ZHANDARBEK ZIKIRIA ZAMANKHANULY

Senior Scientific Researcher

KARATYSHKANOVA KYMBAT RAKHMETKYZY

Senior Scientific Researche

MYRZABEKOV MURATBEK MIRZABEKULY

Scientific Researcher

MUSTAPAYEVA DILDASH OTZHANKYZY