Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu

Üniversite Senatosu faaliyetlerini K.C. Anayasasına, K.C. Eğitim Mevzuatına, K.C. ve T.C. Hükümeti'nin Eğitim ile ilgili kararnamelerine, eğitime ilişkin diğer yasal düzenlemelere, K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın kararlarına ve Üniversite Tüzüğü’ne uygun olarak yürütür.

Senato, üniversitenin yüksek organıdır. Senato, faaliyetlerini üniversite rektörünün başkanlığında yapar. Senato üyeleri üniversite rektörü ve rektör vekili, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, Klinik Teşhis Merkezi Başhekimi, enstitü ve yüksekokul müdürleri, Sendika Başkanı, Gençler Komitesi Başkanı ve her fakülteden Fakülte Kurulunca seçilen birer öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Kurulunca seçilen senato üyesi 3 yıl, diğer üyeler görev sürelerince senato üyesidir. Senato, plana uygun olarak yılda en az 4 (dört) kere toplanır.

Senato faaliyetleri, Üniversite Tüzüğü’ne göre aşağıdaki gibi yürütülür:

 • Akademik bölümlerin açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin önerileri görüşmek ve Mütevelli Heyet’in onayına sunmak;
 • Üniversitenin eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin esaslarına karar vermek;
 • Özel ortaöğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının müfredat ve planlarında değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi ve Mütevelli Heyet’in onayına sunmak;
 • Üniversitenin yıllık müfredatının gözden geçirilmesi ve onaylanması;
 • Sınav sisteminin esaslarını belirlemek;
 • Üniversitenin fahri ve akademik unvanlarının verilmesine yönelik önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak;
 • Üniversitenin iç disiplin ve kurallarının temellerini belirlemek;
 • Rektörlük tarafından hazırlanan, stratejik planının ve gelişim göstergelerine ilişkin raporu değerlendirmek;
 • Senato oluşumunun onaylanması;
 • Üniversite Rektörünün yıllık çalışma raporunun dinlenmesi;
 • Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
 • Fakülte, enstitü ve yüksekokulların eğitim alanındaki şikayetlerini görüşmek ve karara bağlamak;
 • Yönetmeliklerde belirtilen diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.

 

 • Shape Images