Üniversite Yönetim Kurulu Hakkında

Yönetim Kurulu üniversite Rektörü, Rektör Vekili, Rektör Yardımcıları ve Dekanlardan oluşur.

Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi, atanan kişilerin görev süreleri ile sınırlıdır. Rektör Vekili, rektörlük görevini geçici olarak yaptığı süre boyunca üniversitenin Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Üniversite Yönetim Kurulunun toplantı gün ve saati Rektör tarafından belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün idari konularda yardımcı organıdır.

Üniversite Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

a) Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanması için oluşturulan plan ve programların uygulanmasında Rektöre yardımcı olmak;

b) Üniversite bölümlerinin önerilerini de dikkate alarak yatırım programları ve bütçe taslağını değerlendirmek ve Senatoya sunmak;

c) Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun idari ve mali konulardaki şikayetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak;

d) Rektör tarafından değerlendirilmek üzere sunulan konular hakkında karar vermek.